Waarzeggerij en toverij in de gemeente (Deel 6)

Terwijl het Woord van God een geweldige en krachtige Regerende Gemeente omschrijft, wat de Bijbel de Ecclesia noemt, is het beeld dat daar ontstaat verre van wat we vandaag de dag in de wereld zien. Het is verre van wat we in Nederland zien. In deze tijd zijn er nauwelijks nog gemeentes te vinden die functioneren als de Ecclesia. De belangrijkste redenen daarvoor zijn een gebrek aan kennis en een gebrek aan alles toetsen. 

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.
Hosea 4:6

Toetst alles en behoudt het goede.
1 Thessalonicenzen 5:21

Sommigen zullen zich afvragen wat dit te maken heeft met waarzeggerij en toverij. Eén van de meest bekende Bijbelverzen die over toverij spreekt kan gevonden worden in 1 Samuel. 

Voorwaar, weerspannigheid (rebellie) is zonde der toverij en ongezeggelijkheid (koppigheid) is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des Heren verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.
1 Samuël 15:23

Op dit punt kunnen we al een verband zien. Ondergang en vernietiging door gebrek aan kennis komt altijd door het verwerpen van Gods Woord. Waarom? Omdat Zijn Woord beschikbaar voor ons is. Dus we hebben twee keuzes: het te accepteren of te verwerpen. Het accepteren van Gods Woord betekend dat we het niet alleen horen. We passen de sleutels toe die Jezus gaf in Matteüs 7:7.

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Matteüs 7:7

Wanneer we het Woord van God lezen, dan is kennis het enige wat we hebben. En er zijn vele mensen met kennis van het Woord, maar slechts weinigen met het inzicht en de wijsheid die nodig zijn om het toe te passen. Inzicht en wijsheid worden niet zomaar aan u gegeven. Zoals Jezus zei, u moet erom vragen, u moet op zoek gaan en moet kloppen. Alleen dan zullen deze dingen aan u worden toegevoegd. We moeten ons hart er niet alleen op zetten om het Woord van God te kennen, maar ook om het te begrijpen vanuit Gods oogpunt. Dit kan heen eenvoudig gedaan worden door God te vragen wat Hij wil zeggen, gevolgd door zoeken in het Woord naar antwoorden op die vraag. Het gedeelte van “kloppen” betekend dat u niet opgeeft totdat u heeft gevonden waar u om vroeg. Op het moment dat u het inzicht heeft ontvangen, dan heeft u de wijsheid nodig om te weten wanneer u het wel en niet moet toepassen. Wanneer het Woord te spreken en wanneer te zwijgen. 

Een hoofd vol met kennis geeft u alle handvaten om religie uit te voeren. Maar het vereist de genade van God, door openbaring, inzicht en wijsheid, om daar bovenuit te stijgen, naar een niveau van intieme relatie met onze Schepper. In feite is het pure trots om te denken dat u het Woord van God begrijpt, zonder dat u enige openbaring van boven heeft ontvangen. Zonder openbaring begrijpt u helemaal niets. Met alleen kennis weet u niets. We moeten ons realiseren dat wij Zijn hulp bij iedere stap nodig hebben, ook bij het vergaren van kennis, inzicht en wijsheid. 

Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.
Titus 2:11-14

Wanneer we willen leren en verder willen groeien naar hogere geestelijke niveaus, die voor iedere Christen beschikbaar zijn, dan moeten we beginnen met een houding van nederigheid. We moeten beginnen met te realiseren dat we niets weten. En hoe meer we leren, hoe meer openbaringen we ontvangen, hoe meer inzicht en wijsheid worden toegevoegd, des te meer we zullen realiseren dat we echt niets weten. We denken vaak alles te weten, maar dat is verre van de waarheid. Het benaderen van God met een nederige houding, realiserend dat we niets weten zonder dat Hij het ons openbaart, dat is wat God een onderwijsbare geest noemt. Alleen vanuit die positie zullen we beginnen te groeien naar hogere geestelijke niveaus. De volgende stap is het toepassen van hetgeen we geleerd hebben. Maar hoe kunnen we toepassen wat we niet geleerd hebben? Toch zijn we verantwoordelijk, omdat we het konden weten als we de juiste houding hadden gehad. En dat is wat God bedoelt met “Omdat gij het woord des Heren verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.”

Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.
Jeremia 33:3

Vergis u niet, God neemt dit niet lichtvaardig. Hij zal u niet laten bedelen. Hij zal nooit onredelijk tegen u zijn. Maar Hij wil wel dat u er iets voor doet. Zoals Jezus zei, u moet vragen, zoeken en kloppen. Met de opdracht die Hij gaf, gaf Hij tevens de belofte dat wanneer u dat doet, Hij zal horen uit de hemel en u zal geven, Hij zal u laten vinden en Hij zal de deur voor u opendoen. Dat klinkt mij als een goede deal! Maar helaas zijn er vandaag de dag vele leiders die alleen vertrouwen op hun eigen kennis en inzichten, op hun theologische opleidingen en op hun Bijbelschool. En hoewel ik een groot voorstander ben van de toewijding aan het studeren van Gods Woord, kan een school of training u nooit de openbaringen, het inzicht of de wijsheid geven die God wil dat u heeft en die u nodig heeft om verder te groeien. Een school of training kan alleen zover gaan dat het u in de juiste richting kan wijzen. Maar u moet die weg gaan. U moet vragen, zoeken en kloppen. 

Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.
Spreuken 3:5-8

Het alleen vertrouwen in uw training of school, of op uw eigen wijsheid, is niet wat God van ons vraagt en gelijk aan het verwerpen van Zijn Woord. Het word beschouwd als rebellie en koppigheid. Volgens 1 Samuël 15:23 maakt ons dat schuldig aan toverij en afgoderij. Dat is dus erg zwaarwegend en moet serieus genomen worden. Het is feitelijk u die dan de controle neemt. In plaats van afhankelijk te zijn van wat Hij spreekt, kiest u er dan liever voor om in uzelf te vertrouwen. Maar daar stopt het niet. 

Op het moment dat we de weg van vertrouwen in eigen begrip zijn ingeslagen, dan creëert dit legale grond voor de geest van toverij. Die geestelijke macht zal u niet alleen vasthouden in uw eigen misleiding, maar het zal ook u proberen te gebruiken om anderen door u heen te controleren. De meest bekende vruchten van die geest zijn intimidatie en manipulatie. Maar welk ‘gereedschap’ er ook wordt gebruikt, het heeft altijd tot doel om uw gedachten en acties onder controle te krijgen. Om u te laten doen wat zij willen. Een aantal voorbeelden van intimidatie en manipulatie aan werk:

  • Dreigen dat als u niet doet wat zij zeggen, dan (negatief resultaat)
  • Gebruik van een woord van “kennis” om iemand te laten doen wat zij willen
  • Iemand dwingen iets te doen wat zij niet willen
  • De enigen die “gezalfd” zijn zijn de leiders. U bent niets.
  • Er is geen reden voor toetsen, de leiders hebben altijd gelijk
  • Iedere vorm of verzoek om mensen onderworpen en afhankelijk te maken (van andere mensen)
  • Iedere vorm of verzoek die schuld of de dreiging van verwerping gebruikt
  • Het proberen mensen te beïnvloeden om geld te geven
  • Het Woord misbruiken om mensen meer te laten geven

Zomaar een aantal van de vele voorbeelden, maar het geeft al een duidelijk beeld. Het komt neer op het controleren van anderen door iemand een wil op te leggen, ongeacht de manier waarop dit gebeurd. Velen zijn ervoor gevallen. Gevallen voor alle mooie en religieuze woorden dat allemaal zo dichtbij de waarheid klonken. Het is het soort leiderschap dat offers vereist. Uw offers dan. Aan hen. Onderwerp en gehoorzaam. Het is geestelijke misbruik en wordt beschouwd als waarzeggerij en toverij. Gehoorzamen aan en volgen van intimiderende en manipulerende verzoeken brengt gebondenheid. Wanneer u ervoor valt, dan bent u een slaaf en niet langer vrij. 

Wat is een ware leider naar Gods hart? Zoals ik eerder al vermeldde, om te kunnen leren moeten we een nederige en onderwijsbare geest hebben. Er is geen mogelijkheid om te leren zonder dat. Een leider wordt geacht verder te zijn dan u om u dingen te kunnen leren die u nog niet weet. Feit is dat hoe verder iemand groeit naar hogere geestelijke niveaus, hoe meer afhankelijk ze worden. Hoe meer u zich zult realiseren hoe vreselijk veel wij Zijn genade nodig hebben. Hoe dichter we naar Zijn standaarden en heiligheid groeien, hoe meer autoriteit we zullen krijgen in de geestelijke wereld. Maar in het natuurlijke zullen deze ervaringen u extreem nederig maken. Hoe hoger u groeit, hoe meer u zich realiseert dat u het niet bent die alle geweldige dingen doet. Hij is het. Wij kunnen alleen zijn omdat Hij is. Dus wanneer ik mensen hoor opscheppen over hun grote titels (profetes, apostel e.d.) en over hoe hoog ze zijn gegroeid, dan weet ik dat ze verre zijn van waar ze beweren te zijn. Iemand die dicht bij God leeft zal altijd een nederige houding hebben. Hoe dichter u bij God komt, hoe meer trots vervaagd. Want in Zijn aanwezigheid is geen ruimte voor trots. 

Een andere vorm van toverij en waarzeggerij is veel gezien in gebeden tegen andere mensen, gemeentes en bedieningen. Deze gebeden komen altijd uit dezelfde houding van vertrouwen op eigen inzichten, geloven dat andere mensen of organisatie fout zijn. Gij zult hen we corrigeren door gebeden. Het pure toverij en waarzeggerij. Het is een poging om deze mensen te controleren door uw gebeden. Weet dat controle nog nooit mensen heeft veranderd. God biedt altijd een keuze en mogelijkheid om vrij te kiezen. God maakt zonen, geen slaven. Gebeden tegen andere mensen zijn puur kwaad, ongeacht de mooie religieuze woorden die gebruikt zijn. Op het moment dat u uw gebeden gebruikt om iemand iets te laten doen, dan gebruikt u toverij en waarzeggerij. 

Toverij en waarzeggerij zijn een enorm probleem in de gemeentes vandaag de dag. In Nederland kunnen deze machten voornamelijk gezien worden in de vorm van de geest van Izebel en Achab. Als u daar meer over wilt weten, dan kunt u de studies over dit onderwerp op onze website lezen. Toverij en waarzeggerij zijn wijd verspreid binnen de gemeentes. Waar hun manier worden gebruikt door het leiderschap, en waar mensen zich daaraan onderworpen hebben, daar zijn alleen nog maar slaven. Slaven kunnen geen regerend orgaan zijn, zij kunnen alleen bestuurd worden. De verantwoordelijkheid ligt in de handen van de leiders. Terwijl onze naties is een extreme snelheid bergafwaarts gaan, zijn vele gemeentes nog steeds veel te druk bezig met hun eigen problemen, dan om zich te bekommeren om het lot van onze natie. 

Ik zeg niet dat het makkelijk is om een leider te zijn of om de regerende gemeente te zijn die God wil dat we zijn. Ik geloof dat het soms zelfs zeer moeilijk kan zijn. Toch hebben we altijd een keuze. Bent u een leider die deze tools van toverij toepast? We dienen een genadig God en Zijn doel is nooit om te vernietigen, maar om te herstellen. Maar voor herstel is bekering een vereiste. Zonder bekering is er geen redding, geen genezing, geen bevrijding en geen herstel. Bent u een lid van zo’n gemeente, dan kunt u beter zo snel mogelijk vertrekken. Zolang u onder dat soort leiderschap zit zult u altijd in de wurggreep zitten en niet in staat zijn om verder te groeien. Bid voor inzicht en wijsheid over hoe om te gaan met de situatie, en doe wat God zegt dat u moet doen. Ongeacht de meningen van mensen. 

Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.
Jakobus 1:21-22