Het offer van Jezus Christus (Deel 3)

Tegen de tijd dat Jezus hier op aarde werd geboren, waren de rampzalige gevolgen van zonde al pijnlijk zichtbaar in de wereld. Het verval was overal ingezet en niets was meer in de staat zoals God het bedoelt had. Lezend in de Bijbel kunnen we dit pagina na pagina zien. Het verschil tussen de wereld die net geschapen was en de wereld waarin Jezus geboren werd was enorm. Maar wanneer u geboren wordt in een generatie die geen andere wereld kent, dan degene waarin u geboren wordt, dan weet u niet beter. Maar Jezus was echter niet zomaar een man, geboren in Zijn generatie. Hij kende het verschil. Hij was naar de aarde gezonden door de Vader, zoals we kunnen zien in wat misschien wel het bekendste vers van de Bijbel is. 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Johannes 3:16

Tot het moment dat Jezus geboren werd was dit o.a. wat de zonde allemaal op aarde en in de mensheid had veroorzaakt:

 1. We waren niet langer met God verbonden en niet in staat om een relatie met Hem te hebben.
 2. De mensheid moest lijden onder God’s afwijzing
 3. Een geestelijke blindheid kwam over ons
 4. Het onvermogen om heerschappij over de aarde te hebben
 5. Het onvermogen om rechtvaardig te oordelen
 6. Ziekte was in de mensheid gekomen
 7. De dood had zijn intrede gedaan
 8. Straffen waren nu aan de orde
 9. We werden als onrechtvaardig beschouwd
 10. De vloeken van God werden effectief
 11. Ongehoorzaamheid veroorzaakte armoede
 12. Schaamte was over ons gekomen

Ik ben er zeker van dat er meer dingen zijn, maar dit kunnen als de belangrijkste consequenties worden beschouwd die in de Bijbel staan. Er waren maar twee groepen mensen die in staat waren om de meeste consequenties te ontwijken, en dat waren de koningen en priesters die door God waren aangesteld. Deze twee groepen waren de enige mensen die de Heilige Geest konden ontvangen en een directe relatie met God konden hebben. Alle andere mensen waren daar niet toe in staat. En het grootste probleem was dat het onomkeerbaar was. Wanneer verval/bederf inzet, dan kan het niet teruggedraaid worden. Het kan alleen geconserveerd worden om het bederf tegen te gaan, maar uiteindelijk bederft het. Dus om waarlijk herstel te brengen, in plaats van een tijdelijk uitstel van executie, moesten alle dingen nieuw worden gemaakt. En dat is precies wat onze kostbare Verlosser en Messias, Jezus Christus, voor ons heeft gedaan! Hij heeft met alle eerder genoemde punten afgerekend door het offer dat Hij voor ons gebracht heeft. Het offer dat Jezus voor ons gebracht heeft is zo groots dat we veel meer tijd en pagina’s nodig zouden hebben om erover te vertellen, maar in deze studie beperken we onze focus op heerschappij en regeren. 

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Johannes 14:6

De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken zelf.
Johannes 14:10-11

Alvorens Hij begon te delen over de autoriteit en de werken, begon Jezus door er op te wijzen dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Ongeacht de positie die iemand heeft, ongeacht geld, ongeacht macht, er is maar één Weg naar de Vader: Jezus. Feitelijk vertelde Hij hen dat er geen sluiproute bestaat. Als u de Vader wilt, dan zult u via Jezus moeten, de geliefde Zoon van God. 

Korte tijd daarna ging Hij verder door hen te vertellen dat niets van wat Hij zei en deed van Hemzelf was. Hij leerde hen dat iedere beweging die Hij maakte en ieder Woord dat Hij sprak afkomstig was uit de hemel, van de Vader van allen. Jezus was bekrachtigd door de Vader. De autoriteit die Hij gebruikte was de autoriteit van de Vader. Wanneer Hij in beweging kwam, was dat omdat de Vader Hem aangaf dat te doen. Wanneer Hij een Woord sprak, was dat omdat Hij het de Vader had horen spreken. Tot het punt van Zijn offer was het de Vader die Jezus vroeg om het te doen. Dus in alles wat Jezus zei en deed kunt u de Vader horen en zien. 

Het is zo makkelijk om naar alle tekenen en wonder van Jezus te kijken, en om totaal te vergeten waar ze vandaan kwamen. Ja, we brengen lofprijs en eer aan deze Koning der koningen en Heer de Heren, maar het is niet alleen Jezus. De Vader is de Regisseur van dat alles. Maar Jezus is de enige Weg naar die geweldige Regisseur. We kunnen Jezus, Zijn leven en Zijn offer nooit vermijden. Hij is en zal altijd de enige Weg zijn. Maar waarom kunnen we zeggen dat het niet alleen Jezus is? Omdat het Jezus Zelf was Die zei dat het de Vader was en is, Die in Hem is, Die alle werken doet. Dus wanneer we over Jezus spreken, dan spreken we over een team. Jezus en de Vader, die samenwerken als een eenheid en een eenheid zijn. Jezus eindigde door te zeggen dat als u niet in staat bent om dat te pakken, dat u Hem dan zeker kunt geloven vanwege de werken zelf. 

