De werkwijze van Izebel en Achab (Deel 4)

Voordat deze wereld werd geschapen, was er een tijd dat satan “Lucifer” genoemd werd, de drager van Licht. Hij was een schitterend wezen, hij was de aanbiddingsleider van de hemel. Zelfs zijn lichaam was een soort van instrument, om God mee te aanbidden (Ezechiël 28:13). In die tijd was hij de enige gezalfde cherub, die de troon van God bedekte (Ezechiël 28:14). Geen ander wezen was ooit zo dicht bij God dan hij was in die tijd. Als er iemand is die weet wat aanbidding, zalving en de wijsheid van God is, dan is het satan. Hij was ook zeer vertrouwd met het vuur van God. Hij diende God tenslotte zeer lange tijd, te midden van al deze dingen. Totdat hij werd verbannen van de heilige berg van God, vanwege zijn trots en hoogmoed. Maar vergis u niet. Hij weet nog steeds heel goed wat deze dingen zijn. Zelfs beter dan de meeste Christenen dat weten. Satan is een expert in kennis en ervaring met:

  • Het Licht van God (hij was de drager van het Licht)
  • De aanbidding van God (hij was de aanbiddingsleider van de hemel)
  • De zalving van God (voordat hij viel was hij de gezalfde cherub)
  • De wijsheid van God (hij woonde te midden van Gods heilige berg)
  • Het vuur van God (hij wandelde te midden van de vurige stenen) 

Dat was alles wat hij was, en alles wat hij verloor toen hij verbannen werd van Gods heilige berg. Maar geen wonder dat hij zo goed is in het vervalsen van al deze dingen. Op iedere plaats waar God een nieuw werk start op deze aarde, produceert satan een kopie dat vrijwel hetzelfde lijkt, welke replica’s bevat van alle dingen hierboven. Natuurlijk kan hij niet het echte Licht produceren, maar toch zijn er leiders die ervoor vallen, omdat ze denken dat het het Licht van God is. Satan heeft er ook geen probleem mee als mensen God aanbidden, zolang die aanbidding maar niet de eerste plaats inneemt. En o ja, hij is er expert in om mensen zich goed te laten voelen, door de zalving van God na te maken. Hij weet tenslotte hoe de echte zalving is. Hij haat het feit dat wij nu al deze dingen kunnen ontvangen van God, alle dingen die hij ooit had, maar nooit meer zal kunnen krijgen. Hij word altijd afgeschilderd als een zwart/rood donker figuur, maar in feite weet hij zichzelf als een engel van licht te presenteren. Nep licht, maar goed genoeg om mensen te misleiden.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat satan niet stom is. Als hij dat zou zijn, dan zou hij niet in staat zijn om zoveel Christenen te verleiden. Als hij zichzelf als duisternis zou presenteren, dan zouden we hem allemaal direct herkennen. Maar omdat hij zichzelf als een engel van het licht presenteert, vallen er velen voor. Gelukkig heeft God ons niet met lege handen gelaten. Wij hebben Jezus Christus die in ons woont, en we hebben de Heilige Geest in ons wonen, als het Koninklijke Zegel van Koning Jezus. Het is zeer goed mogelijk om de werken van satan te ontmaskeren, ongeacht zijn pogingen om ons te misleiden. Dat kunnen we doen door de tijd te nemen om naar de Heilige Geest te luisteren en door ALLES te TOETSEN. Maar de grote vraag is of een kerk goede werken kan voortbrengen, wanneer satan of zijn helpers er geïnfiltreerd zijn? Het antwoord is ja.

En schrijf aan de engel der gemeente te Tyatira: Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperbrons: Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste. Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken. Doch Ik zeg tot u allen, die voorts te Tyatira zijt, en deze leer niet hebt en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des satans hebt leren kennen: Ik leg u geen andere last op. Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster geven. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Openbaringen 2:18-29

Het is opmerkelijk om te zien dat deze kerk in staat was om zoveel goede werken voort te brengen, zelfs met Izebel die tussen hen haar kwade werken ook deed. Dus van de buitenkant leek het de perfecte kerk. Misschien zelfs wel een aantrekkelijke kerk. Het liet tenslotte alle vruchten van goede werken zien, van liefde, en geloof en dienstbetoon. Zelfs meer dan voorheen. De meerderheid van de Christenen van vandaag zou maar al te graag onderdeel van zo’n kerk zijn. In feite zouden veel Christenen reeds nu al onderdeel kunnen zijn van zo’n gemeente. Op het eerste gezicht is alles prima in orde, krachtig, vol geloof enz. Wanneer Izebel is geïnfiltreerd, betekend dat niet dat het chaos is. Alles lijkt nog steeds erg goed te gaan. Satan weet tenslotte heel goed hoe hij de werken van God moet namaken, door replica’s te produceren. Het ziet er echt uit. Het voelt echt. Maar het is nep. Zolang u meewerkt, zullen Izebel en Achab niet manifesteren en zal alles vredig lijken, terwijl zij in het verborgene hun kwade werk doen.

Vele leiders van vandaag de dag, spreken over de geest van Izebel, en hoe daarmee om te gaan. Ironisch genoeg zijn velen van deze sprekers zelf onder invloed van diezelfde geest of worden erdoor beïnvloed. Het trieste is dat ze het niet zien, aangezien het eerste wat die geest doet, hen geestelijk blind en doof maken is voor haar aanwezigheid. Daarnaast zijn er ook nog velen zelfbenoemde profeten, die claimen een profeet van de Heer te zijn, maar die in feite niet meer zijn dan een valse profeet, die niet door God zijn aangesteld. Op het moment dat Izebel enige invloed krijgt in een kerk of bediening, dan zal dat niet alleen schade aanrichten, het zal de zalving vernietigen, waardoor de kerk of bediening langzaam maar zeker ten onder zal gaan. Niet alleen vanwege wat Izebel doet, ook God heeft daar een rol in. “Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren.” Het mooie van dit gedeelte is dat God de mensen, die beïnvloed worden door deze geest(en), de kans geeft om zich te bekeren. Hij geeft ook alle mensen die betrokken zijn bij deze werken de kans om zich te bekeren. Zelfs hier toont God Zijn grote genade voor iedereen. 

De weg naar de top

Zodra Izebel infiltreert, dan begint ze zichzelf direct omhoog te werken naar de top. Izebel zal zichzelf altijd aanstellen in een positie. Ze zal zichzelf apostel, evangelist, leraar, pastor of profeet noemen, en ze eist respect voor haar persoon en haar positie. Ze zal woorden en visioenen ontvangen, waarbij ze claimt dat die van God komen. Deze woorden en visioenen zullen echter altijd (verkapte) instructies bevatten voor de leiders, om hen in een bepaalde richting te laten gaan of om hen bepaalde dingen te laten doen. Beter nog (voor haar dan), om haar de toestemming te geven om dingen te doen namens hen. Beetje bij beetje zal ze verder en verder gaan in het verkrijgen en toe-eigenen van autoriteit en controle. Haar doel is om de aanbidding in geest en waarheid te vernietigen, en door dat te doen vernietigd ze de zalving ook. Onthoud goed dat er niet meer voor nodig is dan alleen de focus van Jezus af te halen en om mensen op haar en haar werken te doen richten. Het is een totaal gebrek aan nederigheid, of een valse vorm van nederigheid. Zodra Jezus niet langer de nummer één is, dan zal de zalving weggaan. Wanneer uw leven, kerk of bediening een tekort aan zalving heeft, dan is dat altijd omdat iets anders de eerste plaats heeft ingenomen en aanbeden word. U moet erachter zien te komen wat het is dat die eerste plaats heeft ingenomen, en u moet dat onderwerpen aan Jezus en aan Hem alleen. Zoals ik u al eerder vertelde, zijn er vele manieren van aanbidden. Het is niet slechts het vereren van iets of iemand met liederen. Het gaat veel verder dan dat. Het is de structuur van het hart.

Door de jaren heen heb ik nog een andere les geleerd. Niet alleen wat u aanbid is uw god, maar ook wat u vreest is uw god. Niet iedereen is in staat om dat meteen te “pakken”, maar kijk eens naar de vruchten van vrees. Kijk eens naar wat vrees doet in een leven. Vrees heeft de kracht om uw keuzes te beïnvloeden. Dat betekend dat vrees u in een bepaalde richting kan doen bewegen, waar u zich mogelijk weer veilig “voelt”. Vrees komt ook uit het hart en is deel van de structuur van het hart. In feite zijn vrees en aanbidding aan elkaar verbonden. Dat is ook waarom God ons zegt om alleen Hem te vrezen, want als God de enige is die wij vrezen, dan is Hij ook de enige die ons leidt. 2 Kronieken 19:7 zegt ons dat we ons moeten laten leiden en bewaken door de vreze des Heren. De grootste veiligheid die u kunt krijgen, vind u in de vreze des Heren.

Gij, die de HERE vreest, looft Hem, verheerlijkt Hem…
Psalm 22:24

De geest van Izebel haat de zalving en heeft als doel om dat te vernietigen. Zij wil de aanbidding voor zichzelf. Zij wil in het midden staan van alle aanbidding. En raad eens wat voor instrument ze daarvoor gebruikt? Juist. Het is vrees. Ik kan u zeggen dat er leiders zijn die de aanwezigheid van Izebel wel op hebben gemerkt, maar die uit vrees geen actie ondernemen. Wanneer dat gebeurd, dan zijn ze reeds in haar macht. Vrees niets anders dan alleen God. Maar naast de leiders die het wel zien, zijn er nog veel meer leiders die het niet zien en die in haar val gelopen zijn.

Hoe kunnen deze dingen gebeuren? In de eerste plaats omdat veel mensen de voorschriften van de Heer negeren. Eén van de meest belangrijke voorschriften die God ons gegeven heeft is om alles te toetsen ( 1 Tess. 5:21). Als er iemand is die weet wat er aan de hand is, die weet wat goed en wat fout is, dan is het God Zelf wel. Dat is ook waarom Hij ons de Heilige Geest heeft gegeven, de auteur van de bijbel. Het is een houding van hoogmoed om te denken dat u de Heilige Geest niet nodig heeft bij iedere keuze die u maakt. Het is ook een houding van onafhankelijkheid, wat in onze vleselijke natuur zit. Wij zijn echter geroepen om de nieuwe mens “aan te doen” en om afhankelijk te zijn van God, niet van onze eigen inzichten. Wanneer we niet alles toetsen, dan zullen er gebieden in ons leven zijn waar we verblind blijven voor de waarheid. Dat zijn de gebieden waar geesten zoals Izebel doen wat ze het beste doen: het lichaam van Christus verwoesten. Trots is één van de vruchten van Izebel en een open deur voor haar om binnen te komen.