Essentiële/Etherische olie versus Zalfolie: Is het hetzelfde?

Diverse mensen kennen mij van mijn boek 'De Gezalfde Bruid: Ontdek de eeuwenoude waarheid over het gebruik van Zalving en Zalfolie', welke in 2016 werd gepubliceerd. Vanwege mijn boek heb ik vele vragen over Zalfolie gekregen, maar ook over essentiële olie of etherische olie. Het is interessant om te zien dat deze vragen van alle lagen afkomstig waren, van kerkbezoekers tot kerkleiders. Voor mij is het een vreugde om te zien hoe de kennis over de Zalving en de Zalfolie hersteld wordt na zovele eeuwen van afwezigheid. Ook al verspreid die kennis zich maar langzaam. Ik hoor echter ook hoe meer en meer mensen de aanname doen dat essentiële olie hetzelfde zou zijn als Zalfolie. Ook hoor ik hoe mensen essentiële olie gebruiken om zichzelf en anderen mee te zalven. Tevens is mij gevraagd of ik ook essentiële oliën gebruik en of ik daar interesse in zou hebben. Aangezien deze vragen toenemen heb ik besloten om al deze vragen in één artikel te beantwoorden.

Eén van de Bijbelverzen die het meeste tot mij spreekt, ten opzichte van de Zalving, is de volgende.

Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn tot één.
1 Johannes 5:6-8

Hier zien we het gedeelte van de drie getuigen, waar de meeste Christenen niets vanaf weten. In de eerste plaats zien we de drie getuigen in de Hemel; de Vader, het Woord en de Heilige Geest. Het is interessant om te zien dat het Woord hier genoemd wordt, want je zou verwachten dat dit vers 'de Zoon' zou zeggen. Toch is dat precies wat dit vers zegt, want Christus is het vleesgeworden Woord (Johannes 1:1-5). Het was het Woord, gesproken door de Vader, wat in de Hemel klonk en een weg naar de aarde vond, om daar vlees te worden en onder ons te leven. De drie getuigen in de Hemel zijn dus inderdaad de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en deze drie zijn één.

Op dit punt is het belangrijk om te begrijpen dat de Hemel niet de enige geestelijke plaats is. We nemen vaak aan dat de Hemel en de geestelijke wereld boven ons zijn, maar feit is dat de geestelijke wereld niet alleen boven ons is, maar ook in ons midden. Het is overal om ons heen. We zien het niet, maar het is er wel. De geestelijke wereld loopt parallel aan onze natuurlijke wereld. Met andere woorden, wat we zien in de natuurlijke wereld is een gevolg van wat reeds heeft plaatsgevonden in de geestelijke wereld. Wat heeft plaatsgevonden in de geestelijke wereld kan door geloof manifest (of toegankelijk) worden in onze natuurlijke wereld. Laat me je een voorbeeld geven.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen zijn wij genezen.
Jesaja 53:5

Dit vertelt ons niet dat wij door Zijn striemen genezen waren, het verteld ons niet dat wij door Zijn striemen genezen zullen worden. Het zegt dat wij door Zijn striemen genezen ZIJN. De manier om daar toegang toe te krijgen, om het manifest te maken in onze natuurlijke wereld, is door geloof. Dat geloof komt door horen en horen door het Woord van God (Romeinen 10:17). Dat betekent dat wanneer we geloof tekortkomen, wij dit kunnen opbouwen door het proclameren van Gods Woord, totdat alle barrières van ongeloof zijn afgebroken en het wonder manifest wordt. Soms gebeurt dat direct, soms duurt het weken, soms jaren, afhankelijk van hoeveel geloof er opgebouwd moet worden, hoeveel ongeloof er afgebroken moet worden of het doel wat God met een situatie heeft. Op het moment dat ons geloof een bolwerk in geestelijke wereld wordt, dan zal het resultaat daarvan worden vrijgezet in de natuurlijke wereld.

Met dat in gedachten zijn er dus ook drie getuigen op aarde, welke worden omschreven als de Geest, het Water en het Bloed. Toch zijn dit alle drie geestelijke dingen en bevinden deze zich in de geestelijke wereld om ons heen. Ze zijn onzichtbaar voor ons, hoewel we weten dat ze wel hier op aarde zijn. Wat is dan het contactpunt en hoe kunnen wij hier 'verbinding' mee maken? Want we hebben alle drie van deze getuigen nodig en we moeten dit praktisch kunnen maken, zodat de getuigenissen zichtbaar en tastbaar worden. De antwoorden zijn simpel.

