zaterdag 25 mei 2019

H Het Herstel van Gods Volk

Wat is bekering?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Laten we een appelboom als voorbeeld nemen, aangezien velen geloven dat de verboden vrucht een appel was (hoewel het Woord nooit heeft vermeld om welke vrucht het ging). Als de appel staat voor de zonde, en als u er voor eens en voor altijd mee af wilt rekenen, wat moet u dan doen? De houding van de meeste Christenen vandaag de dag is om eenvoudig de appels van de boom te plukken. Maar dit is het issue met appelbomen. Pluk de appels van de boom en er zullen nieuwe terug groeien. Opnieuw en opnieuw. Hetzelfde is van toepassing op zonde in ons leven. Er is een oud Chinees gezegde dat wijdverspreid in de gemeentes van vandaag de dag wordt gebruikt, en dat het proces van zonde en rechtvaardigheid zou moeten omschrijven. 

Let op uw gedachten, het worden uw woorden;
Let op uw woorden, het worden uw daden;
Let op uw daden, het worden uw gewoontes;
Let op uw gewoontes, het wordt uw karakter;
Let op uw karakter, het wordt uw bestemming.

Hoe meer ik hierover nadacht, hoe meer ik me realiseerde dat dit eigenlijk precies de denkwijze van de wet omschrijft. Het hangt allemaal van u af. Wanneer u goede gedachten in uzelf stopt, dan kunt u uw bestemming bepalen. Maar aangezien het proces dat omschreven wordt zo akelig dicht bij de waarheid ligt, lijkt het alsof iedereen het heeft geaccepteerd als de waarheid. Maar ik wil dit blootleggen als een leugen, en ik zal u aan de hand van het Woord van God laten zien dat dit proces u nooit naar uw bestemming zal helpen, noch dat het uw karakter op enige wijze kan veranderen. 

Op de dag van het oordeel zullen we niet alleen beoordeeld worden op onze daden, maar meer op de conditie van ons hart en de inhoud van ons karakter. Het gezegde hierboven, dat in vele gemeentes wordt gebruikt, vertelt ons dat we op onze gedachten moeten letten. Als we dat doen, dan zal alles in lijn lopen en goed gaan. Dat is wat de wet ons leert. Maar Jezus schokte een hoop mensen, toen Hij zei dat onze gedachten niet volledig door ons onder controle gehouden kunnen worden. Waarom? 

Want uit het hart komen boze overleggingen…
Matteüs 15:19

Hier hebben we ons grootste probleem. Onze harten. Of we het nu willen of niet, of we er nu voor kiezen om boze overleggingen in onze gedachten te hebben of niet, het hart zal deze blijven produceren. Wij kunnen dat niet vermijden. Iedere keer dat we een beslissing maken om rechtvaardig te denken, te spreken en te handelen, komt het hart om de hoek kijken en maakt er een puinhoop van. Het hart geeft ons slechte gedachten. En wanneer er slechte gedachten bij ons binnen komen, dan zal dat invloed hebben op onze woorden, onze daden etc. Dus ja, echt een geweldig gezegde. Samen met het statement van Jezus, laat het zien dat we een enorm probleem hebben. Want als we onze gedachten niet onder controle kunnen krijgen, dan kunnen we ook onze bestemming niet bepalen. 

Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Matteüs 5:8

Wanneer we op basis van onze eigen inspanning proberen te stoppen met zondigen, dan zullen we altijd falen. Hoewel we misschien in staat zullen zijn om een bepaalde periode te stoppen met zondigen, zal de aandrang om het te doen door blijven gaan. Hoewel we kunnen proberen om onze gedachten met het goede te vullen, zal de aandrang om te zondigen doorgaan. Zoals eerder al aangegeven is er maar één kwade gedachte nodig om ons schuldig te doen zijn aan zonde. Er is geen actie die wij kunnen ondernemen die in staat is om die aandrang te stoppen, aangezien de wortel nog steeds intact is. Wij hebben God nodig, vanaf de allereerste stap. 

Het proces van bekering begint met erkenning. Erkenning van wat?

  1. Dat Jezus Christus uw Redder en Messias is
  2. Dat u geen controle over uw bestemming heeft

Ik zal deze punten toelichten. Wanneer we spreken over de weg van bekering en redding, dan is er maar één weg: Jezus Christus. Zonder een weg is het onmogelijk om uw bestemming te bereiken. Om binnen te kunnen gaan in bekering en redding, hebben wij de waarheid nodig. Er maar één waarheid: Jezus Christus. De Weg en de Waarheid leiden tot leven. Er is maar één leven: Jezus Christus. Wanneer we het leven binnengaan, door de Weg en de Waarheid, vanwege bekering en redding, dan komen we bij de bestemming: de Vader. Maar ook de Vader is maar op één manier toegankelijk: via Jezus Christus. 

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Johannes 14:6

Het tweede punt, accepteren dat u geen controle heeft over uw bestemming, is moeilijk voor de meeste van ons. God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest kunnen niet onder controle gehouden worden. Genade is niet onder controle te houden. Zelfs geloof kan niet onder controle gehouden worden. Wat maakt dat ons? Juist. Afhankelijk. Wanneer we in staat zijn om onze gedachten onder controle te houden, dan kunnen we controle uitoefenen op onze bestemming. Maar aangezien ons hart kwade overleggingen produceert, leidt dat ons naar slechts één bestemming, namelijk het eeuwige oordeel. Dus we hebben genade nodig en we hebben er veel van nodig. 

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.
Efeziërs 2:8-9

Het is de genade van God die ons gered heeft. Zoals dit Bijbelvers laat zien, is het een gave van God. Dat betekend dat het niet verdiend kan worden. Maar wacht eens. Het zegt dat genade komt door geloof, dus we kunnen het wel verdienen! Nee. Want dan is het geen gave meer, zoals het vers zegt. Zelfs geloof is een gave van God. Hebreeën 12:2 zegt dat Jezus de auteur is van ons geloof en dat Hij Degene is die ons geloof volwassen maakt. Dat betekend dat Hij het geloof tot stand heeft gebracht en het aan u heeft gegeven. Het is Zijn gave, niet één van uw eigen inspanningen. Alles wat u kunt doen en controleren heeft betrekken op uw initiatief. Maar deze genade, en het geloof dat nodig is om het te kunnen ontvangen, zijn 100% het initiatief van God. Beiden zijn Zijn cadeau. 

Wanneer we het woord bekering eens goed bekijken, dan zien we dat het Griekse woord dat daarvoor gebruikt wordt “metanoeo” is, wat vertaald kan worden als een “verandering van denken”. Ten eerste, dat is iets totaal anders dan een verandering van daden. Ten tweede, een verandering van denken aangaande wat? Toen Petrus zijn toespraak begon tijdens Pinksteren, benadrukte hij niet hoe slecht en zondig de mensen waren en dat ze moesten stoppen met zondigen. Hij sprak over Jezus Christus en over de houding die de mensen hadden ten opzichte van Hem, waarmee gedoeld werd op het feit dat zij Hem niet erkenden als de Messias. Dit is wat er daarop gebeurde:

Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.
Handelingen 2:36-39

Bekering is onze gedachten veranderen aangaande Jezus Christus, van het verwerpen van Hem als Messias, naar het accepteren van Hem als Messias. Dat is waar het allemaal begint en dat is waar Zijn kracht er ook bij betrokken is. Dat is waar Petrus over sprak tijdens Pinksteren. Maar wist u dat zelfs bekering een gave van God is? Zelfs dat is niet iets wat u vanuit eigen inspanning kunt doen. Handelingen 5:31 spreekt over de bekering die God aan Israël heeft gegeven, en Handelingen 11:18 spreekt over bekering die God aan de heidenen heeft gegeven. In beide verzen wordt gesproken over een gave van God, de gave om onze gedachten te kunnen veranderen. 

Oproep tot bekering aan ongelovigen

De Bijbelse definitie van een ongelovige is iemand die Jezus Christus niet als Messias heeft geaccepteerd. Ze kunnen misschien in God geloven, ze kunnen misschien zelfs in Jezus Christus geloven, maar zolang zij Hem niet als Messias hebben geaccepteerd, zijn het ongelovigen. De oproep tot bekering die Petrus deed, was om de mensen op te roepen hun denken over Jezus Christus te veranderen, waarbij hij hen uitnodigde om Hem als Messias te accepteren. Het opmerkelijke was en is dat er geen ‘stop met zondigen’ of ‘keer weg van zonde’ als voorwaarde voor bekering werd aangegeven. De enige voorwaarde was en is om Jezus Christus te accepteren als de Messias. 

Dit kan wellicht theologisch onjuist klinken, maar ik verzeker u dat dat het niet is. Maar alstublieft, toets het zelf, zoals ieder mens ieder gedeeld woord moet toetsen. De reden waarom stoppen met zondigen niet als voorwaarde werd meegegeven is omdat de mens daar niet toe in staat is. Jezus benadrukte dat door de mensen te vertellen dat zonde uit het hart voortkomt. Het is het hart dat constant zonde produceert, of u dat nu wilt of niet. Het is dus zinloos om van mensen te verwachten dat zij stoppen met zondigen, tenzij zij de macht en mogelijkheid hebben om hun eigen hart te veranderen, wat ze duidelijk niet kunnen. Alleen Jezus kan dat doen. Feitelijk is een oproep tot bekering dus een oproep om onze gedachten te veranderen, om Jezus Christus als Messias te accepteren en om tot Hem te komen zoals u bent, met al uw zondes, met al uw zondige gedragingen, met al uw zwakheden, met al de schaamte, met al de pijn enz. 

Wij zoeken niet naar redding, wij zoeken de Redder. We zoeken niet naar genezing, we zoeken de Geneesheer. We zoeken niet naar bevrijding, we zoeken de Bevrijder. We zoeken niet naar herstel, we zoeken de Hersteller. Want wanneer wij Hem hebben, Jezus Christus, dan hebben we alles wat we nodig hebben. Wanneer we Hem volgen, met onze ogen op Hem gericht, dan zal Hij het in ons doen. En om die reden zullen we veranderen. Het is Zijn werk in ons dat de zonde in ons leven zal doen afnemen. Het is Zijn werk in ons dat de aandrang om te zondigen zal stoppen. Buiten Jezus is er niets en niemand die dat kan doen. Het is Zijn gave van genade die gratis aan u wordt gegeven. U kunt er niets voor doen, dan het alleen accepteren. Op het moment dat u er iets voor moet doen, dan is het geen gave meer. De Bijbel zegt duidelijk dat het een gave is. God de Vader biedt dit cadeau aan u aan. 

Wanneer we Jezus Christus als de Messias accepteren, dan accepteren we die gave van genade die de Vader ons wil geven. Op dat moment hebben we aan de enige voorwaarde voldaan. Het Woord zegt dat als we dat gedaan hebben, dan onze zondes uitgewist zullen worden en dat er tijden van verademing zullen komen van het aangezicht des Heren, en dat Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zal zenden, zoals omschreven staat in Handelingen 3:19-20. 

Oproep tot bekering aan gelovigen

Tijdens het lezen van de oproep tot bekering aan ongelovigen, klinkt het bijna als een excuus om onze levens verder te leven in zonde. Helaas zijn er vele mensen die genade als een excuus zien om te zondigen. Ze accepteren de gave van God en misbruiken deze voor hun eigen ‘genoegdoeningen’. Maar de Bijbel is hier zeer duidelijk over:

Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?
Romeinen 6:1-2

Aha, dus nadat we genade hebben ontvangen moeten we het alsnog verdienen door goede werken? We hebben allemaal de vleselijke neiging om op een verkeerde wijze op zonde te reageren. Vreemd genoeg voelen velen de aandrang om zich te verbergen voor God, nadat ze een zonde hebben begaan. We trekken onszelf terug, proberen onszelf te verbeteren en van de zonde af te raken, om ons vervolgens “heilig” voor God te presenteren. Dat klinkt bekend he? Dat heb ik in ieder geval wel zo gedaan. Het werkt niet. Zelfs wanneer u een gelovige bent geworden, dan heeft u nog steeds niet de macht om uw hart te veranderen, de oorzaak van uw zondes. 

Ons probleem is een issue van het hart. Alles begint in onze gedachten. Onze gedachten hebben twee datastromen, namelijk wat er binnenkomt via onze zintuigen en wat ons hart erin stopt. Het is dus een gemixte stroom van gedachten. Zoals we weten kunnen we ons hart niet controleren. Dus we kunnen niet controleren wat er vanuit ons hart onze gedachten binnenkomt. Maar we kunnen wel bepalen wat er in onze gedachten blijft en we kunnen ook bepalen wat we er zelf instoppen. Maar toch blijft er nog een probleem over. We kunnen beslissen welke gedachte we accepteren en welke we verwerpen, maar dat veranderd de conditie van ons hart niet en het neemt de aandrang om te zondigen niet weg. Het is tenslotte nog steeds eigen inspanning. We hebben Jezus nodig, bij iedere stap die we nemen. 

Wanneer de apostelen een oproep tot bekering doen richting de gelovigen, dan zeggen ze nooit: “Stop met zondigen!”. Wat ze zeggen is: “Laat zonde geen macht over u hebben”. Er is een groot verschil tussen die twee uitspraken. Ze zeggen niet dat iedereen vrijuit kan zondigen, maar ze focussen zich niet op het eindresultaat. 

Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.
Johannes 6:44

Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.
Jacobus 1:14-15

Aan de ene kant hebben we God de Vader, Die ons naar Zich toetrekt. Aan de andere kant hebben we ons eigen hart, die ons bij God vandaan trekt, naar onze eigen begeertes. De zonde is dus geen oorzaak, maar een vrucht. Eerst worden we weggetrokken. Dan worden we verleid. Dat gebeurd allemaal in onze gedachten. Het moment waar het fout begint te gaan is het moment waarop we de kwade gedachte als een optie beginnen te beschouwen. Op dat moment heeft het de mogelijkheid om verder te groeien in onze gedachten, totdat de begeerte bevrucht is. Dat betekend dat we ermee om beginnen te gaan als onze waarheid. Dan is het niet te voorkomen dat het de zonde baart. Dat is het moment waarop we beginnen te handelen, gebaseerd op datgene dat we als waarheid hebben geaccepteerd. Op dit punt vinden we onszelf vele malen. Toch hebben we de keuze om door te gaan met het geloven en handelen in de leugen die we als waarheid hebben aangenomen. Wanneer we dat doen, dan wordt dat beschouwd als volharding in zonde. Uiteindelijk zal dat tot de dood leiden. 

Wanneer de apostelen oproepen tot bekering, dan zeggen zij feitelijk dat we ons denken opnieuw moeten veranderen. Focus niet op de zonde, maar erken datgene dat de zonde veroorzaakt heeft en focus u op Jezus. Ze hebben ons nooit verteld dat wij op enige wijze zonde zouden mogen tolereren of accepteren in onze levens. Maar ze erkenden wel dat wij er niet op eigen kracht mee kunnen stoppen. Bekering is het accepteren van Jezus Christus als de Messias (wat ook aantoont dat wij toegeven een Redder nodig te hebben), onze ogen op Hem richten en om Hem Zijn werk in ons te laten doen, door Zijn Heilige Geest. Onze ogen op Jezus richten is gelijk aan het bewaken van onze gedachten en om deze in lijn te brengen met het Woord van God. Dus wanneer de oproep tot bekering wordt gedaan, dan roept het op om onze gedachten terug in lijn te brengen met het Woord van God: De zonde als zonde beschouwen en Gods Woord als rechtvaardigheid. Met andere woorden, we negeren de zonde, rechtvaardigheid en het oordeel niet.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL