De mens Izebel & Achab (Deel 3)

Laten we eerst eens gaan kijken wie Izebel eigenlijk is en wat haar verderfelijk karakter is. Hiervoor gaan we terug naar het oude testament, naar de dagen van koning Achab. Lees 1 Koningen 16 tot 1 Koningen 22.

Het minst erge was, dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, maar hij nam tot vrouw Izebel, de dochter van Etbaäl, de koning der Sidoniërs, en ging de Baäl dienen en zich voor hem neerbuigen.
1 Koningen 16:31

Dit is de eerste keer dat Izebel, dochter van de koning van Tyrus, in de bijbel word vermeld. Het verhaal van Izebel en Achab bevat vele gedragspatronen, waar we veel van kunnen leren. Allereerst is er verleiding. Deze verleiding zorgt voor geestelijke blindheid en doofheid, wanneer iemand ervoor valt. Izebel verleidde Achab en hij viel ervoor. Dan is er de volgende stap in het proces, namelijk het verkrijgen van meer autoriteit door met Achab te trouwen. Het feit dat Achab trouwde met de dochter van de koning van Tyrus was op zich niet verkeerd. Het slechte was dat zij een priesteres was van Baäl, een aanbidster van afgoden, en dat ze geen enkele intentie had om zich hiervan te bekeren en om de Enige echte God te dienen. Op het moment dat Izebel getrouwd was met Achab, verkreeg ze meer autoriteit, aangezien ze nu de koningin van Israel was. Maar respecteerde ze het (door God gegeven) gezag van haar man? Nee. Ze maakte hem een slaaf van haar wil en liet hem afgoden aanbidden. 

Toen zeide de Tisbiet Elia, uit Tisbe in Gilead, tot Achab: Zo waar de HERE, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord.
1 Koningen 17:1

Ondanks het feit dat koning Achab verblind was voor de waarheid, wist hij wel dat hij in overtreding was met Gods woord toen hij met Izebel trouwde, een priesteres van Baäl. Door zijn blindheid begon hij Baäl te dienen en te aanbidden. Daardoor kwam hij onder Gods oordeel en God stond verschillende jaren toe dat het niet regende.

Het meel in de pot zal niet opraken, en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag, waarop de HERE regen op de aardbodem geven zal.
1 Koningen 17:14

God werkt in en door de levens van hen die rechtvaardig zijn in Zijn ogen. Nooit zal Hij hen vergeten die waarlijk bereid zijn om Hem te volgen, ongeacht de kosten. De zalving zal stromen door de leven van deze mensen. Ongeacht de leiders die voor Izebel zijn gevallen, zal het werk van God doorgaan door de levens van hen die zijn blijven staan.

En de HERE hoorde naar de stem van Elia, en de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd. Toen nam Elia het kind, droeg het uit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide: Zie, uw zoon leeft. Daarop zeide de vrouw tot Elia: Thans weet ik, dat gij een man Gods zijt, en dat het woord des HEREN in uw mond waarheid is.
1 Koningen 17:22-24

We weten dat God wonderen kan doen, maar dat kan satan ook. Er zijn echter een aantal wonderen die alleen God kan doen. God is de enige die de macht heeft om mensen terug te brengen uit de dood. Dat is ook waarom dit wonder zo speciaal is. Omdat God dit wonder deed, wisten de mensen onmiddellijk dat het God was en dat de woorden van Elia ook namens Hem waren gesproken. In tegenstelling tot Izebel, besteed God niet al teveel tijd om uit te leggen dat Hij is wie Hij is. Hij laat het gewoon zien. Zelfs in tijden van droogte, keek Hij naar Zijn mensen om, terwijl Izebel druk bezig was zichzelf te promoten. Na deze jaren van droogte besloot God dat het genoeg was en stuurde Hij Elia terug naar Achab.

Zodra Achab Elia zag, zeide Achab tot hem: Zijt gij daar, gij, die Israël in het ongeluk stort? Doch hij zeide: Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar gij en uws vaders huis, doordat gij de geboden des HEREN hebt verzaakt en de Baäls zijt nagelopen. Nu dan, laat heel Israël tot mij bijeenroepen naar de berg Karmel, ook de vierhonderd vijftig profeten van de Baäl en de vierhonderd profeten van de Asjera, die van de tafel van Izebel eten.
1 Koningen 18:17-19

Kijk eens naar die houding! Na Gods voorwaarden te hebben genegeerd door met Izebel te trouwen en door Baäl te dienen en te aanbidden, na jaren van grote droogte, benaderd Achab deze man van God nog steeds met een hoogmoedige houding. Ongelofelijk. Het is exact hoe iemand die onder de invloed van Izebel staat reageert. Het is de geest die we kennen als de geest van Achab, altijd iemand anders te schuld geven en zelf geen verantwoording nemen. Maar God nam geen genoegen met die houding. Opnieuw besteedde Hij niet veel tijd om zichzelf nader toe te lichten, in tegenstelling tot Izebel liet Hij gewoon zien wij Hij is.

Op de tijd nu, dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide: HERE, God van Abraham, Isaak en Israël, heden moge bekend worden, dat Gij God zijt in Israël, en dat ik uw knecht ben, en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, HERE, antwoord mij, opdat dit volk wete, dat Gij, HERE, God zijt, en dat Gij hun hart weer terugneigt. Toen schoot het vuur des HEREN neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeve op. Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De HERE, die is God! De HERE, die is God!
1 Koningen 18:36-39

De enige reden waarom Elia deed wat hij deed, de manier waarop hij het deed, was omdat hij wist Wie hem had aangesteld en Wie hem had gezonden. Daarom was hij in staat om zijn door God gegeven autoriteit te gebruiken, en God antwoordde met VUUR. Terwijl Izebel al haar bla bla deed, terwijl er niets gebeurde, kwam God en toonde Zijn glorie aan Zijn volk. Het is heel interessant om te zien dat het doel van God was om de harten van Zijn volk terug te winnen voor Zichzelf, door Zijn VUUR te sturen. God kwam niet met de houding van “Ik zal ze wel eens even laten zien Wie de Baas is”, maar om de harten van Zijn volk te winnen. Dat betekend relatie. O hoezeer Hij verlangt om een intieme relatie te hebben met Zijn volk. Het VUUR dat Hij stuurde vanuit de hemel, was zo indrukwekkend dat Zijn volk onmiddelijk (h)erkende dat het God was. Wat was hun reactie? Ze wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden Hem! Het VUUR was geen gevolg van de acties van mensen, het was een gevolg van de God die verlangt naar Zijn volk. Het VUUR word gezonden om Gods kinderen te reinigen en te heiligen. 

Bij de zevende maal nu zeide hij: Zie, een wolkje als eens mans hand stijgt op uit de zee. Toen zeide hij: Ga heen, zeg aan Achab: Span in en daal af, laat de stortregen u niet ophouden. Toen, in een oogwenk, werd de hemel zwart van wolken en wind, en viel er een zware stortregen. Daarop reed Achab weg en ging naar Jizreël.
1 Koningen 18:44,45

Ware aanbidding en verootmoediging, zoals Gods volk reageerde, zal er altijd in resulteren dat de regen komt. De regen staat voor herstel. Als we op de juiste manier reageren op het vuur van God, op het reinigings- en heiligingsproces, dan zal herstel het gevolg zijn. Als we dat niet doen, dan zullen we opnieuw moeten beginnen, ons weer moeten bekeren, weer door het proces van reiniging en heiliging moeten gaan, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Totdat we eindelijk bereid zijn om ons volledig over te geven en God de kans geven om ons van binnenuit te veranderen. 

En dan is daar dat opmerkelijke kleine wolkje. Het zou betekenisloos zijn in de ogen van velen. Als we met onze natuurlijke ogen kijken, dan ziet het er ook betekenisloos uit. Maar zodra we onze geestelijke ogen openen, dan zien we de grote regenbui die onze kant opkomt. Ieder nieuw werk van Hem komt als iets dat waardeloos lijkt, maar de kracht die van daaruit wordt vrij gezet… WOW! We zouden er beter aan doen wakker en alert te zijn! Onthoud goed dat God niet in beweging zal komen totdat wij ons bekeren en Zijn huis schoonmaken. Als onze levens en kerken onveranderd blijven, dan dienen we God alleen met onze mond.

Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden; en gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter.
1 Koningen 19:1-3

Hier zien we een zeer typerende reactie wanneer Izebel wordt ontmaskerd. Zodra haar slechte werken worden ontmaskerd wordt ze hysterisch. Het eerste wat ze u wil doen geloven is dat niet zij, maar u degene bent die verkeerd zit. En daar kan ze zeer overtuigend in zijn! Het volgende wat ze doet is toverij (controle, manipulatie en intimidatie) tegen u gebruiken. Gewoonlijk zal ze intimidatie gebruiken om de ware boodschappers van God te verjagen. Elia werd bang en vluchtte.

Daarop zeide Hij: Treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des HEREN. En zie, toen de HERE juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de HERE uitging. In de wind was de HERE niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de HERE niet. En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de HERE niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte (dit is eigenlijk een foute vertaling want de Hebreeuwse grondtekst spreekt letterlijk over een “stem van stilte” in plaats van een zachte koelte).
1 Koningen 19:11,12

De meeste kerken (inclusief hun leiders) zijn zo onder de indruk van alle grote wonderen en tekenen, dat zij gemakkelijk misleid kunnen worden. Waarom? Omdat velen nog niet geleerd hebben om dat stem van God te onderscheiden tussen alle gebeurtenissen. En die stem is nu net datgene wat er het meeste toe doet. Dat betekend relatie. Toen alle grote dingen begonnen te gebeuren, was Elia onder de druk, maar het merkte op dat God (de Persoon) niet in deze dingen was. Na het vuur kwam de stem. En toen de stem kwam, merkte Elia dat direct op. Opnieuw is dit een mooi beeld van hoe God ook vandaag de dag werkt. Op het moment dat wij aan het einde van onze eigen krachten mogelijkheden zijn, en bereid zijn onszelf over te geven aan God, dan zal Hij komen. Het is moeilijk om Zijn stem te horen wanneer u in het vuur van reiniging en heiliging zit. Maar zodra we daar doorheen zijn, dan zal de stem helder voor ons worden. Dat is alles wat ertoe doet. De Vader, die spreekt tegen en met Zijn kinderen.

Hierna gebeurde het volgende. De Jizreëliet Nabot had een wijngaard, te Jizreël gelegen naast het paleis van Achab, de koning van Samaria. En Achab sprak tot Nabot: Geef mij toch uw wijngaard, opdat hij mij tot moestuin zij, want hij ligt vlak naast mijn huis; dan zal ik u een betere wijngaard daarvoor in de plaats geven, of, indien gij dit liever hebt, wil ik u het geld van de koopprijs geven. Doch Nabot zeide tot Achab: Daarvoor beware mij de HERE, dat ik de erfenis van mijn vaderen aan u zou geven. Toen kwam Achab in zijn huis, gemelijk en toornig over het woord dat de Jizreëliet Nabot tot hem had gesproken, namelijk dat hij gezegd had: Ik zal u de erfenis van mijn vaderen niet geven. En hij legde zich neer op zijn bed, keerde zijn gezicht om en wilde niets eten. Daarop kwam zijn vrouw Izebel bij hem en sprak tot hem: Waarom zijt gij zo gemelijk gestemd, dat gij niets eten wilt? Toen sprak hij tot haar: Ik heb met de Jizreëliet Nabot gesproken en tot hem gezegd: geef mij toch uw wijngaard voor geld, of, indien gij dat liever hebt, wil ik u er een wijngaard voor in de plaats geven. Maar hij zeide: ik geef u mijn wijngaard niet. Daarop zeide zijn vrouw Izebel tot hem: Gij oefent nu eens koninklijke macht uit over Israël! Sta op en eet, laat uw hart vrolijk zijn; ik zal u de wijngaard van de Jizreëliet Nabot geven. Toen schreef zij brieven in naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel en zond de brieven aan de oudsten en de edelen, die bij Nabot in zijn stad woonden. In die brieven had zij aldus geschreven: Roept een vasten uit en zet Nabot op de eerste plaats van het volk. Zet voorts twee mannen tegenover hem, nietswaardige lieden, die aldus van hem moeten getuigen: gij hebt God en de koning vaarwel gezegd; voert hem dan naar buiten en stenigt hem, zodat hij sterft.
1 Koningen 21:1-10

Dit is nu wat we noemen het ware karakter van Izebel. Gelukkig hebben we nog steeds Nabots in deze dagen, die niet bereid zijn om te vallen voor de misleidingen van de vijand. Zij die zijn blijven staan, in het midden van alle gekte en stormen. Maar dat brengt het ware karakter van deze monsters, Izebel en Achab, naar boven. Zodra iemand weigert om te buigen voor hun verleidingen, dan wijzigen ze hun tactieken en hun houding veranderd. Achab zal in de slachtofferrol gaan zitten, terwijl Izebel veranderd in een hysterische heks, die bereid is om te vernietigen en te doden. Een aantal punten die hier naar voren komen zijn het feit dat Izebel de naam (en dus de autoriteit) van koning Achab gebruikte. Uit zijn naam gaf zij bevel om Nabot (publiekelijk) te laten vernederen en om hem valselijk te beschuldigen van dingen die hij niet had gedaan. Daarbij gebruikte zij godslastering als reden voor haar bevel, wat weer erg typerend gedrag is van een religieuze geest. Daarna beval zij om hem te doden, buiten de gemeente, als een verachtte en verworpen man. Alleen maar omdat hij bereid was om te blijven staan voor wat God hem had gezegd. En alles werd gedaan uit de naam van Achab. Dus terwijl Izebel alles beval, kwam alle verantwoordelijkheid voor die acties aan Achab toe. 

En ook aangaande Izebel heeft de HERE gesproken: de honden zullen Izebel verslinden aan de voorwal van Jizreël. Wie van Achab in de stad sterft, die zullen de honden verslinden, en wie op het veld sterft, die zal het gevogelte des hemels verslinden.
1 Koningen 21:23,24

Dit is hoe ze eens geëindigd is, en binnen korte tijd zal ze weer zo eindigen. God heeft er genoeg van. Deze spelletjes van Izebel moeten en zullen stoppen. Wat betekend dit voor deze tijd en voor de huidige situaties? Voor Izebel betekend het precies hetzelfde als omschreven staat in Openbaringen 2:

Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren.

Iedere bediening die gebouwd is door iemand die onder de geest van Izebel is zal vallen en zal nooit meer terugkeren. Op dit moment kunnen ze misschien grote bedieningen hebben, met veel volgelingen, maar laat u daardoor niet misleiden en kijk hoe ze eindigen. De mensen die onder de geest van Achab zijn staan grote verdrukking te wachten, ook hun bediening zal eindigen, tenzij ze zich bekeren van hun daden. Dit is vandaag de dag al aan het gebeuren en het zal alleen nog maar toenemen totdat ieder werk van de vijand is vernietigd.

Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land.
Jeremia 17:5,6