Hoe aanbidding een natie kan veranderen (Deel 7)

Toen God de hemelen, de aarde en alles wat daarop is schiep, heeft Hij ook ons, de mens, geschapen. Toen Hij Adam en Eva schiep was het Zijn doel dat de mensheid over de aarde zou heersen, vanuit hun relatie met Hem. Dat laatste gedeelte is heel belangrijk om te onthouden want het is nooit Gods bedoeling geweest dat we zouden heersen vanuit onze eigen kennis en inzichten. Laten we beginnen met Gods originele plan voor de mensheid.

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.
Genesis 1:27-28

Vanaf het allereerste moment was dit het doel van God. Dat we over de aarde zouden heersen. Vanuit de geschiedenis weten we dat dat doel een ongelukkig wending heeft gekregen, vanwege de zonde. Dat heeft veel dingen veranderd. Maar we weten ook dat onze Heer en Redder, Jezus Christus, naar deze aarde is gekomen om dat allemaal te veranderen. Niet alleen gaf Hij ons het eeuwige leven, Hij herstelde ook het originele plan van God, zodat we weer heerschappij over de aarde zouden kunnen krijgen. 

Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.
Romeinen 5:17

Sommige Nederlandse vertalingen spreken hier over “eeuwig leven”, maar de NBG verwoord het in deze beter. Natuurlijk zullen we in het eeuwige leven heersen over de aarde, maar in dit stuk wordt aangegeven dat dat al hier en nu kan beginnen, door Jezus Christus. Nogmaals, het gaat dan over de heerschappij die we kunnen hebben vanuit onze relatie met Jezus. De sleutels hier zijn de relatie die we hebben met Jezus, de liefde die we onderling hebben en de onderlinge eenheid. Maar er is meer dan dat. Naast onze zichtbare wereld is er ook een onzichtbare geestelijke wereld onder ons, met demonen, gevallen engelen en satan zelf. Natuurlijk zijn Gods engelen daar ook aanwezig, maar in dit geval wil ik een ander punt maken. De kwade machten van de vijand hebben allemaal de opdracht gekregen (van satan) om de levens van mensen te beïnvloeden. Wanneer zij toegeven aan de zonde, dan geeft hen dat nog niet onmiddellijk rechten. Maar wanneer mensen toe blijven geven aan die zonde, dan creëert dat legale gronden voor de vijand om mensen demonisch gevangen te houden in die zonde. Jezus was zich hier zeer van bewust en Hij wist dat meer nodig hadden dan alleen de heerschappij over deze aarde. Om in staat te zijn om over deze aarde te heersen, moeten we ook in staat zijn om in de geestelijke wereld te heersen. Daarom gaf Hij ons macht over de vijand in de geestelijke wereld.

Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.
Lukas 10:19

Niet alleen herstelde Jezus onze heerschappij over de aarde, Hij gaf ons ook de macht over de geestelijke krachten in de hemelen. In de brief aan de Efeziërs benadrukte Paulus dan onze strijd niet van deze aarde is. 

Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
Efeziers 6:12

We hebben dus de autoriteit om over deze aarde te heersen en om te heersen over de vijand. Toch hoor ik veel mensen zeggen dat dit de eindtijd is en dat we niets kunnen doen tegen al de kwade machten die deze aarde overspoelen. Ik hoor mensen zeggen dat Jezus heeft gezegd dat Hij maar weinig geloof zal vinden wanneer Hij terugkomt. De meeste Christenen die ik ken zeggen min of meer dat we geen andere optie hebben dan om de omstandigheden maar te nemen zoals ze komen. Daar ben ik het echter niet mee eens. Het enige wat hiervan waar is is dat het eindtijd is en dat Jezus spoedig terugkomt. Ik geloof dat dit zo spoedig is dat wij dit gaan meemaken. Wat ik echter niet geloof is dat wij ons op enige wijze maar moeten onderwerpen aan de omstandigheden die voorzegt zijn. Het is waar dat de dingen moeten gebeuren die Jezus voorzegt heeft. Maar Hij heeft nooit gezegd dat we die dingen als een excuus mogen gebruiken om een stap terug te doen en niets te ondernemen. Hij heeft ook niet gezegd dat we in de eindtijd krachteloos zouden zijn. En dan is er nog een ZEER belangrijk iets wat ik onder uw aandacht wil brengen. Dat is het feit dat veel Christenen zeggen dat Jezus geen geloof op aarde zal vinden wanneer Hij terugkomt. Dat is echter niet wat Jezus gezegd heeft. 

