zaterdag 25 mei 2019

H Het Herstel van Gods Volk

Ons antwoord op Gods genade

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

We zijn blind totdat God ons in staat stelt om te zien. Datgene wat ons verblind zijn de leugens waarin we (kiezen te) geloven. De gemeentes van vandaag de dag lijken op een groep met perfecte en heilige mensen, maar ik durf te zeggen dat er achter de gesloten deuren velen zijn die deelnemen aan orgies, hoerenlopen, overspel, buitenechtelijke relaties, het kijken naar pornografie en alle andere vormen van seksuele zonden. En dat zijn alleen nog maar de seksuele zonden. We hoeven niet eens verder te kijken, want wanneer die zondes al aanwezig zijn, dan zijn alle andere zondes ook aanwezig. Die zondes trekken gezamenlijk op. Het is hetzelfde hart dat al die dingen voortbrengt, en als het hart vrije doorgang heeft, dan zal het alleen maar doorgaan met verder opbouwen. Maakt u zich geen zorgen, het is niet mijn doel om mijn broeders en zusters aan te klagen, maar ik wil er wel op wijzen dat er een probleem is. 

We proberen zo hard om onszelf te veranderen. Vele spenderen jaren of hun hele leven, om zichzelf in lijn te kunnen brengen met de wet van God. Terwijl we dat doen kijken we rond binnen het lichaam van Christus, om te zien hoe andere mensen dit doen. We kijken naar voorbeelden die ons kunnen helpen. En wanneer dat allemaal niet meer werkt, dan doen we wat vele anderen doen. We gaan doen alsof en we negeren de zonde. De last van zonde is dan te zwaar geworden. Maar Jezus kijkt nog steeds naar u met Zijn ogen van bewogenheid, en Hij nodigt u uit om de controle en uw last aan Hem over te geven.

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Matteüs 11:28-30

Ons grootste probleem is niet alleen de zonde, maar het feit dat wij – het lichaam van Christus – er nog nauwelijks over spreken. Zondes worden verborgen en we gaan door met het normale leven. Broeders en zusters belijden elkaar geen zonde meer. Getrouwde stellen en vrienden doen dit veelal ook niet. En in veel gevallen belijden we onze zonde zelfs niet meer naar God toe. We doen net alsof het er niet is. Maar door net te doen alsof het er niet is, gaat het niet weg. Het blijft. Feitelijk is dit de meest vruchtbare grond voor zonde, om dieper te kunnen wortelen. Waarom zouden we dat doen? Het antwoord is simpel. Het is de vrees voor afwijzing. En helaas is die vrees in veel gevallen ook gerechtvaardigd. 

Met name op het gebied van seksuele zonden, en zondes die de kerk als ernstig beschouwd, kunt u de meest felle reacties verwachten. Onmiddellijk komen er allerlei soorten oordelen en veroordelingen uw richting op. Ze spreken over straf, boetedoening, verwerping en soms zelfs over eeuwige veroordeling. Toets dat soort gedrag nu eens door het te vergelijken met het karakter van God. Is het gericht op vergeving, verzoening en herstel? Nee, dat is het niet. Wat is het dan? Het is de vrucht van de vijand, de aanklager, degene die wil straffen en vernietigen. 

Eén van de manier om onze eigen zondes verborgen te houden is door de zondes van anderen te vergroten. Hoe meer we te verbergen hebben, hoe meer zondes we bereid zijn te begaan om onze leugens te beschermen. Dat is wat geestelijk blindheid veroorzaakt. Met andere woorden, hoe feller een reactie is, hoe meer er doorgaans te verbergen is. Veel Christenen zijn bereid om ‘die zondaar’ te straffen, om daarmee de aandacht bij zichzelf weg te houden. We hebben het allemaal zien gebeuren. We hebben allemaal gezien hoe wij, het lichaam van Christus, omgaan met onze gevallen broeders en zusters. In de meeste gevallen zijn die mensen ook niet meer in onze buurt te bekennen. Ze werden uit ons midden verwijderd of zijn op eigen initiatief vertrokken. Maar was dit omdat zij zich weigerden te bekeren, of omdat zij een ondragelijke hoeveelheid veroordelingen kregen? Wat was het soort reactie dat Jezus gaf naar die ‘vieze’ zondaren? 

En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!
Johannes 8:10-11

Een aantal jaren geleden was ik deel van een charismatische gemeente, ergens in Nederland. Aan het einde van de dienst stond ik buiten, bij een groepje rokers. Op een bepaald moment werden we benaderd door iemand van de ordedienst, die ons vroeg of we een eind verderop wilde gaan staan, weg bij het gebouw. Anders zouden mensen denken dat we bij die gemeente hoorden, en dat zou de gemeente een slecht imago geven. De boodschap onder die vraag was: “Je hoort niet bij deze gemeente. Jullie zijn zondaren. We willen jullie niet. We moeten jullie accepteren, en derhalve tolereren we jullie. Maar we hoeven niet te accepteren dat jullie hier staan, terwijl iedereen jullie zondige gedrag ziet.” Hij was in ieder geval eerlijk over zijn motivatie, terwijl hij de motivatie van de gemeente vertegenwoordigde. Helaas reageerde ik vanuit dezelfde motivatie, toen ik hem vroeg wat er dan zo verschillend was tussen wat wij deden en wat hij ’s avonds laat achter zijn computer deed. Zijn gezicht kleurde vuurrood, hij draaide zich om, liep weg en heeft ons nooit meer lastig gevallen. Ziet u hoe makkelijk het is om de aandacht van onszelf weg te krijgen? Want nu kom ik opeens goed over. Maar wat ik zei was evenmin gericht op herstel. 

Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Matteüs 5:14-16

Ik begrijp wel waarom die gemeente zichzelf aan de wereld wilde laten zien. En ik begrijp ook dat zij alleen dat willen laten zien wat zij als ‘goede werken’ beschouwen. Dat kan ik helemaal begrijpen. Maar deze manier is valse schijn. Zodra mensen het zien en deel willen worden van de gemeente, dan worden ze plotseling geconfronteerd met hele andere dingen dan die ze van de buitenkant zagen. Wij liggen onder een vergrootglas. De wereld kijkt naar ons. En wat zij zien is, in de meeste gevallen, niet bepaald aantrekkelijk. Waarom? Om dat het in zoveel gevallen voorkomt dat wat zij zien niet echt is. Het is valse schijn. 

Toen Jezus op aarde wandelde, ontweek Hij de zondaren niet. Hij kon zelfs vele malen onder hen gevonden worden. Hij werd vrienden met het soort mensen die als de ergste van allemaal werden beschouwd. Hoeren en deurwaarders/belastinginspecteurs. Het soort mensen met de meest erge seksuele en financiële zondes. En Hij was niet bang om met hen gezien te worden. Hij was niet bang wat de mensen van Hem of Zijn imago zouden denken of zeggen. Dit was de manier waarop Jezus Zichzelf aan de wereld liet zien. Als een vriend van zondaren. Hij bevond Zich niet in het gezelschap van hen die zichzelf als ‘rechtvaardig’ beschouwden. In die tijden was het samen eten één van de hechtste vormen van relatie. En Jezus nam de tijd om aan te liggen en te eten met die zondaren. Waarom deed Hij dat? Omdat zij zich realiseerden dat ze Hem nodig hadden. 

Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
Matteüs 9:12-13

Hier ontbreekt weer een stukje vertaling. Er zou moeten staan: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars in bekering (verandering van denken) te roepen.” Ik verlang barmhartigheid (genade)… Dat was het voorbeeld dat Jezus ons gaf. Hij zei het niet alleen, Hij toonde het ook. Hij zocht naar de eer en waarde in mensen. Natuurlijk was er zonde in hun levens. En ja, daar waren zij schuldig aan. Maar toch koos Jezus ervoor om daar doorheen te kijken, naar iets wat wel eerbaar en waardevol was in Zijn ogen. Hij keek naar wie zij waren, in plaats van naar wat zij deden. Hij hield van de mensen en Hij trok ze aan door hen te laten zien Wie Hij was. Hij zei niet alleen dat Hij van ze hield en Hij zei niet alleen dat Hij ze accepteerde. Hij liet het zien door alles wat Hij deed. Het Woord en Hij waren en zijn Eén.

Het woord tolerantie is verworden tot een politiek correcte manier om te zeggen dat we mensen om ons heen toestaan en dat ze deel uit mogen maken van de gemeenschap. Maar het hart van tolerantie is dat we ons beter voelen dan degenen die we tolereren. En dat is hoe ‘zondaren’ vaak behandeld worden. Maar God gaat zoveel verder. Hij tolereert ons niet, Hij accepteert ons. Niet om wat we doen, maar om wie we zijn.  De wereld is een zeer onveilige plaats om te zijn. Maar als er een plaats is waar het veilig zou moeten zijn om te komen zoals we zijn, met al onze zondes, dan zou dat het lichaam van Christus moeten zijn. Het is aan ons om onszelf volledig over te geven aan God en om Hem om hulp te vragen, om een dergelijke veilige omgeving te kunnen hebben. 

Onze reactie op genade zou moeten zijn dat we het doorgeven. Hoe meer genade we ontvangen hebben, hoe meer we hebben te geven. Dat is ook waarom ik niet neerkijk op leiders die zijn gevallen. Wanneer zij zich bekeert hebben, en wanneer zij het proces van genezing en herstel hebben toegestaan, dan zullen zij vele malen sterker worden. Het is politieke correctheid die van ons vereist dat we publiekelijk afstand van zo’n persoon nemen en dat we moeten veroordelen wat zij gedaan hebben. Het is politiek die u één kans geeft en u voorgoed uitsluit wanneer u ten val komt. Maar het Koninkrijk van God is niet gebouwd met politiek, maar met genade. God is altijd gericht op herstel. 

Wanneer iemand valt, dan hebben zij iemand nodig die naast hen staat, niet iemand die zich boven hen verheft. We hoeven zo’n persoon zelfs niet eens meer te overtuigen van onze. Het enige wat we hoeven te doen is te delen wat de Heilige Geest ons op dat moment ingeeft. Het is de Heilige Geest Die de persoon zal overtuigen, zoals Hij ook ons overtuigd van zonde. Wanneer iemand ons benaderd met zonde, dan is er geen noodzaak tot overtuiging. De hele reden waarom ze naar ons toe zijn gekomen is omdat ze overtuigd zijn en omdat God hen in bekering wil leiden, in de richting van herstel. U bent het instrument om hen daarbij te helpen, en het instrument dat God wil gebruiken om Zijn genade aan die persoon te tonen. U bent de vertegenwoordiger van Gods. Wat Hij van ons vraagt is om dezelfde soort genade te geven die Hij aan ons heeft gegeven. Dat is het soort genade dat alles vergeeft en niets minder aanbied dan volledig herstel, zelfs met toename. 

Consequenties zijn alleen nodig wanneer iemand niet bereid is tot bekering, en alleen met het doel om hen terug tot bewustzijn te brengen. In ieder ander geval zijn consequenties uitgesloten. Uw broeder/zuster heeft zich gerealiseerd wat hij/zij gedaan heeft en wil zijn/haar gedachten daarover veranderen. Dat is winst voor het Koninkrijk, geen verlies. Laat ze terugkomen in de volledige acceptatie van de gemeenschap, en laat God Zijn werk in hen doen. Laten wij om hen heen staan, in gebed en in aanmoediging. We hebben allemaal hetzelfde hart dat dezelfde zondes voortbrengt. We hebben allemaal dezelfde genade nodig, dus moeten we ook bereid zijn om niets minder te geven dan diezelfde genade. Dat is één van de uitdrukkingen van Gods liefde naar ons, en door ons, naar andere mensen. 

De ultieme blauwdruk voor onze relaties met andere mensen, is degene die Jezus ons gaf, dat terwijl wij nog zondaren waren, Christus toch voor ons gestorven is (Romeinen 5:8). Toen wij nog in zonde leefden en er niets rechtvaardigs in ons was, deed Jezus het ondenkbare. Hij koos ervoor om Zijn leven weg te geven. Dat is de meest extreme vorm van onzelfzuchtigheid. Wij waren en zijn niet in staat om onszelf te veranderen. Toch deed Hij het. 

Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.
Romeinen 5:9-11

Wij zijn die stad die op de berg ligt. Het Licht waar Jezus over sprak is dat de wereld Zijn werk door ons heen moge zien. Zijn liefde en genade voor ons, die door ons heen werkt naar anderen. Dat is hoe de wereld kan zien dat Jezus, Zijn liefde en Zijn genade echt zijn. Het grootste getuigenis, het soort getuigenis dat alle twijfel over Jezus doet vervagen, is het getuigenis waar we werkelijk kunnen getuigen dat Jezus ons veranderd heeft en dat de mensen ook echt in staat zijn om het te zien en om daar zelf getuige van te zijn.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL