De geestelijke omgeving van Izebel en Achab (Deel 2)

Het minst erge was, dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, maar hij nam tot vrouw Izebel, de dochter van Etbaäl, de koning der Sidoniërs, en ging de Baäl dienen en zich voor hem neerbuigen (Hebreeuws spreekt hier over aanbidden).
1 Koningen 16:31

Het blijkt dat de vader van Izebel niet alleen de koning van Sidon was. Sidon was een stad die onderdeel was van het district Tyrus. Dus in feite hebben we het hier over de koning van Tyrus, die ook in de Bijbel staat vermeld. Wanneer we in Ezechiël 28 kijken, dan zien we een omschrijving van de koning van Tyrus in vers 1 t/m 10. Vreemd genoeg wordt hij daar echter geen koning genoemd, maar een gouverneur (in onze Nederlandse vertalingen wordt hij de prins van Tyrus genoemd, in het Hebreeuws staat dat er niet). We hebben het daar niet over de vader van Izebel (zover ik weet), maar over het interessante gedeelte over het district Tyrus komt in vers 11 en daarna. 

Het woord des HEREN kwam tot mij: Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden: door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien. Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden – dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen. Allen die onder de volken u kennen, ontzetten zich over u; een verschrikking zijt gij geworden, verdwenen zijt gij – voor altijd!
Ezechiël 28:11-19

We hebben het hier duidelijk niet meer over een mens, maar over satan zelf. De man die de mensen in die tijd en regio “de koning” noemden, werd door God slechts een gouverneur genoemd, terwijl Hij satan de koning van Tyrus noemt. Dat maakt heel duidelijk wie er nu echt de controle had over die regio en over de gouverneur. Het laats iets zien van de legerstructuur van de vijand. Wat was het onrecht dat ervoor zorgde dat satan van de heilige berg van God verbannen werd? Trots en hoogmoed. Houd dat in gedachten als u deze studie verder leest. Dus satan regeerde over het gebied Tyrus en satan regeerde over de gouverneur van Tyrus. Hoewel de mens die omschreven word in Ezechiël 28 dus niet de vader van Izebel was, was de geestelijke macht (satan) wel dezelfde macht die over dat gebied regeerde, en ook over de mens die omschreven word als de vader van Izebel. Het is dan ook geen verrassing dat de familie van Izebel een familie van afgoden aanbidders was. 

Merk op dat aanbidding een hele belangrijke rol speelt in Ezechiël 28, maar ook in 1 Koningen 16:31. Aanbidding is altijd geassocieerd met een “god”. Dat wat u aanbid is uw god. Om het duidelijker te maken, aanbidding betekend dat het de eerste plaats in uw leven heeft en de hoogste prioriteit. Als uw werk bijvoorbeeld het meest belangrijke in uw leven is, dan is dat uw god. Het hebben van werk is een goed iets, we hebben allemaal voorziening nodig voor onszelf en onze families, maar het is slechts een middel dat God gebruikt om in uw behoeften te voorzien. God is onze Voorziener, of u nu een baan heeft of niet. Het punt is dat het nooit uw hoogste prioriteit zou moeten zijn. Dit is van toepassing op alle andere dingen, zoals uw auto, uw huis, uw geld enz. Maar het is ook van toepassing op religie. We kunnen zo bezig zijn met alle regels en structuren van religie, dat dat belangrijker word dan het hebben van een relatie met de Vader. Op dat moment word religie uw afgod. Hetzelfde is van toepassing op alle dingen, posities en gedragingen die de eerste plaats in uw leven innemen. Onthoud goed dat God de eerste plaats in uw leven niet met iets anders deelt. U zult moeten kiezen. Of God heeft de eerste plaats, of het is iets anders.

Laten we even een stapje terug doen. Want de verzen in Ezechiël 28 tonen ons nog iets anders interessants. Het laat zien dat er heersers zijn over gebieden, over territoriums. In het eerste deel van deze studie toonde ik u hoe satan zijn gevallen engelen en demonen allemaal een specifieke taak heeft toegewezen. Zoals de legers op deze wereld, zo hebben ook de legers van God en het leger van satan een gezagsstructuur, met verschillende rangen en posities. Wanneer we naar het leger van satan kijken, dan is het duidelijk dat hij aan de top staat van die gezagsstructuur. Onder hem staan machten die toegewezen zijn aan regio’s in de wereld, daaronder machten die toegewezen zijn aan regio’s binnen die regio’s enz. Het is feitelijk zeer gestructureerd. Maar feit blijft dat deze machten niets kunnen doen, tenzij zij een opening kunnen vinden. Die opening vinden zij op het moment dat er zonde word begaan. 

De impact van een zonde hangt af van de persoon die het begaat, en van de autoriteit die zij hebben. Wanneer een gewoon persoon een zonde begaat, dat heeft dit alleen effect op hem- of haarzelf. Wanneer een getrouwde man zonde begaat, dan heeft dit effect op zijn leven en op zijn huishouden, vanwege de autoriteit die hij gekregen heeft als priester van zijn gezin. Wanneer een koning een zonde begaat, dan heeft dit invloed op het hele koninkrijk, vanwege zijn autoriteit in dat gebied. Wanneer een kerkleider een zonde begaat, dan heeft dit invloed op de hele gemeente, vanwege zijn (door God gegeven) autoriteit. 