En de Here zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?
Lukas 18:6-8

Lees dit eens goed. Dat is geen statement, hoe u er ook naar kijkt. Het is een vraag. Een vraag die door de meerderheid van de Christenen vandaag de dag reeds wordt beantwoord, die proclameren dat Jezus geen geloof op aarde zal vinden. Dat is een vrij heftige proclamatie om te doen. Maar wat is ons antwoord? Wat is uw antwoord? Wanneer Jezus u vraagt of Hij geloof zal vinden op aarde, wanneer Hij terugkomt, wat is dan uw antwoord? Ik weet wat mijn antwoord is. Als het aan mij ligt dan zal Hij geloof vinden. We weten dat geloven komt door het horen, dus wanneer we geloof spreken dan vermenigvuldigt het zich. Maar dat gebeurd alleen wanneer we handelen en spreken in geloof. Dat is wat we zouden moeten doen, dus in feite zou de vraag die Jezus stelde gemakkelijk te beantwoorden moeten zijn door ons.

Dan hebben we nog het volgende item, onze autoriteit in de eindtijd. Velen geloven dat er niets is dat we kunnen doen tegen het kwaad dat de aarde nu overspoelt. Echt?! Vertel me eens, op welk moment heeft Jezus onze autoriteit ingetrokken? Wanneer was het moment dat Hij zei dat het genoeg is geweest en dat we een stap terug moeten doen? Dat moment is er nooit geweest. Dat moment zal spoedig komen, maar dat is nu nog niet. En nu we nog de kans hebben zouden we ieder moment moeten aangrijpen om onze door God gegeven autoriteit te gebruiken waar en wanneer we kunnen. Het moment waar onze autoriteit wordt ingetrokken kan worden gevonden in dit vers.

En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.
Openbaring 13:7

Dat moment moet nog komen en totdat dat moment komt veranderd er niets. Dus voor hen die nog steeds twijfelen, Zijn autoriteit is nog steeds in Zijn volledigheid bij u. Gebruik het! Laten we nu eens kijken hoe we die autoriteit kunnen gebruiken, wat ons terugbrengt naar het onderwerp hoe aanbidding een natie kan veranderen. Zoals sommigen van u zullen weten is het mijn verlangen om mee te mogen maken hoe er een nieuwe wereldwijde uitstorting van de Heilige Geest en van Zijn glorie zal gaan plaatsvinden. Dus vroeg ik God om te laten zien wat er van onze zijde gedaan moet worden. Dat is een vraag die ik lange tijd heb gesteld. Niet alleen wilde ik het antwoord op die vraag, ik wilde ook in staat zijn om het te begrijpen. En toen, totaal onverwachts, kreeg ik een visioen van de Heer. Dit is wat ik zag. 

Ik zag een beeld van Nederland, met mijzelf in het midden. Boven mij waren dikke wolken, waar onmogelijk door heen te breken was. Het waren geen normale wolken, maar een soort geestelijke barrière en het bedekte heel het land. Ik zag mezelf proberen om er doorheen te komen, ik schreeuwde ertegen, maar er gebeurde niets. Toen zag ik mezelf heel teleurgesteld worden vanwege al de pogingen die gefaald waren. Ik stond daar maar, met mijn hoofd naar beneden, alsof ik had opgegeven. De wolken bewogen geen millimeter. Het was precies hoe ik me voelde op dat moment, dus een heel bekend gevoel. Maar toen, plotseling, zag ik hoe ik mijn hoofd optilde, met mijn gezicht richting de wolken, en ik hoorde mezelf krachtig zeggen: “Jezus Christus regeert!”. Op dat moment verscheen er een hele kleine opening in de wolken en een klein straaltje licht scheen op mij. Toen hoorde ik mijzelf opnieuw zeggen: “Jezus Christus regeert!”. En ik zei het nogmaals, en nogmaals, en bleef het zeggen. Iedere keer dat ik het zei werd het gat in de wolken groter en groter, en meer licht begon er doorheen te stralen, totdat ik in staat was om de blauwe lucht erboven te zien. Terwijl ik mijzelf daar zag staan, verbaasd en kijkend naar het grote gat, zag ik hoe een engel van achter mij opsteeg, helemaal omhoog naar het gat en door het gat, hoger en hoger. In zijn handen had hij een soort van boekrol. Op de een of andere manier wist ik dat dat mijn gebeden waren. Opeens keek ik niet meer naar mezelf door de ogen van iemand anders, maar keek ik door mijn ogen. Het was alsof ik werd opgetild, net hoog genoeg om boven de wolken te kunnen kijken. Links van mij zag ik hoe een engel op een sjofar blies. Overal waar ik keek vlogen er engelen over. Boven mij zag ik de engel met de boekrol verder en verder van mij vandaan gaan, richting de hemelen. Toen stopte het visioen. 

Terwijl ik dit schrijf hoor ik de Heilige Geest zeggen dat die dikke wolken, die geestelijke barrière uit het visioen, is veroorzaakt door een gebrek aan kennis. Door dat gebrek aan kennis schieten we ook tekort in het gebruiken van de door God gegevens autoriteit. Natuurlijk gebruiken sommigen van ons Gods autoriteit, maar de meesten van ons realiseren zich niet dat er nog zoveel meer autoriteit is om gebruikt te worden. Wanneer wij onze autoriteit om over het land te heersen niet gebruiken, dan gebruikt iemand anders het voor ons. Hoe kunnen we weten of de kerk haar autoriteit gebruikt? Omdat alles getoetst kan worden aan de vruchten die zichtbaar zijn in de natie. 

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten. Hoe talrijker zij werden, des te meer zondigden zij tegen Mij. Hun eer zal Ik in schande verkeren. Van de zonde van mijn volk eten zij, en op zijn ongerechtigheid zetten zij hun zinnen. En het wordt: zo priester zo volk.
Hosea 4:6-9

De priester/voorganger/dominee/leider is gelijk aan het volk. De kerk is gelijk aan de natie. Zoals het de kerk vergaat, zo vergaat het ook het land. De geestelijke en de natuurlijke wereld lopen parallel aan elkaar. Iedere situatie heeft een oorzaak in de geestelijke wereld. De wortel is altijd geestelijk. Wanneer we onze overwinning in de geestelijke wereld hebben, dan worden vruchten daarvan zichtbaar in de natuurlijke wereld. Het Woord van God leert ons hoe we kunnen overwinnen: Door het bloed van het Lam, door het woord van ons getuigenis en door het niet liefhebben van onze levens tot in de dood. Maar wanneer wij onze autoriteit niet gebruiken, dan is er een enorm leger van de vijand die die autoriteit namens ons zal misbruiken. Ook die vruchten worden dan zichtbaar in de natuurlijke wereld. Dus het enige wat we hoeven te doen is te kijken naar wat er in het land gebeurd. Alles wat er in het land gebeurd, zowel het goede als het kwade, is een direct resultaat van wat wij – als de Kerk – wel of niet doen. Wanneer ik dan kijk naar de situatie in Nederland, dan kan ik alleen maar concluderen dat de Kerk sluimert en slaapt, terwijl het land wordt overgenomen door allerlei soorten geestelijke machten. Dit was ook het geval in de tijd van Amos. Laat me toevoegen dat ik begrijp dat veel mensen nooit geleerd hebben hoe ze dit soort autoriteit moeten gebruiken of hoe ze het land kunnen beïnvloeden. De reden waarom ik dit schrijf is om u te helpen om het wel te begrijpen en hoe u dit kunt doen. 

Gij, die de boze dag ver weg stelt, en de zetel van het geweld nabij brengt, 4die nederligt op ivoren bedden, en omhangt op uw divans, die lammeren uit de kudde opeet en kalveren midden uit de stal, 5die joelt bij het geluid van de harp, die gelijk David muziekinstrumenten voor u uitdenkt, 6die uit plengvaten drinkt, vol wijn, en met de voortreffelijkste olie u zalft, maar om de verbreking van Jozef u niet bekommert!
Amos 6:3-6

Een betere vertaling zou zijn “het leed van Jozef”. Terwijl het noordelijke koninkrijk van Israël werd verwoest, kon dat het volk van Israël eigenlijk weinig schelen. Zij waren te druk bezig met hun goede levens te leven, met eten en drinken, met het zingen van blije liederen. Ondertussen werd het noordelijke koninkrijk, Jozef, vernietigd. Dat is nu wat we noemen een gebrek aan autoriteit nemen. Niet alleen dat, ze gaven er nog niets om ook. Er is momenteel heel veel van hetzelfde gaande in de kerken van vandaag. Terwijl het land snel bergafwaarts gaat en de mensen daarin langzaam kapot gaan, heeft de kerk een gezellige tijd en zingen ze hun blije liederen. En zelfs dat kan ik gedeeltelijk begrijpen. 

