Onze woorden in lijn brengen met Gods Woord (Deel 2)

Zoals we hebben kunnen zien in de studie “De houding van het hart”, begint aanbidding in geest en waarheid vanuit het hart. Iedere werkelijke verandering in ons leven begint vanuit het hart. We kunnen proberen onszelf te veranderen, maar zolang het hart niet veranderd zullen de oude vruchten altijd weer terugkomen. Er zijn zoveel Christenen die deze waarheid nog nooit gehoord hebben, die zichzelf probeerden te veranderen en daarin faalden. En om die reden werden ze teleurgesteld, ontmoedigd en begonnen ze zichzelf te beschouwen als iemand die niet langer waardig is om Jezus te dienen. Dat is ook precies wat er gebeurd wanneer ons leven volgens de wet proberen te leven. Zodra we het breken, zal het ons breken. Iemand zei me ooit eens dat wij ons best moeten doen en dat God dan de rest doet. De gedeeltes en gedragingen die wij kunnen veranderen, moeten we veranderen. Dat is een stap in de goede richting, maar het laat ons nog steeds met een onveranderd hart. U wilt uw hart niet onveranderd laten, wanneer Jezus u de mogelijkheid biedt om het voor u te veranderen. 

Aanbidding is niet alleen de liederen die we zingen. Het is de wijze waarop we onze levens leven. Het gaat een stuk verder dan alleen het zingen van liederen. Aanbidding gaat over al de dingen die eer brengen aan God. Dat kan zeer zeker worden uitgedrukt in en door de liederen die we zingen, maar het moet ook zichtbaar worden in de andere gedeeltes en momenten van ons leven. Eén van de belangrijkste dingen, en persoonlijk geloof ik dat dit HET meest belangrijke is, is de wijze waarop we onze mogelijkheid tot spreken gebruiken. Gebruiken we andere woorden en uitdrukking op zondagen dan dat we gebruiken in de rest van de week? Dan betekend het niets. Dat is wat Jezus bedoelde met Hem eren met de lippen, terwijl het hart verre van Hem is. 

Immers, er is geen goede boom, die slechte vrucht voortbrengt, noch ook een slechte boom, die goede vrucht voortbrengt. Want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Want van dorens leest men geen vijgen, en van een braamstruik oogst men geen druif. Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.
Lucas 6:43-45

Alle woorden die uit onze mond komen worden geproduceerd door ons hart. Hier laat Jezus zien dat we geen zondaar worden door wat we doen, maar door wat er voortkomt uit ons hart. Voor alle duidelijkheid, we kunnen absoluut zondigen door onze acties. Wat ik hier aangeeft is dat de acties niet de oorzaak zijn, maar een vrucht van iets groters, dat voortkomt uit ons hart. Dus zolang onze harten onveranderd blijven kunnen we proberen onze acties te veranderen, maar de zonde zal altijd terugkomen omdat de wortel nog steeds aanwezig is. Het is die wortel die ons onheilig maakt, maar dat hoeft niet zo te blijven.

Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Lucas 3:9

Het is onmogelijk om een heilig leven te leven en om goede vruchten voort te brengen, wanneer de wortel nog steeds intact is. In ons leven is het het hart waar alles begint, het hart is onze wortel. Tenzij ons hart veranderd zullen we nooit in staat zijn om een Goddelijk, heilige en vruchtbaar leven te leven. Jezus heeft dit zo duidelijk gemaakt, dat het onmogelijk verkeerd begrepen kan worden. Zijn motivatie ten opzichte van ons is liefde, zoals we allemaal weten, maar liefde moet wel van twee kanten komen. Het lijkt dan wel onmogelijk om aan Zijn standaard te voldoen, maar toch is het echt mogelijk. Jezus vraag nooit iets van ons zonder daarbij de oplossing te geven. Laten we dus eens kijken naar hoe ons hart veranderd kan worden. 

We weten inmiddels al dat wij ons hart niet kunnen veranderen en dat God dat wel kan. De eerste stap is om Jezus en de Heilige Geest uit te nodigen in ons hart. Niet alleen om daar te verblijven, maar om eigenaar te zijn en om Zijn Heerschappij daar te vestigen. We kunnen Hem uitnodigen in ons hart, zonder dat Hij werkelijk eigenaar is en derhalve dus gewoon een gast blijft. Maar laten we eerlijk zijn, toen Hij uw leven kocht met Zijn leven werd Hij de eigenaar, of niet dan? Toch neemt Hij uw hart niet als eigendom, maar laat de keuze aan ons. Het grote verschil tussen God en satan is dat God zonen maakt, terwijl satan slaven maakt. We moeten Jezus dus specifiek toestemming geven om het eigendom van ons hart te nemen en om daar Zijn Heerschappij te vestigen. Het proces van Jezus het eigendom laten hebben in onze harten en om Zijn Heerschappij daar te vestigen is een voortdurend proces. Het betekend dat u het levend moet houden, want als u dat niet doet, dan vervaagd het langzaam en zult u terug veranderen in uw “oude ik”. 

Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of door het horen van het geloof?
Galaten 3:2

Hoewel ik de NBG vertaling gebruik, heb ik de bovenstaande tekst moeten aanpassen, aangezien er op het laatst iets anders stond. De brontekst (alsmede ook de NKJV) spreekt echter duidelijk over het “horen van het geloof”. Dat maakt ons duidelijk dat we de Heilige Geest hebben ontvangen door het horen van het geloof, en niet door de werken van de wet. Hier wordt het duidelijk dat onze woorden een grote rol spelen in ons Christelijk leven. De dingen die we zeggen, de dingen die we proclameren, hebben kracht en vestigen iets in de geestelijke wereld. Onze woorden vormen de koers van ons leven. Het is als een stuur dat de richting bepaald. De vraag van hoe we in de richting van God kunnen bewegen, en in de richting van een veranderd hart, wordt beantwoord in Romeinen 10.

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
Romeinen 10:17

Eigenlijk vraagt God ons dus om onze woorden in lijn te brengen met Zijn Woord. Ieder woord dat we in overeenstemming met het Woord van God spreken zet iets in beweging in de geestelijke wereld. Het is als het bouwen van een huis van geloof. Wanneer al de stenen op hun plaats liggen, dan heeft u een huis. U kunt uw woorden als de bouwstenen beschouwen die een huis van geloof kunnen maken of breken. Geloof is een proces dat eerst moet groeien. Wanneer dit in de geestelijke wereld voltooid is, dan zult u dat weten wanneer u in het natuurlijk daarvan het resultaat begint te zien. U kunt het Woord van God toepassen op iedere situatie in uw leven. Hoe meer tijd u besteed met Gods Woord, hoe meer u zult worden zoals Jezus. Uw woorden van geloof, in lijn met Zijn Woord, zullen de ware verandering in u teweegbrengen. Meer dan dat, uw woorden, in lijn met Zijn Woord, zijn net zo krachtig als wanneer ze uit de mond van God Zelf komen. We moeten tijd in en met Zijn Woord doorbrengen en we moeten dit daadwerkelijk in onze levens gaan spreken, en daarmee het geloof tot leven roepen. Het Woord van God heeft de kracht om ons te veranderen en te reinigen, om ons heilig te maken. Waarom? Omdat het Woord God is.

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Johannes 1:1

Dus met ieder Woord van God dat u ziet, spreekt, hoort en onthoud, wordt u minder en Hij meer in uw leven. Zijn doel is uw hart, de plaats waar alle kwaad uit voortkomt, en Hij wil het voor u veranderen, door Zijn Woord en door Zijn Geest. Het is zo duidelijk waarom satan er alles aan doet om ons er van te weerhouden het Woord van God te lezen, horen en te gebruiken. Niet alleen veranderd het ons hart, het Woord van God zal u ook doen groeien in geestelijke autoriteit en volwassenheid. 

Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.
Johannes 8:31-36

Het Woord van God zal uw hart veranderen, zal uw manier van denken veranderen, zal uw manier van spreken veranderen, zal uw manier van handelen veranderen en het in lijn brengen met God. De waarheid zal u vrijmaken. En omdat het Woord de waarheid is, en het Woord en de Waarheid Jezus is, is Hij het die u vrij zal maken. En zoals Hij Zelf al zei, als de Zoon u vrijmaakt dan zult u waarlijk vrij zijn. Zij die in Zijn Woord blijven zijn zij die in staat zijn om Hem te aanbidding in geest en in waarheid. Iedere keer wanneer u uw Bijbel opent zult u Jezus ontmoeten. Hij is het die uw hart zal veranderen, door de Heilige Geest in ons, en Hij zal ons hart heilig, waardig en puur maken. 

Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken.
Romeinen 11:16

Toen satan probeerde om Jezus te verleiden, gebruikte hij het Woord tegen Hem. De dingen die hij zei waren wel degelijk vermeld in de Bijbel. Maar Jezus, Die de Heilige Geest had, wist precies dat het de waarheid met een kleine verdraaiing was. Het klinkt als de Waarheid, het ziet eruit als de Waarheid, maar het is niet langer de Waarheid. Wanneer de waarheid wordt verdraaid, ook al is het maar een klein beetje, dan wordt het een leugen. En wanneer we die leugen als waarheid aannemen, dan verliezen we een deel van onze autoriteit. Maar God zij dank had Hij de Heilige Geest! Jezus wist wat satan probeerde te doen, en omdat Hij het Woord van God kende was Hij in staat om hem te weerstaan. Diezelfde Heilige Geest is klaar en beschikbaar om hetzelfde voor u te doen. Vraag de Heilige Geest om u te leiden, om u inzicht, kennis en begrip te geven van het Woord van God, en Hij zal de weg leiden. Weet wat Openbaring 12:11 aangeeft als de manier waarop wij de vijand kunnen overwinnen: Door het bloed van het Lam en door het Woord van onze getuigenis. Dat is niet alleen wanneer we zingen, maar het is ieder woord dat we zeggen, zingen, bidden, fluisteren en zelfs denken. Breng het in lijn met Gods Woord.