Laat me u een voorbeeld geven. Wanneer een koning (of koningin) zijn respect betuigd aan een afgod, zoals de Islam, dan is dat een vorm van aanbidding. Vanaf dat moment zullen de demonische machten die erachter zitten autoriteit krijgen in de natie. In ons geval heeft onze koningin (destijds) meerdere malen als een knipmes gebogen voor afgoden als de Islam, Boeddha, en anderen. Dit deed zij (zeer waarschijnlijk) niet om die afgoden te aanbidden, maar om “respect te betuigen aan de aanbidders van die afgoden”. Maar door dat te doen betuigde ze geen respect aan de mensen, maar aan hun rituelen van afgodenaanbidding (zoals Achab ook deed). Dat is dus een vorm van aanbidding, wat alles is wat deze machten nodig hebben om een “upgrade” te krijgen in de geestelijke wereld. Op hetzelfde moment dat onze koningin boog voor deze afgoden, werden zij territoriale machten over Nederland, vanwege haar autoriteit. In het verleden zijn mijn vrouw en ik verschillende malen naar Turkije geweest. Eén keer gingen we met een Christelijke reisorganisatie. Terwijl we op reis waren, stopte de bus ook bij een moskee, om deze te bezichtigen. Niemand werd echter toegestaan de moskee te betreden, zonder zijn/haar schoenen uit te doen. Op dat moment zei de Heilige Geest tegen mij: “Ga daar niet naar binnen en trek je schoenen niet uit”. Op dat moment begreep ik dat nog niet helemaal, maar mijn vrouw en ik waren de enigen die buiten stonden te wachten. Nu ik weet waarom, ben ik dankbaar dat ik het niet gedaan heb. Wanneer u in de bijbel zoekt naar de plaatsen waar mensen hun schoenen moesten uitdoen, dan is dit altijd een daad van aanbidding. Maar hoe velen Christelijke leiders, presidenten, ministers, koningen en koninginnen deden wel hun schoenen uit om een moskee te betreden? Velen.

Maar het is precies hetzelfde wanneer kerkleiders toegeven aan de liefde voor geld, de liefde voor controle, manipulatie, intimidatie enz. Op dat moment word het hun afgod. Wanneer zij deze dingen beginnen uit te voeren, dan is dat een daad van aanbidding, wat de machten erachter de autoriteit geeft op het niveau van de autoriteit van de persoon die de zonde begaat. U hoort mensen altijd zeggen “verbeter de wereld, begin bij jezelf”, maar slechts weinigen realiseren echt hoe waar dat is. De geestelijke staat van een land is het directe gevolg van de geestelijke staat van de kerken in dat land. De geestelijke staat van de kerken is een direct gevolg van de geestelijke staat van de gezinnen in die kerken. De geestelijke staat van de gezinnen is een direct gevolg de geestelijke staat van de mannen, als priesters van hun gezinnen. Wanneer er iets mis is in de gezinnen, dan zal dit altijd zijn weerslag hebben op de kerk, aangezien het gezin een beeld (en deel) is van Gods gezagsstructuur. Enz. We hoeven alleen maar naar de vruchten van de gezinnen, kerken en naties te kijken, om te zien wat er echt speelt. Wanneer leiders op de een of andere manier, bewust of onbewust, een zonde begaan, dan zal dit effect hebben op de kerk. U zult de kracht zien afnemen. Minder wonderen zullen plaatsvinden, gebed voor bevrijdingen word moeilijker als voorheen enz. 

Het is niet vreemd dat satans leger mannen, (kerk)leiders, presidenten, koningen, koninginnen en andere mensen in een gezagspositie als doel maakt. Want wanneer zij hen kunnen laten vallen, dan is de impact en het resultaat voor deze slechte geesten het grootste, op het gebied van het verkrijgen van autoriteit. En onthoud goed, het enige wat deze geesten hoeven te doen, is deze mensen te verleiden om zonde te begaan (vorm van aanbidding). Maar wacht eens even. Dus als iemand een zonde begaat, dan zijn zij onmiddellijk gebonden aan die geest? Nee, niet zomaar iemand. Voor gewone mensen is dat anders. Maar als uw autoriteit groeit, groeit ook uw verantwoordelijkheid mee. Het is om die reden dat God zegt dat zijn volk ten onder gaat (letterlijk: verwoest word) door een gebrek aan kennis (Hosea 4:6). Wat voor kennis is dat? De Waarheid, wat het gesproken en geschreven woord van God is, zoals vermeld in het eerste deel van deze studie. Dus we kunnen stellen dat zonder de Weg (relatie met God), de Waarheid (het woord van God) en het leven – dus zonder Jezus Christus – de mensen ten onder gaan. Zolang u de Waarheid niet kent, kunt u er ook niet naar handelen en heeft satan iedere mogelijkheid om uw leven overhoop te halen. Hoe meer Waarheid u kent, hoe meer Licht er zal komen in uw leven, hoe minder duisternis kan blijven bestaan. Alles begint en eindigt met Jezus. 

Laat me dit gedeelte van de studie eindigen met een woord van waarschuwing. Vele mensen leven met de houding dat ze iedere macht, iedere demon, te lijf kunnen gaan omdat Jezus toch al overwonnen heeft. Ten eerste, Jezus heeft inderdaad overwonnen en het was totale overwinning. Niets minder dan dat. Maar ook het Koninkrijk van God is zeer gestructureerd. Iedereen ontvangt zijn of haar taak van God Zelf. Om demonen of territoriale machten te lijf te gaan, zonder daartoe geroepen te zijn door God, is een direct gevaar voor uw leven. Doe het niet, tenzij u absoluut zeker weet dat God u voor die taak geroepen heeft. Alleen dan zult u gaan met Zijn autoriteit en in Zijn kracht. In ieder ander geval, handelt u op basis van uw eigen inzicht (Spreuken 3:5-8), wat u onmiddellijk een makkelijke prooi voor de vijand maakt. Het vertrouwen op eigen inzicht is een vorm van hoogmoed in de ogen van God. In iedere omstandigheid moeten wij altijd afhankelijk zijn van God en van Zijn instructies voor onze levens. Dit is geen spelletje, dus wees voorzichtig.