zaterdag 25 mei 2019

H Het Herstel van Gods Volk

Het werk van de Heilige Geest in ons

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

In het vorige hoofdstuk heb ik drie opties omschreven die gebruikt worden om om te gaan met zonde. De derde optie is “Overtuiging van zonde door de Heilige Geest”. Aangezien de Heilige Geest zo’n enorm belangrijke plaats in ons leven heeft, heb ik hier een nieuw hoofdstuk van gemaakt. Toch realiseer ik me dat ik niet alle aspecten van de Heilige Geest in een paar pagina’s kan beschrijven. Dit boek is ook niet bedoelt om u een volledige gedetailleerde omschrijving van alles te geven. Maar ik hoop wel dat dit boek door de Heilige Geest gebruikt zal worden, dat het u genoeg zal geven om u aan het denken te zetten, dat het u hongerig naar meer zal maken en dat het u enthousiast zal maken om ernaar op zoek te gaan.

Vind ik het fijn om met mijn zondes geconfronteerd te worden? Vind ik het leuk om met mijn zondes af te rekenen? Zeker niet. Dat vind niemand leuk. Wanneer we overtuigd worden van zonde, dan is dat altijd pijnlijk en schaamtevol. Maar ik ken Hem. Ik ken mijn Vriend, de Heilige Geest. En ik weet wat Zijn intenties zijn! Hij wil mij geen pijn doen of beschaamd neerzetten. Hij wil het er niet inwrijven. Wat Hij wil is mij redden, mij genezen, mij bevrijden en mij volledig herstellen. Wie heb ik dan deze prachtige God, Wiens intenties altijd zijn om mij het beste te geven? Wie heb ik, dan deze prachtige Redder, Jezus Christus, Die Zijn leven voor mij gegeven heeft? Wie heb ik, dan deze prachtige Vader, Die naar me toe rent, ernaar verlangend mij in Zijn armen te sluiten, mij te verwelkomen en om mijn hoofd weer op te richten? Serieus, wie kennen we nog meer die diezelfde intenties heeft? 

En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.
Johannes 16:8-11

Het Woord zegt hier specifiek dat Hij is gekomen om de zonde in het licht te plaatsen, om gerechtigheid in het licht te plaatsen en om oordeel in het licht te plaatsen. Met andere woorden, Hij is gekomen om al deze dingen aan ons te openbaren en om Zijn Licht er op te schijnen. Het beeld dat ik tijdens het lezen in gedachten heb, is dat de vijand probeert om sluiers op al deze dingen te leggen, terwijl de Heilige Geest de sluiers weghaalt, door Zijn aanwezigheid, zodat wij helder kunnen zien. Wanneer dat gebeurd wordt alles pijnlijk duidelijk. Waarom doet Hij dat? Omdat wij op dat moment, wanneer alles duidelijk is, de mogelijkheid hebben om het juiste te kiezen. Alles is dan in het Licht en niet is meer verborgen. Met welk doel doet Hij dat? 

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
1 Johannes 1:9

Ten eerste wil Hij dat wij onze zonden belijden, want als we dat doen, dan kan Hij ons vergeven en reinigen. Dat is Zijn doel. Wanneer we vergeven en gereinigd zijn, dan kan het herstel beginnen. Het is geen garantie dat dit alles pijnloos of zonder schaamte zal zijn. Soms moeten we daar doorheen. Maar Hem kennende, weten we ook wat de bestemming is van dit proces: volledig herstel. 

Hoe gaat dit in z’n werk? Wanneer we een zonde begaan, dan zal de Heilige Geest handelen als de stem van ons geweten. Op dat moment weet u wat u fout heeft gedaan. Hij zal u herinneren aan wat u gedaan heeft en het Licht van God daarover laten schijnen. Hij zal u aanmoedigen en erop aandringen dat u zich ervan bekeerd en uw zonde belijd. Wanneer u dat niet doet, dan zal Hij u op allerlei soorten manieren proberen terug tot bewustzijn te brengen. Maar Hij zal u nooit aanklagen. Dat is niet Wie Hij is. De manier waarop Hij u terug probeert te brengen is door overtuiging en door de zonde in het Licht van God te laten zien. 

Zelfs nu, wanneer u dit leest, kan de Heilige Geest u overtuigen van zonde in uw leven. Maar de boodschap is helder. Vandaag zegt Hij tegen u: “Ik wil uw zonde niet tegen u houden. Ik moet wel, omdat Ik rechtvaardig ben. Maar als u uw zonde belijd, dan hoef ik het niet meer te doen.” Wanneer de zonde beleden is en we ons hebben bekeerd, dan is het weg. Iedere stem die u dan aanklaagt of herinnert aan de zonde, is de stem van onze vijand, de duivel. 

Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
Johannes 14:26

Wanneer we lezen over het werk van de Heilige Geest, om ons te overtuigen van zonde en de zonde in het Licht te plaatsen, dan kan Hij klinken als een politieman, die over onze schouder meekijkt. Maar dat is niet de Persoon die Hij voor ons wil zijn. Toen Jezus Hem introduceerde, introduceerde Hij Hem als onze Helper en Trooster. Hij is een Vriend voor ons, een Metgezel. Hij is Degene Die ons alles onderwijst wat we moeten weten en Hij zal ons de Woorden van Jezus terug in herinnering brengen, wanneer we dat nodig hebben. Hij zal deze Woorden in ons geheugen terugbrengen wanneer we onszelf in situatie bevinden waar het Woord moet worden toegepast. En met als doel om een diepe en intieme relatie met ons te hebben en om onze relatie met God naar de hoogst mogelijke niveaus te brengen. 

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?
1 Corinthiërs 3:16

Terwijl iedere andere relatie op deze aarde nooit dichterbij kan komen dan onze huid, is dit de enige soort relatie die veel verder gaat. Niet alleen is de Heilige Geest met ons, Hij woont ook in ons. Niemand is ooit in staat om dichterbij te komen dan dat. Niemand kan meer ‘met u’ zijn dan dat. Toen God zei dat Hij onze zijde nooit zou verlaten, bedoelde Hij dat ook precies zo. Hij is meer bij onze levens betrokken dan we ons kunnen voorstellen. De God Die de hemelen en de aarde gemaakt heeft, Die de mensen geschapen heeft, Die Zijn leven in de mens blies, woont in u. 

Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
1 Corinthiërs 2:10-12

Dit laat ons twee dingen zien. Ten eerste dat niemand in staat is te weten wat er in God is, dan alleen de Heilige Geest. Ten tweede dat er niemand is die in staat is alle dingen over onszelf te weten, dan alleen onze eigen geest. Maar het laat ook zien dat de Heilige Geest deze dingen ook kan weten, omdat Hij in ons woont. De Heilige Geest zal ons helpen om God te begrijpen, maar Hij zal ons ook helpen om de dingen te begrijpen die we niet over onszelf begrijpen. Met iedere openbaring die Hij geeft, zal er een hoop duidelijk worden. Niet alles zal meteen duidelijk en logisch zijn, maar als we Hem blijven volgen, dan zal het op een dag wel duidelijk worden. 

doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.
Johannes 16:13

Het is interessant om te zien hoe de Heilige Geest wordt geïdentificeerd als de Geest van de Waarheid. We weten dat Jezus Christus Zichzelf identificeerde als de Waarheid, en dus kunnen we concluderen dat de Heilige Geest de Geest van Jezus Christus is. Dat is pas een Koninklijke Bezoeker Die in ons woont! Het mooie is dat Zijn kracht in ons is omdat Zijn Geest in ons is. Zijn redding woont in ons omdat de Redder in ons woont. Zijn genezing woont in ons omdat de Geneesheer in ons woont. Zijn bevrijding woont in ons omdat de Bevrijder in ons woont. Zijn herstel woont in ons omdat de Hersteller in ons woont. Wow! Dat is pas ongelimiteerde kracht en dat zijn pas ongelimiteerde middelen. En alles is voor ons beschikbaar, door Jezus Christus en door Zijn Heilige Geest! Het is niet iets wat ver en afstandelijk is, het is dichterbij dan iemand ooit kan komen. Redding, genezing, bevrijding en herstel zijn niet ver weg. Alles is binnen handbereik, vanwege Hem. Hij maakt het voor ons beschikbaar. 

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.
Johannes 15:5

Jezus maakte hier heel duidelijk wat we zonder Hem kunnen doen: niets. Nou ja, u kunt een hoop doen, maar u kunt niets doen wat enige eeuwige of goddelijke waarde heeft. En dat betekend dat alles wat we zonder Hem doen zal vervagen, zodra wij de tijd verlaten voor de eeuwigheid. We kennen het doel van de Heilige Geest, om ons te leiden in redding, genezing, bevrijding en herstel. De manier waarop Hij dit doet staat ook omschreven in Johannes 16. Hij doet dat door ons te leiden tot de ‘volle waarheid’, of zoals het vers ook vertaald kan worden, tot ‘iedere waarheid’. Ik weet niet of het u opvalt, maar dit verteld ons dat God ons geen enkele waarheid onthoud, als we besluiten Zijn leiding te volgen. 

