Beschouwd God seks hetzelfde als trouwen?

Wanneer we zonden belijden dan is dat verre van leuk, maar het is de eerste stap naar vrijheid. Het belijden van zonden is geen optie, het is een eis wanneer we Jezus willen volgen. Het is de enige weg naar vrijheid. Wanneer we zelfs maar één van de kleinste leugentjes laten bestaan, dan is dat een open deur voor de vijand. Die leugens beschermen je niet, ze brengen je alleen maar meer schade toe. En de mensen die erbij betrokken zijn. Als je niet getrouwd bent, dan zijn seksuele zonden tussen jou en de Heer. Toch is het dan nog steeds wijsheid om erover te praten met je geestelijke leider of met een counselor. Wanneer je echter getrouwd bent, dan zijn je seksuele zonden niet langer alleen van jou. Aangezien jij en je partner één zijn, zal alles wat jij doet - als een man of als een vrouw - effect op hem/haar hebben. Wanneer je masturbeert, dan opent dat de deur voor demonen van lust en onreinheid. Als die deur open is in jouw leven, dan kunnen ze via jou ook het leven van je man/vrouw beïnvloeden. Als je naar porno kijkt, dan krijgen diezelfde machten toegang tot jouw leven en tot het leven van je man/vrouw. Vanaf dat moment zal ook je man/vrouw worstelen met dezelfde gedachtes en kan uiteindelijk zelfs worstelen met dezelfde zondes. Wanneer je dus seksuele zondes begaat, dan zondig je niet alleen tegen God en tegen jezelf, maar dus ook tegen je partner, aangezien je hem/haar daarmee hebt blootgesteld aan dezelfde zondes. De volgende stap is het feitelijk hebben van seks met iemand anders dan je man/vrouw. Dat is een nog veel grotere stap verder dan de zonden die ik net omschreef.

Seksuele gemeenschap is door God geschapen als een onderdeel van het huwelijk. Sommigen denken dat gemeenschap gelijk staat aan het trouwen met die persoon, maar dat is een leugen van de vijand. Een Goddelijk huwelijk komt altijd in drie stappen. Ten eerste is er het verbond. Een Goddelijk verbond is het afleggen van de huwelijksgelofte ten opzichte van elkaar, in de aanwezigheid van getuigen, maar ook in aanwezigheid van gezagsdragers die de wettelijke autoriteit hebben om het huwelijk te sluiten, ten opzichte van de overheid en ten opzichte van God. Dat kan alleen plaatsvinden wanneer beiden ongetrouwd zijn. Tevens is dit iets wat nooit in het geheim plaatsvindt. Alles moet openlijk plaatsvinden. Als dat niet mogelijk is, dan is het niet van God. Wanneer deze stap officieel is gemaakt door de ambtsdrager van de overheid en door de geestelijke leiders, in de aanwezigheid van getuigen, dan volgt de volgende stap. In de Joodse cultuur, waar Jezus in opgroeide en welke Hij als voorbeeld gebruikte in Zijn gelijkenissen, is de tweede stap seks. De eerste stap is een gesproken en geschreven verbond, de tweede stap bindt deze twee mensen geestelijk samen in dat verbond en maakt het een bloedverbond, waarmee het gesproken en geschreven verbond bevestigd wordt. De derde stap is het feest. De drie stappen van een Goddelijk huwelijk zijn dus:

  1. Het vestigen van een verbond (ketubah)
  2. De seksuele gemeenschap (chuppah)
  3. De viering daarvan (het huwelijksfeest)

In onze westerse cultuur doen wij eerst het verbond, dan het feest en wanneer iedere vertrokken is, dan volgt de gemeenschap. Dat is op zich prima, zolang het verbond maar eerst komt. Wanneer we deze Goddelijke stappen van een Goddelijk huwelijk volgen, dan zijn we onder Goddelijke bescherming en is seks iets waarvan we kunnen genieten in de veiligheid van ons huwelijk.