Het Bloed

In de geestelijke wereld om ons heen is het Bloed van Jezus nog steeds aanwezig en getuigd nog steeds. Het Bloed wast onze zonden weg en reinigt ons van het verleden. Wat is het contactpunt, het praktisch en tastbaar iets? Het is het Heilige Avondmaal. Hoe vaak hebben wij dit nodig? Dagelijks! Als je het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, heb je geen leven in jezelf. Lees Johannes 6:53, Handelingen 2:46.

Het Water

In de geestelijke wereld om ons heen is het Water nog steeds aanwezig en getuigd nog steeds. Het water reinigt en zuivert onze gedachten, het voorkomt dat we opnieuw vallen of richting vernietiging gaan. Het stelt ons in staat om geestelijk te groeien en om te groeien in geloof, wat de deur opent voor alles wat God ons te bieden heeft! Wat is het contactpunt, het praktisch en tastbaar iets? Het is het Woord van God. Je Bijbel. Hoe vaak hebben wij dit nodig? Dagelijks! Lees Hosea 4:6, Johannes 15:3.

De Geest

In de geestelijke wereld om ons heen is de Geest nog steeds aanwezig en getuigd nog steeds. De Geest heiligt ons, resulterend in volledig herstel, wat ons in staat stelt om te leven zoals God ons geschapen heeft. Op dat punt wordt de volle kracht van God vrijgezet in onze levens. Wat is het contactpunt, het praktisch en tastbaar iets? Het is Zalfolie. Hoe vaak hebben wij dit nodig? Dagelijks! Dan hebben we het over persoonlijk gebruik. Het volk Israel in het Oude Testament, Jezus Christus, Zijn discipelen, de eerste Christenen en alle Christenen tot aan de negende eeuw Zalfden zich dagelijks. Het Zalven van anderen zou alleen gedaan moeten worden zoals de Heilige Geest het leidt en opdraagt. De Zalving benadrukt het einde van rouw, volledig herstel en een nieuw begin. Lees Jesaja 10:27, Jesaja 61:3.

Het kwaad beroofde de kerk van haar kracht

Tijdens de negende eeuw heeft de duivel de kerk specifiek op deze drie getuigen aangevallen, door corrupte kerkleiders heen. Het Heilige Avondmaal werd niet langer dagelijks bediend en het werd gewone mensen verboden om dit buiten de kerkmuren te doen. Vanaf dat moment werd het een uitgeholde versie van wat het geweest was. Het Woord van God werd vertaald naar alleen het Latijn en alle gangbare talen werden strikt verboden. Zelfs de preken werden in het Latijn gedaan, wat niemand begreep. Daarmee verdween dus ook de kennis. Het persoonlijk gebruik van Zalfolie werd strikt verboden. Alleen de corrupte kerkleiders was het nog toegestaan om het te gebruiken en zij wilden dat alleen nog maar voor de zieken gebruiken. Totdat zij dit ook als een last gingen beschouwen. Vanaf dat moment zouden zij alleen nog maar de mensen Zalven die op het punt stonden te sterven. Slechts een paar decennia geleden is de Rooms Katholieke Kerk hierop teruggekomen en zijn ze de zieken weer gaan zalven. Nog steeds zijn veel Katholieken doodsbang wanneer zij Zalfolie zien, omdat ze dit associëren met de dood, terwijl het feitelijk alles te maken heeft met leven. Nadat al deze sancties in de negende eeuw waren toegepast bleef er alleen nog maar een levenloze en krachteloze kerk over. Als je het al een kerk kunt noemen. De Heilige Geest was vertrokken. Hoe is het de vijand gelukt om dit corrupte kerkleiderschap te gebruiken? Vanwege hun drang naar controle. Wat is dat? Het is toverij in vermomming, zoals Derek Prince het ooit noemde.

Wetende waarom en hoe de vijand de kerk heeft aangevallen op deze drie getuigen, neem ik dit zeer serieus. Eenieder van deze drie getuigen heeft een specifieke taak en doel. Door één of allen weg te nemen wordt de kerk wederom van haar kracht beroofd. Als de vijand dat niet via het leiderschap kan doen, dan zal hij het proberen te doen door de waarheid te gaan verdraaien, wat overigens ook de Bijbelse definitie van toverij is. Wat is de enige manier om jezelf hiertegen te beschermen? Toets alle dingen en behoud het goede.

Een drager van zegen of vloek

Ieder voorwerp kan worden gebruikt als een drager van zegen of vloek. Iedere satanist weet dit. Iedereen in het occulte weet dit. Iedere heks weet dit. Toch hebben de meeste Christenen hier geen idee van. Als ik een voorwerp neem en hier een vloek over uitspreek, om het dan weg te geven of te verkopen, dan zal de nieuwe eigenaar daar onmiddellijk de consequenties van ervaren. Meestal hebben ze geen idee waarom dit gebeurt of waar het vandaan komt. Voor ons, als discipelen van Jezus Christus, is het alleen mogelijk om te weten wat er gaande is wanneer de Heilige Geest ons openbaring geeft en de werken van de vijand ontmaskerd. Maar eerder heb ik je toch verteld dat de geestelijke wereld alleen de natuurlijke wereld kan raken door geloof, dus hoe kan zo'n vloek dan effectief zijn? Simpel. Door het geloof van degene die de vloek heeft uitgesproken.

Op dezelfde manier kunnen Gods zegeningen en vloeken ook worden overgebracht. Door het Bloed (Heilig Avondmaal), door het Water (Woord van God) en door de Geest (Zalving). In het geval van gebed voor zieken is het bijvoorbeeld het gelovige gebed dat de kracht van God vrijzet (Jakobus 5:15), niet de Zalfolie zelf. Het is een contactpunt, maar het wordt alleen geactiveerd door geloof. In dit voorbeeld van genezing spreek het over het geloof van degene die bidt. Geloof is de activator. Zonder geloof gebeurt er niets. Op dezelfde manier is ook het Heilig Avondmaal een contactpunt met de geestelijke wereld. Door deelname zet het leven vrij in een oprecht hart. Dat zijn zij die hun zonden belijden en hun schuld erkennen, zonder de schijn op te houden. Op dezelfde manier zullen zij die deelnemen met een onoprecht hart direct onder de vloek komen, wat neerkomt op zwakheid, ziekte en zelfs de dood (1 Korinthe 11:30). Feitelijk draagt de Heer je op om jezelf te oordelen of om door Hem geoordeeld te worden (vers 31). Dit zijn serieuze dingen!

Kan essentiële olie worden gebruikt als Zalfolie?

Zeer zeker niet. Het is iets totaal anders. Essentiele olie is precies wat het woord zegt, pure geurolie. Zalfolie is olijfolie (meer dan 90%) met een geur. Waarom zouden we wijn of druivensap gebruiken voor het Heilig Avondmaal? Laten we er Coca Cola van maken, toch? Waarom brood gebruiken? Laten we er een hamburger van maken, toch? Natuurlijk niet. Niemand veranderd de ingrediënten van het Heilige Avondmaal. Op dezelfde manier kan ook essentiële olie niet gebruikt worden als Zalfolie. Maar waarom olijfolie? Heeft het een speciale betekenis? Jazeker.

Hoe meer we sterven aan onszelf, hoe meer ruimte het aan God zal bieden in onze levens. Het is geen makkelijke weg en geen makkelijk proces. Vaak zal het pijnlijk zijn. Jouw dromen, jouw emoties, jouw wil en jouw verlangens zullen op momenten compleet verpletterd lijken te zijn. Misschien zelfs wel voor een lange tijd. In deze tijd zijn we zo gewend aan direct resultaat dat we totaal vergeten dat de meeste mensen in de Bijbel jaren hebben moeten wachten voordat ze ook maar iets begonnen te zien of ervaren van Gods beloften. Hun dromen, emoties, wil en verlangens werden voor een hele lange periode compleet verpletterd. Maar het resultaat van de belofte die volgde was zoveel groter dan hun lijden.

Wij leren door beproevingen, door ellende en door pijn. Dat is hoe wij geestelijk worden gevormd. Dat is de manier om naar geestelijke volwassenheid te groeien en naar de toename van Gods Zalving in onze levens. Het beeld van de olie is daar een voorbeeld van. Al het potentieel, alle talenten en zelfs de Zalving zijn door God in je leven gelegd. Maar de enige manier om het eruit te krijgen en om de meest pure vorm ervan te krijgen, is op precies dezelfde manier hoe de olie wordt geëxtraheerd. Net zoals de olijven moeten worden verpletterd om de olie eruit te krijgen, moet ook ons 'vlees' worden verpletterd, naar het voorbeeld dat Jezus Christus ons gaf. Net zoals de versgemalen olie moet worden verhit om alle vuil te verwijderen en het zuiver te maken, moeten wij ook op dezelfde manier door het vuur gaan. Voor alle duidelijkheid, dat is niet hetzelfde vuur als het hellevuur. Het vuur van God kan het best worden omschreven als het zuiverende en reinigende vuur van zijn passie en liefde. Hoewel het op dit moment pijnlijk kan zijn, zal het je veranderen in alles wat God wil dat je bent. Het spreekt van Gods kracht, vrijgezet in jouw zwakte. Echte gezondheid en kracht komen van boven.

Wie krijgt de eer?

Dan is er nog een zeer belangrijk aspect. Wie krijgt de eer? Eren we de schepping of de Schepper? Prijzen we de genezing of de Geneesheer? Aanbidden we de bevrijding of de Bevrijder? Veel essentiële oliën hebben natuurlijke genezende eigenschappen. Net zoals we weten dat het gezond voor ons is om groenten en fruit te eten. In het meest gunstige geval zal God worden gedankt voor het maken van deze natuurlijke bronnen, maar de eer gaat naar de olie, vanwege de genezende eigenschappen. Er is geen geloof voor nodig. Helemaal niets. Met of zonder geloof zal de essentiële olie doen waarvoor het gemaakt is. Het is het klassieke geval van oorzaak en gevolg. De Zalfolie echter, de echte Zalfolie dus, die gemaakt is van olijfolie, zal op zichzelf helemaal niets doen. Het bezit totaal geen genezende kracht en het is ook geen medicijn. Alleen wanneer het met geloof gebruikt wordt, dan wordt de kracht van God vrijgezet. Raad eens Wie dan de eer krijgt? God! Want het is Zijn kracht die redt, geneest, bevrijdt en herstelt. Dat heeft helemaal niets met de Zalfolie te maken en alles met Zijn liefde voor ons. Het gaat om de juiste focus en doen wat Hij zegt. God heeft er bewust voor gekozen om iets te kiezen wat op zichzelf zwak en krachteloos is.

Daar bovenop komt ook nog dat ik met mijn eigen ogen heb gezien dat er vele dubieuze oliën tussen de essentiële oliën zitten. Ik heb veel symbolen en benamingen op diverse flesjes gezien die ook worden gebruikt in het satanisme, occultisme en in hekserij. Dan heb ik het over het meest bekende merk van essentiële oliën. Ik weet dat deze dingen kracht hebben en de levens beïnvloeden van de mensen die het gebruiken. Het is een open deur voor de vijand om je leven binnen te komen, wanneer je er vrijwillig voor kiest om deze symbolen en benamingen in je huis toe te laten of de olie op je lichaam aanbrengt. Ik zeg niet dat alle essentiële oliën fout zijn, ik zeg dat het een mix is van goed en fout en dat je erg op je hoede moet zijn in de keuze van oliën die je maakt. Je kunt gewoon niet weten met welke (echte) intentie een essentiële olie gemaakt is. Welke woorden zijn er over de olie uitgesproken? Zijn er woorden over de olie uitgesproken? Draagt het een vloek met zich mee? Wees ervan verzekerd dat er een reden is waarom satanisten, occultisten en heksen deze oliën gebruiken en ze in sommige gevallen zelfs maken.

Wel of niet essentiële oliën gebruiken

Ik ga niet zeggen of je essentiële olie wel of niet mag of zou moeten gebruiken. Dan wordt het al heel snel wettisch en daar wil ik verre van blijven. Als Christen hebben wij een gemeenschappelijke Vriend en dat is de Heilige Geest. Als je dan toch essentiële oliën wil gebruiken, dan wil ik je aanmoedigen om iedere geur en ieder flesje samen met de Heilige Geest te toetsen. Vraag Hem eenvoudig om de plannen van vijand te openbaren en te ontmaskeren en om je open ogen te geven. Op die manier kun je weten welke essentiële oliën je veilig kunt gebruiken en welke niet. Maar wanneer je ze gebruikt, gebruik ze dan voor je eigen doel en niet voor de Zalving.

Gebruik ikzelf essentiële oliën? Nee. Ik veroordeel de mensen die het wel gebruiken niet, maar persoonlijk zal ik het nooit gebruiken. Het is niet dat ik er bang voor ben, ik voel me er gewoon niet toe aangetrokken. Nogmaals, dat is een persoonlijk iets. Wat ik zeg zou jouw keuze om het wel of niet te gebruiken niet moeten beïnvloeden. Het enige wat ertoe doet is wat God erover te zeggen heeft. Ik bid dat je op dit moment een helder zicht mag ontvangen, in de machtige naam van JEZUS CHRISTUS! Nu weet je het. Nu ben je je bewust van de verschillen. Nu is het aan jou om dit alles te gaan toetsen.

Wil je meer weten over Zalfolie?

Aan het begin van dit artikel schreef ik dat ik een boek heb geschreven met de titel 'De Gezalfde Bruid'. Dit boek zal je alles vertellen over de Zalving en (het gebruik van) Zalfolie. Alles in mijn boek is 100% gebaseerd op het Woord van God en bevat ook alle onderbouwende Bijbelverzen voor toetsing of studie.

Koop het boek via deze website
Koop het boek via Bol.com
Koop het boek via Zalving.nl
Koop het boek via Amazon

Koop Zalfolie