De Heilige Geest, onze Vriend, is ook onze ‘connectie’ met de hemel. Veel mensen vragen zich af wat er in de hemel gebeurd en wat daar gezegd wordt. De Heilige Geest is alomtegenwoordig. Dat kan moeilijk te pakken zijn, maar Hij is zowel in de hemel als hier op aarde, en Hij woont ook nog in ons. Hij luistert naar wat er gesproken wordt in de hemel en dat verteld Hij ons. Wanneer de Vader of Jezus ons iets te zeggen hebben, dan zal de Heilige Geest het spreken. Op die manier zijn we altijd verbonden. En wanneer we een waarschuwing nodig hebben of wakker geschud moeten worden, dan zal Hij ons die boodschap geven. Ongelimiteerde middelen. 

Zoals bij alles in het leven, moeten we leren. Leren om de Heilige Geest te volgen, om Zijn leiding te volgen en om te weten wanneer Hij beweegt en spreekt. Ook dit is een proces. Ik heb zoveel grote en geweldige dingen gehoord. Enorme evenementen en bewegingen van de Heilige Geest. En ja, dat doet Hij soms. Maar het gebeurd maar al te vaak dat we vergeten dat Hij het grootste deel van de tijd is als een zachte fluitster, een klein briesje dat nauwelijks gehoord kan worden. Het soort briesje dat u bijna zou afdoen als onbelangrijk. Het raakt me altijd als ik het verhaal van Jesaja lees, een grote man Gods en een profeet. Een man die geacht werd Zijn stem te kunnen verstaan. Toen hij voor Izebel gevlucht was, deed hij iets wat wij ook zo vaak doen. Hij verstopte zich. Daar was hij dan. Helemaal alleen. Door iedereen verlaten en in isolatie. Bang voor zijn leven. En toen sprak de almachtige God tot hem. 

Daarop zeide Hij: Treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heren. En zie, toen de Here voorbijging was er een geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Here uitging. In de wind was de Here niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Here niet. En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Here niet.
1 Koningen 19:11-12a

Dit zijn allemaal tekenen die ons vandaag de dag zo enthousiast maken, dat we ze verwarren met het hebben van een relatie met de Heilige Geest. Voor de onvolwassenen zijn dit de tekenen waarop zij gewacht hebben, en ze gaan er mee aan de haal. Merk op dat God voorbij ging (komt in de Nederlandse Bijbelvertalingen niet echt naar voren, maar in het Hebreeuws wel), dus het was God niet iets anders. Hij was dichtbij. Hij was Degene die al deze dingen liet plaatsvinden. En toch bewoog Jesaja geen millimeter. Hij was niet onder de indruk van alle grootse dingen die plaatsvonden. Wat hij wilde was intimiteit. Dat was wat hij het meeste nodig had in zijn situatie. Hij had een Woord van God nodig, omdat hij wist dat Zijn Woord kracht heeft en de oplossing voor zijn probleem. Dus wachtte hij. En dat is iets wat we vandaag nog maar weinig zien. Toch is dat één van de belangrijkste onderdelen van het leven als Christen. En dan gebeurd er iets wat mij heel diep raakt. Wanneer alle grote dingen voorbij zijn gegaan, blijft alleen een ‘dunne stem van stilte’ over (1 Koningen 19:12b). Een stem die nauwelijks gehoord kon worden en gemakkelijk kon worden afgedaan als niets speciaals of onbelangrijk. Maar Jesaja was een geestelijk volwassen mens, en hij herkende direct de stem van Zijn Meester. Het was op dat moment dat hij wist dat de Meester gearriveerd was. 

Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan.
1 Koningen 19:13

De geweldige en grote evenementen gebeuren, maar ze gaan ook weer voorbij. Maar die stem van stilte, die kostbare dunne stem van onze Meester, die stem blijft, hoewel het vaak maar nauwelijks gehoord kan worden. De meest belangrijke reden waarom we Zijn stem zo vaak niet horen, is voornamelijk omdat onze aandacht wordt afgeleid door de grote evenementen, zodat we vergeten om aandacht te geven aan het deel van intimiteit dat Hij met ons wil hebben. 

De Heilige Geest is de enige geest in het universum die u niet kunt gebruiken, manipuleren, intimideren of controleren. Hij doet wat Hij wil, wanneer Hij het wil en hoe Hij het wil. Wanneer we Zijn leiding volgen, dan zal Hij ons door iedere situatie heen leiden. Hij is werkelijk onze Helper en Zijn doel is altijd om het grote meesterplan van God in onze levens ten uitvoer te brengen. Er is een hoop te zeggen over deze prachtige Geest van Jezus, maar ik denk dat het meest waardevolle advies dat ik u kan geven is om te leren gevoelig te worden voor die stem van stilte. Er zijn momenten dat al het geraas vervaagd en we niets anders meer over hebben dan die stem. We kunnen Hem alleen maar vragen om genade, om ons te helpen gevoelig te worden en om ons te helpen om een onderwijsbare geest te hebben en een open hart, voor wanneer Hij spreekt van Zijn hart tot dat van ons.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL