De vruchten van aanbidding (Deel 5)

Wanneer u de andere studies heeft gelezen die ik over aanbidding heb geschreven, dan weet u dat het doel van aanbidding altijd is om een hart tot hart relatie te hebben. Mocht u de andere studies nog niet gelezen hebben, dan wil ik u aanmoedigen om dit te doen. Er zijn verschillende studies in deze categorie. In deze studie, wetende wat het doel van aanbidding is, gaan we kijken naar de vruchten van aanbidding. Laten we beginnen bij de geestelijke vruchten.

En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.
Jesaja 2:2-3

Het boek van Micha 4 zegt precies hetzelfde. Het laat zien dat de berg Sion niet langer een fysieke plaats op aarde is, maar een geestelijke plaats. We weten allemaal dat Jezus naar de hemel is gegaan, om bij Zijn Vader te zijn. Dus we weten dat Hij niet op een fysieke plaats op aarde is. 

En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion
Openbaring 14:1

Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.
Hebreeën 12:22-24

De Bijbel maakt duidelijk dat de berg Sion een geestelijke plaats is in de hemelen. Toch maakt het Woord ook duidelijk dat het nog steeds toegankelijk is, zelfs wanneer we nog op deze aarde leven. We kunnen nog steeds een voorproefje van de hemel krijgen. We leven in de laatste dagen en zijn in de verwachting van een wereldwijde eindtijd opwekking, ook bekend als de late regen. Laten we eens kijken hoe we toegang kunnen krijgen tot de berg Sion. Een opmerkelijk stuk kan gevonden worden in het boek Jesaja, waar hij ook weer over de laatste dagen schrijft. Het is wat aan de lange kant, maar ik wilde er niets uit weglaten omdat het deel is van het totale plaatje. 

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken? Is het niet, dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten; uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn. Als gij dan roept, zal de Here antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik. Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat, wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt. En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten. Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des Heren van gewicht, en die eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u verlustigen in de Here en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond des Heren heeft het gesproken.
Jesaja 58:6-14

Weet u nog wat Jesaja 2 zei? “Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen”. En dan in Jesaja 58: “Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde”. Dat is aan de voet van de berg Sion. De eerste stap. Laten we dit nu in perspectief plaatsen, want het kan nog steeds een beetje verwarrend zijn voor sommigen. 

Wat Jesaja hier omschrijft zijn de geestelijke en natuurlijke vruchten van een hart tot hart relatie met onze God. Het is geen wet als in “Gij zult”, het zijn de resultaten van een oprechte wandel met Christus. Het laat u dus iets zien waaraan u uw geloof kunt afmeten. Het laat de basis zien waarmee u uw leven kunt vergelijken. Laat me daar snel iets aan toevoegen, voordat u teleurgesteld raakt. Iedere duizend kilometer begint met een of twee stappen. We moeten allemaal ergens beginnen, we moeten allemaal doorgaan om te groeien, om door te drukken om op onze bestemming te komen. Niemand start halverwege, we moeten allemaal bij het begin beginnen. 

Waar denkt u dat God meer waarde aan hecht: Om alles goed te doen en om iedere wet te volgen of om een oprecht hart te hebben en de bereidheid om te veranderen? Aan het begin van iedere weg gaan deze twee opties nooit samen. Wanneer we beginnen dan is het slechts een van de twee. U kunt proberen om alles goed te doen en om alle wetten te volgen die God heeft gegeven. Maar ik kan u nu al vertellen dat u daarin zult falen. We hebben allemaal de neiging om onszelf eerst perfect te maken en om onszelf in een “goed Christen” te veranderen voordat we ons tot God richten. Dat is zonder Hem proberen voor Hem te leven. Het is onmogelijk. Er komt niets goeds voort uit ons vlees. Terwijl we dat doen hebben we alleen maar de wetten van God als basis, de standaard die Hij gesteld heeft. En dan proberen we vanuit onze eigen kracht om die standaard te gaan halen. Het is niet mogelijk. Natuurlijk kunt u het proberen, maar het zal u jaren van teleurstellingen, tegenslagen en ontberingen opleveren, om er aan het einde van uw leven achter te moeten komen dat u gefaald heeft. 

U kunt niet door de wet gerechtvaardigd worden omdat u schuldig bent aan het breken van die wet. Dat kan niet ongedaan gemaakt worden door diezelfde wet. De enige optie die de wet nog heeft voor hen die de wet breken is het eeuwige oordeel. Door zelf te proberen om de wet te houden en om onszelf perfect te maken, zeggen we eigenlijk dat we Jezus niet nodig hebben en dat we Zijn offer ook niet nodig hebben, omdat we het wel op eigen kracht zullen doen. Nogmaals, het is onmogelijk. Zijn standaarden zijn te hoog om op onze eigen kracht te bereiken. Er zijn maar twee opties: Leven door de wet en geoordeeld worden door de wet, of overgave aan Jezus, zelfs wanneer u alle fout doet, en het aan Hem overlaten om u te veranderen. U gaat altijd in de richting waar uw focus is. Als uw focus de wet is, dan probeert u door de wet gerechtvaardigd te worden. Als Jezus uw focus is, dan gaat u in de goede richting. Hij is de enige weg om genade en totale vergeving van zonde te kunnen ontvangen, en Hij heeft alle mogelijkheden om ons te veranderen. 

De wet werkt van buiten naar binnen. Het kan u slechts laten zien wat rechtvaardig en onrechtvaardig is. Maar de wet kan ons op geen enkele wijze veranderen. Het laat ons slechts zien hoezeer wij een Redder nodig hebben, omdat we deze standaarden anders nooit kunnen bereiken. Maar God zij dank is er een andere optie! Want het is Jezus Die ons van binnenuit kan en wil veranderen. De echte verandering moet altijd van binnen beginnen. Dat is ook waarom een oprecht hart en de bereidheid om te veranderen belangrijker zijn voor God dan wanneer u probeert wetten te houden die u niet in uw eigen kracht kunt houden. We moeten echt stoppen met proberen om onszelf perfect te maken voor God. Vandaan nodigt Jezus u uit om tot Hem te komen met al uw zwakheden en al uw zonden. Dat is waar het begint, wanneer wij tot Hem komen met al onze nood, nederig en gebroken. Met de belijdenis dat wij onszelf niet kunnen veranderen en dat wij Hem echt nodig hebben om de leiding te nemen in onze leven. De Heer Jezus gaf ons een zeer krachtige belofte.

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Matteüs 7:7

Het volgen van Jezus is realiseren dat u niets zonder Hem kunt doen. Nou ja, u kunt een hoop doen, maar datgene wat er echt toe doet kunt u alleen met Zijn hulp doen. Het eerste wat we zouden moeten doen is om ons hart te onderzoeken om te zien of daar werkelijk een oprechte bereidheid is om Hem te volgen en om te veranderen, zelfs wanneer veranderen moeilijk wordt. Zijn we werkelijk bereid om Hem te volgen, ongeacht de kosten, ongeacht wat Hij van ons vraagt? Want het proces van groeien zal pas kunnen beginnen wanneer u die vraag met “Ja” kunt beantwoorden. Dat is wat het betekend om te sterven aan uzelf. Het betekend dat we ons realiseren dat Jezus ons met Zijn bloed heeft gekocht en dat Hij nu het eigendom van ons leven heeft. Dat betekend ook dat Hij mag beslissen wat ermee gebeurd, wat we doen, hoe we het doen en wanneer we het doen. Dat zijn de vragen die we Hem moeten stellen in alles van ons leven. Wat wil Hij dat we doen? En om daar achter te komen moeten we vragen, zoeken en kloppen. Dat is ons gedeelte van de “deal”. Zijn deel is om te geven, om ons te helpen vinden en om de deur open te doen. Vraag heel eenvoudig aan de Heilige Geest om u te helpen, om u kennis, inzicht en wijsheid te geven om het Woord van God te kunnen begrijpen. Dan zal Hij Zijn geheimen aan u openbaren en zult u in staat zijn om alles te begrijpen wat God bedoelde met Zijn Woord. 