Wanneer wij gemeenschap met iemand hebben buiten deze Goddelijke bescherming, dan gaan wij ook een bloedverbond met hen aan. Buiten het Goddelijke huwelijk is dat een open overeenkomst en een enorme open deur voor boze geestelijke machten. Ook al is de seks buiten het Goddelijke huwelijk, je wordt toch één met die persoon en je hebt een bloedverbond met hem/haar. Een bloedverbond betekend dat als je het verbond niet eert, dat je ervoor zal betalen met je leven. Het betekent dat jouw leven en het leven van die persoon nu één leven zijn in de geestelijke wereld. Je kunt het vergelijken met een computernetwerk. Wanneer je met iemand trouwt, dan kun je dit zien als twee computers die met elkaar verbonden worden. Als één van die twee een open deur heeft voor hackers, dan kunnen zij via die hack het hele netwerk benaderen. Als er open deuren in je leven zijn voor demonen, wat alleen kan komen wanneer we volharden in zonde, dan kunnen zij ook het leven van je man/vrouw benaderen, omdat je één met hem/haar bent door het bloedverbond. Maar wanneer we seks met iemand hebben, buiten het huwelijk om, dan is dat alsof er een extra computer op het netwerk wordt aangesloten. Maar die computer heeft waarschijnlijk zelf ook diverse andere computers waarmee deze verbonden is. Wanneer we één met iemand worden, buiten het Goddelijke huwelijk om, dan vestigen wij daarmee een nieuw bloedverbond. Op dat moment zijn jij, je man/vrouw, de persoon met wie je seks hebt gehad en alle personen met wie zij seks hebben gehad, één in de geestelijke wereld. Alle zondes en alle demonen die deze mensen gevangenhouden in die zondes, hebben nu vrij toegang tot je leven en tot het leven van je man/vrouw. Hoe meer mensen er zijn met wie je seks hebt, hoe groter dit netwerk zal uitgroeien, hoe meer zondes en demonen jouw leven en het leven van je man/vrouw zullen binnenkomen. Het zijn allemaal bloedverbonden en zoals we weten is het leven in het bloed en in het zaad. Het zaad is dan ook een verlengde van ons bloed, waardoor seks een bloedverbond is. Het was in dat licht dat Jesaja het volgende zei, namens God:

Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort. Want uw handen zijn met bloed besmet, en uw vingers met ongerechtigheid. Uw lippen spreken leugen, uw tong brengt onrecht tot uiting.
Jesaja 59:1-3

Daarom is het recht ver van ons en bereikt de gerechtigheid ons niet. Wij zien uit naar licht, maar zie, er is duisternis; naar stralend licht, maar wij wandelen in donkerheid. Wij tasten als blinden langs de wand, ja, wij tasten als mensen zonder ogen, wij struikelen midden op de dag, als in de schemering, wij verkeren, zoals de doden, in woeste plaatsen. Wij grommen allen als beren, en wij kirren voortdurend als duiven. Wij zien uit naar recht, maar het is er niet; naar heil, maar dat is ver van ons. Want onze overtredingen zijn talrijk voor U en onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons, onze ongerechtigheden, wij kennen ze: het overtreden en het liegen tegen de HEERE en het zich afkeren bij onze God vandaan, het spreken van onderdrukking en afvalligheid, het zwanger zijn en melding maken van leugenachtige woorden vanuit het hart. Daarom is het recht teruggeweken, en de gerechtigheid blijft van verre staan. Want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan niet binnenkomen. Ja, de waarheid ontbreekt, en wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd. En de HEERE zag het, en het was kwalijk in Zijn ogen dat er geen recht was.
Jesaja 59:9-15

Wanneer je een bloedverbond vestigt, dan kun je dit niet meer verbreken. Wanneer het eenmaal gevestigd is, dan is dat voor de rest van het leven. Niets wat jij doet kan daar iets aan veranderen. Als de genade van God er niet zou zijn geweest, dan zou eenieder die deze ongoddelijke verbonden probeert te verbreken ogenblikkelijk sterven. Want dat is wat het betekent om een bloedverbond te hebben. Als je jouw deel van de afspraak niet nakomt, dan betaal je met je leven. Dus er is geen hoop? Ja, zeker wel. Ook al kun jij zelf geen enkel bloedverbond ongedaan maken, er is Iemand Die dat wel kan doen, namens jou. Je hebt het vast al geraden, maar Die Persoon is Jezus Christus. Totdat Hij dat voor jou gedaan heeft zul je nooit vrij zijn. Ook je man/vrouw niet. Jezus Christus is bereid om je te helpen en om te doen wat je niet voor jezelf kunt doen, maar er zijn voorwaarden. Je moet alles zowel aan God als aan je man/vrouw belijden. Je moet tot het punt komen waar je erkent dat seks buiten het Goddelijke huwelijk een zonde is. Het enige antwoord en de enige weg naar volledige vrijheid is volledige transparantie. Als er dingen onvermeld blijven, dan blijven ze in de duisternis en zal dat de deur weer openzetten, zodat demonen terug kunnen komen en het nog erger kunnen maken dan voorheen. Er is geen andere weg dan om alles in de openheid te brengen. Zelfs wanneer dat betekent dat hij/zij bij je weg zal gaan. Gehoorzaamheid aan God komt voor al het andere. Er is veel moed voor nodig en de angst zal proberen om je te overmeesteren, maar houd in gedachten dat wanneer je dit doet, dat je dan eindelijk de vrijheid zult hebben waar je zo naar verlangd hebt. Wanneer je bereid bent om de dingen in orde te maken in je leven en om de Waarheid te erkennen, dan zal God je nooit wegsturen. Wanneer je alles eenmaal beleden hebt, zoek dan iemand die voor bevrijding van demonen kan bidden. Het belijden alleen is niet voldoende. De demonen die door die bloedverbonden binnen konden komen moeten uit je leven worden gestuurd en de ongoddelijke bloedverbonden moeten worden verbroken. Vraag echter eerst aan God om je te helpen om iemand te vinden die daar ook echt ervaring mee heeft.