De Bijbel leert ons dat er niets goeds uit ons vlees voortkomt. Ons eigen vlees is volledig zelf gericht. Het is een verlangen dat van diep binnenin ons komt om onszelf op de eerste plaats te zetten, boven de noden van anderen. Iedereen heeft dat probleem. Jezus heeft echter het ultieme voorbeeld gegeven van onzelfzuchtigheid en Hij verwacht van ons dat wij het pad volgen dat Hij voor ons heeft uitgezet. We kunnen onszelf niet veranderen, maar we kunnen Hem wel vertellen dat we willen veranderen en we kunnen Hem wel vragen om onze harten te veranderen en om ons Zijn hart ervoor in de plaats te geven. Wanneer we Zijn hart voor het land ontvangen, dan beginnen we de noden van mensen pas echt te zien en zullen we de noodzaak en aandrang voelen om er iets aan te doen. Dat moet van binnenuit komen, niet omdat anderen u vertellen dat u zich zo moet voelen. 

In het visioen dat ik zag werd het duidelijk hoeveel kracht de naam van Jezus heeft. Het werd ook duidelijk dat wanneer wij Zijn Heerschappij over ons proclameren, dat er geen barrière of hindernis is die in staat is om ons tegen te houden. Hoe meer we Zijn Heerschappij over ons land proclameren, hoe minder er van die bedekking overblijft, zelfs tot het punt waar we continu onder een geopende hemel kunnen leven. Bedenk u eens wat voor enorme kracht het zou zijn wanneer de hele Kerk dit serieus zou nemen en dit zou beginnen te proclameren vanuit een oprecht hart. Zijn Heerschappij over het land! En ja, dat is een vorm van aanbidding! Onze aanbidding is niet slechts een lied, het is een levensstijl. Wanneer we in eenheid staan, Zijn Heerschappij over onszelf, onze families, onze steden en ons land erkennen en proclameren, dan kunnen we niet meer gestopt worden! De vruchten zullen dan zichtbaar worden. 

en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.
2 Kronieken 7:14

“Mijn volk”, dat betekend eenheid. “Mijn Naam” spreekt van de autoriteit die we hebben. Wanneer wij in eenheid staan en bereid zijn om onszelf aan Hem te onderwerpen en vernederen, en om Zijn aangezicht te zoeken in plaats van Zijn hand, en wanneer we ons afkeren van alles wat de wereld te bieden heeft, om alles aan God over te geven, dan zal Hij ons horen, ons vergeven en ons land genezen. De proclamatie “Jezus Christus regeert” is een erkenning dat niet u, maar Hij het recht heeft om over uw leven te regeren, en dat is al een daad van onderwerping. De veiligste plaats waar we kunnen zijn is onder de Heerschappij van Jezus Christus. Dat is waarom Jezus toevoegde: “Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.” Dat is veel meer dan alleen een gebed, het is een geweldige krachtige proclamatie en een vestiging van Zijn autoriteit. 

Jezus is de expert op het gebied van genezing, bevrijding en herstel. Dat is Zijn wil. Hij wil ons herstellen, onze families, onze steden en ons land. Maar wij zijn Zijn handen en voeten. Het initiatief is reeds van Hem gekomen. Nu is het onze taak om daar op een gepaste wijze op te reageren. Dat begint altijd bij een oprecht en nederig hart dat bereid is om alles te onderwerpen aan wat God wil doen. Zonder dat is het zinloos om door te gaan. Als u niet naar alle eerlijkheid kunt zeggen dat uw hart die conditie heeft, dan moet u daar eerst werken en aan Jezus vragen of Hij u wil helpen en uw hart wil veranderen. Hij zal het voor u doen als u het echt wil. Dan zijn er de volgende stappen. Zoals we weten is Jezus ons offer geworden. Vanwege Hem hoeven we niet langer brandoffers te brengen en vanwege Hem hoeven we niet langer naar de tempel te gaan, want wij Zijn nu Zijn tempel. God leeft in ons, door de Heilige Geest. 

In de voorgaande eeuwen is er veel veranderd in de kerken, en dat zijn niet de geode veranderingen geweest. Zoals we in de Bijbel kunnen lezen waren de eerste kerken verre van perfect, maar ze hadden wel geestelijke kracht! Zij zorgden voor wezen, weduwen, de armen en voor ieder ander die in nood was en als last voor de samenleving werd beschouwd. Zij getuigden van Jezus waar ze maar konden. Voor iedere Christen die werd vermoord kwamen er tien anderen tot Jezus. De Kerk kon niet gestopt worden in die dagen. Als dat al als een imperfecte Kerk werd beschouwd, dan vraag ik me serieus af hoe we onze kerken vandaag moeten noemen. Het is een geruïneerde tempel, voornamelijk vanwege gebrek aan kennis. Voornamelijk vanwege een gebrek aan onderwijs dat broeders en zusters uitdaagt om verder te groeien naar geestelijke volwassenheid. Voornamelijk vanwege een gebrek aan onderwijs dat we moeten sterven aan onszelf. God zij dank is veel van dat onderwijs weer hersteld en zijn we in staat om op te staan vanuit deze puinhopen. Wat heeft dit alles met aanbidding te maken? Heel veel! Herstel begint bij aanbidding. Dat was het geval in de geschiedenis en dat is nog steeds het geval. 

Toen nu de bouwlieden het fundament van de tempel des Heren legden, stelden zij de priesters op, gekleed in ambtsgewaad, met trompetten, en de Levieten, de zonen van Asaf, met cimbalen, om de Here te loven naar de aanwijzing van David, de koning van Israël. Zij zongen beurtzangen van lof en prijs aan de Here: want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich en loofde de Here, omdat het fundament van het huis des Heren gelegd was.
Ezra 3:10-11

Zoals ik al aangaf zijn de tijden veranderd. Wij zijn nu Zijn tempel. In de geschiedenis, voordat de Israëlieten iets deden, bouwden zij eerst een altaar en brachten zij offers. Dat was een verhoogde plaats en al het andere werd daaromheen gebouwd. Dit kan gevonden worden in de eerste verzen van Ezra 3. Feitelijk is er niets veranderd dan alleen de wijze waarop we het doen. Wat we nu offeren is ons leven, ons hart. Daarna proclameren we Zijn Heerschappij over onze levens, of dat nu door liederen of door gesproken woorden is, het is net zo krachtig. Door dat te doen erkennen en vestigen wij Zijn Heerschappij over ons leven, wat het fundament is. Vanaf dat moment beginnen we te bouwen op de Rots van onze redding. Dat word een gebouw dat staande zal blijven, ongeacht de stormen die het te voorduren krijgt. 

Op dezelfde manier werkt dat ook voor onze families, steden en land. Alles wat krom is kan recht gemaakt worden. Alles dat gebroken is kan hersteld worden. Het werkt precies hetzelfde. Wij kunnen de zonden van onze families, steden en land belijden voor de troon van God. Wij kunnen dat plaatsvervangend doen voor Gods aangezicht. Wij kunnen namens hen belijden. Dat is een deel van de autoriteit die u ontvangen heeft. Door dat te doen wordt het recht hersteld. Het volgende deel zou dan het oordeel zijn. Maar omdat u bij Christus hoort zal Zijn oordeel genade zijn in plaats van veroordeling. Wanneer we in de bres gaan staan namens onze families, steden en land, dan kan iedere vorm van Gods oordeel voorkomen worden en worden omgezet in genade. Waarom? God is rechtvaardig en Zijn recht zal ten alle tijden zegevieren. Er zal altijd oordeel zijn. Het vonnis kan echter veranderen. Wanneer zonden beleden worden, dan veranderd het vonnis van veroordeling naar genade. Dat kunnen we in onze levens doen, maar ook door in de bres te gaan staan namens anderen. Wanneer dat gebeurd, dan wordt het recht hersteld. Dus wanneer het aankomt op onze levens, families, steden en land, dan hebben we maar twee opties. De eerste optie is dat we niets doen. In dat geval zal het oordeel van God (hiermee doel ik niet op het eeuwige oordeel) over onze levens komen, met alle consequenties. De tweede optie is dat we onze zonden belijden, of dat nu voor onszelf is of namens anderen, en we zullen genade ontvangen. U zult erachter komen dat God extreem genadig is. 

Wanneer het recht hersteld is, door belijdenis, dan kan het fundament herbouwd worden. Dat moet in de geest gebeuren en kan gedaan worden door aanbidding in geest en waarheid, door de erkenning van de Heerschappij van Jezus Christus over onze levens, onze families, onze steden en onze natie. Dat creëert een open hemel, zoals in het visioen dat ik gedeeld heb. Dat is een proces van volharding. Maar zover ik kan zien is God meer en meer mensen aan het bewegen om in de bres te gaan staan, wat ervoor zorgt dat deze proclamaties extreem krachtig worden. Op het moment dat dat fundament gelegd is, dan zal het gejuich van Zijn volk volgen, net zoals omschreven staat in Ezra. Het is het gejuich dat proclameert dat de Koning het kamp is binnengekomen.