Karakter en Autoriteit (Deel 3)

Iedereen maakt fouten. Iedereen heeft gezondigd. Er was en is geen mens, behalve Jezus, die zonder zonde is. Johannes benadrukte dit in 1 Johannes 1:8, toen hij zei: “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.” Dat is zware taal, maar het is wat het is. Ik spendeer mijn leven liever door in de waarheid te geloven, dan door het te verkwanselen door in de leugen te geloven. Aangezien we geen zonde in onze levens willen, moeten we weten wat het is dat die zonde produceert.

Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein.
Matteüs 15:18-20

Eigenlijk geeft Jezus ons hier twee belangrijke lessen. Ten eerste, het ons hart die zonde produceert in onze levens. Het is ons hart dat het tegenovergestelde is van alles waar God voor staat. Dat moet veranderen. Dat weten we allemaal. Als het hart onveranderd blijft, dan zal het zonde blijven produceren in onze levens. Aangezien Jezus Zich bewust was van dit probleem liet Hij ons niet alleen achter op aarde. Hij stuurde ons de Helper, de Trooster: de Heilige Geest. 

Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.
Ezechiël 36:26-27

Het is de Heilige Geest die u zal helpen om uw hart te veranderen. Maar tegelijk zal Hij alleen zover gaan als wij Hem laten gaan. We moeten ons realiseren dat het satan is die slaven maakt. God maakt zonen. Dat betekend dat Hij ons altijd de vrije keuze zal geven en Zich nooit in onze leven zal binnendringen. We moeten continu de keuze maken om Hem door te laten gaan en om Zijn leiding te volgen. Alleen dan zal het proces van verandering in onze harten doorgaan. Hoe kunnen we de conditie van ons hart weten? Dat is de tweede les die Jezus onderwees in Matteüs 15: “Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart.” Dus we kunnen de conditie van het hart toetsen door te luisteren naar wat de mond uitgaat. Dat is niet iets wat we één of twee keer zeggen, maar wat steeds terug blijft komen. Iedereen zegt weleens dingen waar we later spijt van hebben. Het gaat niet alleen om wat we verkeerd zeggen of doen, maar ook om hoe we daarop reageren. Laten we het zo, of staan we toe dat de Heilige Geest ons overtuigd van zonde en handelen we ook daarnaar? Want dat spreekt over karakter en ons karakter is vele malen belangrijker voor God dan wat we doen. Ons karakter verteld alles over onze motivaties en focus. 

We zijn allemaal geboren in een wereld van leugens. Ik weet geen andere manier om het te omschrijven. Hoe langer ik leef, en dat is inmiddels nog maar 35 jaar, hoe meer ik realiseer in hoeveel leugens we eigenlijk geloven. Leugens over God, over wie Hij is, leugens over onszelf en over wie wij zijn, leugens over onze acties enz. Deze leugens houden ons op de plaats waar we zijn. Het is alleen de Waarheid die ons vrij kan maken. En dat brengt ons weer terug bij de kennis van Gods Woord. 

Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.
Johannes 8:31-32

Het vereist karakter om toe te geven dat we fout zitten. Het vereist karakter om onszelf te vernederen en om onze trotse gevoelens terzijde te schuiven. Het vereist karakter om toe te geven dat we niets vanuit onszelf weten en afhankelijk zijn van God. Het vereist karakter om niet te oordelen, totdat de Waarheid door God geopenbaard is. Ik zeg niet dat dit makkelijke dingen zijn. Dat is ook waarom het karakter vereist. Dat karakter wordt opgebouwd door de leiding van de Meester te volgen. Door Hem toe te staan om ons te veranderen, zelfs wanneer het pijn doet en zeer oncomfortabel is. Dat is de prijs die we moeten betalen om te groeien in karakter. Het is een langzaam proces waarin we opgebouwd worden naar het beeld van Jezus. Maar hoewel het soms pijnlijk kan zijn, moeten we ons realiseren dat iedere stap die God met ons neemt in ons eigen belang is. Hij heeft altijd de beste intenties voor ons, inclusief een hoopvolle toekomst. Alles wat we op dit punt kunnen zien is het hier en nu. Hij ziet waar de weg die u nu volgt gaat eindigen. En als dat leidt naar pijn, vernietiging en andere slechte dingen, dan zal Hij u stoppen. Zelfs als het pijn doet. Hij zal dat doen omdat Hij weet dat het meer pijn zal doen wanneer Hij u zo door laat gaan. 

Door Hem toe te staan om in en door ons te werken zal het proces van verandering doorgaan. Het betekend ook dat we leren om in Zijn Woord te blijven. Dat is meer dan alleen kennis. Het is vragen, zoeken en kloppen totdat we precies weten wat Hij bedoelt, totdat Hij onze ogen opent voor wat Hij zegt en waarom Hij het zegt. Een groot deel van begrijpen komt voort uit het kennen van de motivatie en intenties die erachter zitten. Mensen kunnen u dat vertellen, maar u kunt het alleen echt begrijpen wanneer Hij het u openbaart. En die openbaring komt alleen wanneer u uw hart erop zet, wanneer u erom vraagt, ernaar zoekt en op de deur blijft kloppen. Zoals Jezus zei in Matteüs 7:7. En wanneer u dat doet, dan zal de belofte van Jezus daarop volgen en zal Hij u geven (Matteüs 7:8-11). 

Op het moment dat Hij Zijn kennis, inzicht en wijsheid openbaart, dan geeft Hij u één van Zijn geheimen. Die geheimen zijn verborgen voor de wereld, maar beschikbaar voor Zijn kinderen. Met die openbaring wordt de Waarheid over dat gedeelte aan u geopenbaard. Met die openbaring komt een nieuw deel van geestelijke groei. Maar met die openbaring groeit u niet alleen in kennis, maar ook in autoriteit. 

De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.
Deuteronomium 29:29

De geheime dingen die geopenbaard worden zijn niet langer een geheim voor ons. Het kan ook niet meer een geheim gemaakt worden. Zodra we het weten is het voor altijd van ons. Vanaf dat moment hebben we autoriteit verkregen. Vanaf dat moment kan satan ons op dat gebied niet meer misleiden, omdat we in staat zijn het te herkennen en te ontmaskeren met de geopenbaarde Waarheid. Dat is kracht. 

Gebed

Lieve Heilige Geest, ik vraag U om mijn diepste motivaties en intenties te openbaren. Ik vraag U om alles in Uw Licht te brengen en om alle gebieden bloot te leggen die U wil veranderen. Help me om Uw Waarheid te vinden en ernaar te zoeken. Laat Uw wil geschiedde in mijn leven. In de machtige naam van Jezus Christus.