Het is zo belangrijk om te begrijpen waar de autoriteit van Jezus vandaan komt. Wat Hij voor ons gedaan heeft was niet vanuit Zijn Eigen initiatief, hoewel Hij graag Zijn Vader gehoorzaamde. Op verschillende plaatsen in de Bijbel zegt het Woord dat de aarde aan God toebehoord (Psalm 24:1, Deuteronomium 10:14, 1 Corinthiërs 10:26 etc.), wat erop wijst dat de Vader de Heerser van alles is. Het was tevens de Vader Die Jezus Christus (wat “de Gezalfde” betekend) heeft aangesteld en Hem heeft bevestigd als Zijn Zoon (Matteüs 3:13-17). Gezalfd en aangesteld was niet alleen wat Jezus was door hoe Hij werd behandeld, Hij draagt het ook in Zijn naam. Het is Zijn identiteit. Er is geen grootsere manier om iemand kracht en autoriteit toe te kennen. Een naam verteld ons alles over identiteit en zoals we in de Bijbel kunnen zien, openbaart God Zichzelf door Zijn identiteit, door ons Zijn namen te geven. Dat maakt Jezus God. Aangesteld, erkent, goedgekeurd door de Vader, de Heerser van alles. Dus toen Jezus die autoriteit gebruikte, was het alles behalve leeg en zinloos. Maar het gaat verder!

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.
Johannes 14:12-14

Dat is een enorme stap voorwaarts, gezien de conditie waar we vandaan kwamen. Maar ook daar stopt het niet. Om in staat te zijn om dezelfde werken te doen hebben we autoriteit nodig. Zijn autoriteit. En door het ontvangen van Zijn autoriteit hebben we dezelfde autoriteit die Hij gebruikte en gebruikt: de autoriteit van de Vader. De Bijbel vermeld zelfs specifiek het gedeelte waar Jezus ons Zijn autoriteit toekent, en door dat te doen, de autoriteit van de Vader.

Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.
Lucas 10:19

En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
Marcus 16:15-18

Niet veel Christenen beseffen hoe enorm groots dit is. Het offer van Jezus Christus, onze Geliefde Messias, heeft de mogelijkheid hersteld om opnieuw een intieme relatie met de Vader te hebben. En vanwege dat herstel, en de autoriteit die Jezus ons gegeven heeft, kunnen wij weer heerschappij over de aarde hebben. Alle effecten van de zonde zijn teniet gedaan door Zijn offer! Velen weten en geloven dat de relatie met God door Jezus hersteld is. Maar slechts weinigen realiseren zich dat wij nu ook weer heerschappij over de aarde hebben. Niet als individuen, maar als het lichaam van Christus. Of we die autoriteit gebruiken of niet, dat is een ander verhaal. Ik zeg altijd dat als wij het niet gebruiken, dat de vijand het wel zal misbruiken voor zijn doelen. 

Het leven van Jezus, de angst van Jezus, de marteling van Jezus en Zijn dood aan het kruis, het was allemaal deel van het enorme reddingsplan van de Vader, om ons terug te brengen in de staat waarin Hij ons ooit geschapen heeft. Dat is inclusief het gedeelte van heerschappij hebben over de aarde. Maar hoe zit het dan met het verval/bederf? Op het moment dat dat inzet kan het niet meer omgekeerd worden. Ik geloof dat God het kan, maar Hij deed iets veel beters.

En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.
Openbaring 21:5

Alles zal nieuw gemaakt worden. Als volgelingen van Jezus Christus hebben wij nieuw leven en een nieuwe geest ontvangen. Wanneer we eindelijk aan de tijd ontsnappen en worden toegevoegd aan de eeuwigheid, dan zullen we ook nog een nieuw lichaam ontvangen. Dat nieuwe lichaam is niet aan verval onderhevig aangezien we, als we dat lichaam hebben, ook weer toegang hebben tot de boom des levens. En dat is het gedeelte waar het proces van herstel volledig voltooid is. Het verschil is dat het nieuwe lichaam iets is dat nog moet komen. We moeten eerst deze aarde, de tijd en ons huidige lichaam verlaten om daar te komen. Maar met het nieuwe leven en de nieuwe geest is het anders. Ons nieuwe leven begon op het moment dat we Jezus Christus hebben geaccepteerd als onze Heer en Messias. Op dat moment werd ons ook een nieuwe geest gegeven. Die nieuwe geest is verbonden met God, aangezien deze van Hem afkomstig is. Het interessante gedeelte van ons nieuwe leven en onze nieuwe geest is dat deze niet onderworpen zijn aan tijd of verderf, aangezien zij al deel zijn van de eeuwigheid. Zij zijn een cadeau voor ons, vanwege het offer van Jezus Christus. En dat betekend dat al de autoriteit die Jezus had en heeft nu ook beschikbaar is voor ons, zoals Hij zei in Lucas 10:19. Dat is hier en nu. Niet voor ons eigen plezier, maar om heerschappij over de aarde te hebben, heerschappij over de vijand, en om dat alles in lijn te brengen met het Woord van God. Dat is de basistaak van de gemeente. Omwille van de redding van zielen. Omwille van Zijn Koninkrijk. Omwille van Zijn glorie.