Wat er gebeurd tijdens aanbidding (Deel 3)

Wanneer we het hebben over het onderwerp van aanbidding, dan is er een heel bekend vers in de Bijbel waar Jezus ons oproept om niet alleen liederen te zingen, maar om verder te gaan dan dat. 

Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
Johannes 4:21-24

Hier roept Jezus ons op om de Vader te aanbidden in geest en in waarheid. Maar Hij verteld ons meer dan dat. Ik vind het altijd geweldig wanneer Jezus de geheimen van het Koninkrijk van God geeft. Hier zijn een aantal sleutels die Jezus ons geeft:

  1. God zal niet meer alleen aanbeden worden op één fysieke plaats;
  2. Aanbidding zal ons leiden naar het kennen van de Vader, door Jezus Christus;
  3. Aanbidding is iets geestelijks, God is Geest, dus moeten we Hem aanbidding in geest en waarheid.

Voor sommigen kunnen de woorden van Jezus een beetje klinken als een cryptische omschrijving. Ten eerste zei Hij al iets heel opmerkelijks voor die tijd, door te zeggen dat God niet meer alleen in Jeruzalem zal worden aanbeden, of op enige andere fysieke plaats. Toch was dat de manier waarop de mensen gewend waren om God te aanbidden, namelijk door naar Jeruzalem te gaan om daar God te aanbidden. U kunt zich dus voorstellen dat Jezus de aandacht had van de mensen die Hem dat hoorden zeggen. Dat moet hen vreemd in de oren hebben geklonken. Tot dat moment was de aanwezigheid van God altijd in de tempel, waar Hij woning had. Er was geen andere weg voor mensen om in Zijn aanwezigheid te komen, dan door naar de tempel te gaan. Maar het is nooit Gods doel geweest om in een gebouw te wonen. Hij wilde onder Zijn volk wonen. Daarom verkoos Hij onze lichamen als Zijn tempel, de plaats waar Zijn aanwezigheid kan verblijven. Dat kwam op een geweldige manier tot uiting toen Jezus stierf aan het kruis. Op dat moment scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden en verliet de aanwezigheid van God die plaats. Op een bepaalde manier zou u kunnen zeggen dat God vrij brak uit één plaats, om die om te ruilen voor een nieuwe tempel: onze lichamen. Het was en is precies zoals Jezus beloofd heeft, dat Hij in ons zou wonen en in ons zou verblijven, door Zijn Heilige Geest. God woont niet alleen in onze lichamen, maar Hij verblijft ook op de berg Sion, Zijn Heilige Plaats. Die plaats is niet langer een fysieke plaats, maar een geestelijke plaats. Die Heilige plaats is ook voor ons toegankelijke geworden. Daarover zal ik zo verder doorgaan. 

Wat het tweede gedeelte betreft moeten we ons realiseren dat God Zichzelf tot dat moment alleen aan de Joden had geopenbaard. Zij ware Zijn uitverkoren volk. Zoals we weten zijn wij, als gelovigen, toegevoegd aan dat volk. Maar we moeten nooit vergeten dat wij degenen zijn die zijn toegevoegd en niet andersom. Zoals Jezus al aangaf, het heil is uit de Joden. Maar wat helemaal interessant is om te lezen is dat Hij zei dat wij aanbidden wat we kennen. Dus onze aanbidding lijkt verbonden te zijn met kennis, wijsheid, inzicht en openbaring. Maar waar het werkelijk om gaat is het kennen van de Vader. Dat klinkt op zich ook wel logisch, aangezien Johannes 1 zegt dat Jezus het Woord is, wat gelijk is aan kennis, wijsheid en inzicht voor hen die het begrijpen. Zeg ik dat aanbidding de weg tot de Vader is? Nee. Dan mist u een belangrijk punt. Jezus voegde er aan toe dat de Vader mensen zoekt die Hem aanbidding in geest en in waarheid. Het geestelijke gedeelte is makkelijk te begrijpen. Toen we opnieuw geboren werden gaf Hij ons een nieuwe geest. Het is die geest die we gebruiken om Hem te aanbidden. Dat is ook de reden waarom er geest (zonder hoofdletter) staat in plaats van Geest. Maar wat is de waarheid dan? Een betere vraag is: Wie is de Waarheid? Dat antwoord wordt gegeven door Jezus Zelf, toen Hij zei: 

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Johannes 14:6

Ziet u het al? We gebruiken onze geest om de Vader te aanbidden in en door Jezus Christus, in de Waarheid. Wanneer we dat doen, dan zal Jezus ons leiden naar de Vader. Hij zal ons bij de hand nemen en ons naar de troon van God brengen. Maar wacht eens even. We zijn nog niet dood. We leven op deze aarde, in ons aardse lichaam. Hoe is het dan mogelijk om naar de Vader te gaan, zelfs door Jezus Christus, wanneer we nog op deze aarde leven?

Eén van de meest bekende aanbidders in de Bijbel is natuurlijk koning David. Dat was in het Oude Testament. In die tijd had de uitstorting van de Heilige Geest nog niet plaatsgevonden zoals dat gebeurde tijdens Pinksteren. Toch was de Heilige Geest al wel aanwezig en actief in het Oude Testament. Hoewel Hij nog niet beschikbaar was voor alle mensen, was Hij wel beschikbaar en actief in de levens van de koningen en priesters van Israël, die allemaal gezalfd en aangesteld waren door God. Dat is ook de reden waarom koning David zo bekend kon zijn met de aanwezigheid van God, door Zijn Heilige Geest. Hij kende de sleutels om in Zijn aanwezigheid te komen, welke hij omschrijft in Psalm 100. 

Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst zijn naam.
Psalm 100:4

Jesaja 58 beschrijft de daden van aanbidding in alles wat we doen, terwijl David hier specifiek de kaart naar Gods aanwezigheid omschrijft. Feitelijk geeft hij hier drie stappen:

  1. Dankzegging
  2. Lofprijs
  3. Aanbidding 

De eerste stap omschrijft een dankbare houding van het hart, uitgedrukt door woorden of liederen. David gaf ook een aantal redenen waarom we dankbaar kunnen zijn: “want de Here is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.” Er is altijd een reden om dankbaar te zijn. Persoonlijk geloof ik dat iedereen wel verschillende redenen kan bedanken om dankbaar te zijn. Het is met die houding dat we de poorten van de hemel binnen kunnen treden. Wanneer we de poorten voorbij zijn, dan komen we in Zijn voorhoven, de weg naar de troonzaal. Dat is waar we Hem prijzen met lofprijs. Onze lofprijs is onze erkenning van de Heerschappij van Jezus en van Zijn autoriteit. Psalm 22:3 zegt dat Hij troont op de lofprijs van Zijn volk. Dus door Hem te prijzen bieden wij Hem Zijn rechtmatige plaats aan onder en over ons. Door dat te doen brengen we onszelf in lijn met Zijn perfecte wil en autoriteit. 

Hoort! jubellied en zegezang in de tenten der rechtvaardigen: De rechterhand des Heren doet krachtige daden, de rechterhand des Heren verhoogt, de rechterhand des Heren doet krachtige daden! Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de daden des Heren vertellen. De Here heeft mij zwaar gekastijd, maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven. Ontsluit mij de poorten der gerechtigheid, ik zal daardoor binnengaan, ik zal de Here loven. Dit is de poort des Heren, de rechtvaardigen gaan daardoor binnen. Ik loof U, omdat Gij mij geantwoord hebt en mij tot heil geweest zijt.
Psalm 118:15-21

Wanneer we Hem geprezen hebben, en Hem een troon hebben gegeven om te heersen, dan komen we op de bestemming aan: de troonzaal van de Vader, waar Jezus gezeten is aan Zijn rechterhand. Dat is het moment waarop de lofprijs vervaagd en overgaat in aanbidding. Aanbidding is dat wat uw volledige aandacht, toewijding en focus heeft. Dat kan tot uitdrukking komen door liederen, woorden en door daden. Het is het geven van waardering en eer aan een persoon of object. Meestal hebben we een beeld in gedachten van neerknielen voor iets of iemand, als de definitie van aanbidding, maar er is meer dan dat. Dat is waarom we zeggen dat het zo makkelijk is om geld, auto’s, materiele bezittingen en mensen te aanbidden. Het betekend niet altijd dat we ervoor neerbuigen, het betekend dat deze dingen al onze aandacht, toewijding en focus krijgen. Feitelijk krijgen deze dingen dan de eerste plaats in ons leven. In dit geval, wanneer we spreken over het aanbidden van God, dan betekend dat dat we Hem al onze aandacht, toewijzing en focus geven, dat we Hem de waardering en eer geven. Het betekend ook dat we alle zaken die (mogelijk) de eerste plaats innemen wegnemen van die plaats, welke de rechtmatige plaats van Jezus is in ons leven. Dat is het moment waarop de atmosfeer begint te veranderen en de zalving van God wordt vrijgezet over onze levens. 

Laten we nu de vraag beantwoorden hoe het mogelijk is om de poorten, de voorhoven en de troonzaal van de hemel te betreden, terwijl we nog steeds levend zijn hier op aarde. Dat is een heel interessant gedeelte. Wanneer iemand een wederom geboren Christen wordt, dan gebeurd er iets speciaals. Onze oude geest wordt weggehaald en vervangen door een nieuwe Goddelijke geest. Dat kunt u vinden in Ezechiël 36:26. Die nieuwe geest heeft de mogelijkheid om niet alleen in ons lichaam te verblijven, maar ook om te verbinden met Zijn Geest. Wanneer we aanbidden dan verlaat onze nieuwe geest het lichaam niet, maar u zou kunnen zeggen dat het zich uitstrekt naar de hemelen. Ons aardse fysieke lichaam heeft beperkingen, zoals tijd en plaats. We kunnen maar op één plaats tegelijk zijn op één tijd. In de geest zijn er echter geen beperkingen zoals tijd en plaats. Het is mogelijk om op aarde te leven, terwijl onze geest zich verbind en uitstrekt naar Zijn Geest, terwijl we Zijn poorten, voorhoven en troonzaal betreden, in de geest, door dankzegging, lofprijs en aanbidding.