Wanneer het Woord van God aan ons geopenbaard is dan zal het in ons beginnen te groeien en zal het geloof worden. Hoe meer van Zijn Woord wij begrijpen, hoe meer onze autoriteit zal toenemen. Het is door gebrek aan kennis dat satan ons kan misleiden (Hosea 4:6). Ja, Jezus heeft ons autoriteit gegeven over de vijand (Lukas 10:19), maar het is het Woord van God dat ons zal openbaren hoe we dat kunnen gebruiken. Het Woord van God laat ons niet alleen zien hoe we onze autoriteit kunnen gebruiken, het laat ons ook zien hoe we ons leven kunnen leven en het laat ons de richting zien voor iedere individueel leven (Psalm 119:105). Hoe zal het ons veranderen? De wet die eens op ons werd gelegd wordt nu een verlangen van onze harten. Dus het is niet langer meer iets wat we “moeten” doen, het wordt iets wat we willen doen, door de kracht van de Heilige Geest. Het wordt een volkomen normaal iets om te doen. Op het moment dat we die weg en de leiding van de Heilige Geest beginnen te volgen, dan zullen de vruchten die worden vermeld in Jesaja 58 de voor de hand liggende en natuurlijke gevolgen zijn. Als gevolg daarvan zal Zijn belofte ook in vervulling gaan en zal Hij ons laten rijden over de hoogten van de aarde. Wat is dat dan precies? Dat is voor uzelf om uit te vinden. Het enige wat ik u kan vertellen is dat Jezus beloofd heeft dat aan wie vraagt gegeven zal worden, aan wie zoekt zal gegeven worden dat hij of zij zal vinden en aan wie klopt zal gegeven worden dat de deur zal opengaan. 

Laat me nog iets heel belangrijks over dit proces toevoegen. Het beklimmen van de berg van de Heer, de berg Sion, is groeien naar hogere geestelijke niveaus en meer autoriteit in de geest. Dat klinkt geweldig en het is geweldig. Maar in de natuurlijke wereld heeft het precies het tegenovergestelde effect. Hoe hoger iemand klimt, hoe lager, vriendelijker en nederiger iemand wordt in het vlees. Door de jaren heen heb ik vele mensen gezien die beweerden op hoge geestelijke niveaus te wandelen, die hun positie claimden en die titels eisten. Zij geloofden dat dat hun recht was. Ze wilden geëerd worden als dienaren van de Heer. Dat zijn echter geen vruchten van de Geest, maar de vruchten van trots en verdorvenheid. Ze zijn door hun eigen leugens verblind. Dat zijn het soort mensen die feitelijk op een heel laag geestelijk niveau zitten en nog een hoop moeten leren. Laat u niet door hen misleiden. Er zijn teveel mensen in de “bediening” die claimen wat hen niet toebehoord. Sta hen niet toe enige invloed op uw leven te hebben. Trots is vergif voor onze geestelijke levens. Het was die zonde die ervoor zorgde dat satan uit de hemel werd verbannen. Een ware dienaar van de Heer, een dienaar die op hogere geestelijke niveaus wandelt, zal altijd nederig zijn. Zij zullen niet over u heersen, maar u dienen. Zij zullen niet vragen om titels of positie. Zij zullen niet continu over zichzelf praten, maar Jezus zal hun hoofdonderwerp zijn. Maar het allerbelangrijkste kenmerk is dat zij nooit zullen opscheppen over het geestelijk niveau waar ze op wandelen. Zij zullen gewoon hun leven overeenkomstig leiden en daar zijn geen woorden voor nodig.