zaterdag 25 mei 2019

H Het Herstel van Gods Volk

Herstel van huwelijken

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Iedere relatie is zeer belangrijk voor God. Dat is ook de reden waarom Hij ernaar verlangt om herstel te brengen in relaties. Maar na onze relatie met Hem, is er echter maar één vorm van relatie die ook omschreven wordt als een verbond. Dat is het huwelijk. Voor sommigen is dit (nog) niet van toepassing, maar het is te belangrijk om niet te vermelden. Zowel het eerste verbond (met God) als het tweede verbond (ons huwelijk) zijn in de eerste plaats een verbond van het hart. Ten opzichte van God kan er in Hem geen zonde of fout gevonden worden. Maar wanneer er mensen bij betrokken zijn, dan krijgen we ook te maken met de issues van het hart. Dat betekend dat we met problemen te maken gaan krijgen. Het is gewoonweg niet realistisch om een foutloze relatie te verwachten, wanneer er menselijke harten bij betrokken zijn. Op de een of andere manier zult u ergens een keer geconfronteerd gaan worden met één, een aantal of met alle vruchten van hart. Een Goddelijk huwelijk gaat niet over het trouwen met de perfecte partner. Het gaat over het Woord van God accepteren als de standaard voor uw huwelijk, om door de problemen te gaan die zich voordoen, en om ermee om te gaan op een Goddelijke manier.

In een huwelijk werkt verzoening vrijwel hetzelfde als in iedere andere relatie, zoals eerder omschreven. Er zijn echter twee uitzonderingen. De eerste uitzondering is dat u geen afstand kunt nemen van uw partner, wanneer hij/zij niet oprecht is in de bereidheid tot bekering en verzoening. U bent tenslotte getrouwd, en daarom bent u samengebonden in een Goddelijk verbond. De tweede uitzondering is de zonde van overspel, in welk geval de wet u toestaat om te scheiden. 

In de eerste uitzondering kunt u geen afstand nemen van uw partner, maar u heeft wel te maken met een probleem. In een dergelijk geval kan het heel uitnodigend zijn om te gaan scheiden, want herstel en verzoening zijn alleen mogelijk wanneer het hart er bij betrokken is. En ik zeg niet dat dit makkelijk is. Het kan zelfs voelen alsof u gevangen zit in een huwelijk en daar niet aan kan ontsnappen. Maar het verbond dat u heeft is een verbond van hart tot hart en van vlees tot vlees. De Bijbel zegt dat man en vrouw samen één vlees zijn (Markus 10:8, Efeziërs 5:31, Genesis 2:24), en dat is inclusief het hart. Dat betekend dat u ook namens uw partner kan handelen, aangezien u één bent. En dat betekend dat uw gebeden voor uw partner vele malen effectiever zijn. Aangezien u één bent met uw partner, kunt u God vragen (en blijven vragen) om u beiden in overtuiging en bekering te trekken. 

Houd in gedachten dat wat u aan God vraagt voor uw partner, dat u dat ook voor uzelf vraagt, aangezien u samen één bent. Wees dus voorzichtig wat u vraagt en wees er zeker van dat wat u vraagt in lijn is met Gods perfecte wil. Het doel van God is altijd herstel en verzoening. Deze gebeden zullen uiteindelijk resulteren in één van de volgende twee opties. Of uw partner reageert op het werk van God en veranderd zijn/haar denken alsnog, wat de deur opent naar verzoening, of hij/zij kan het Licht van God niet verdragen en kiest ervoor om te vertrekken. Hoewel die laatste optie niet de meest ideale optie is, is het dan niet uw beslissing en heeft u de deur naar verzoening open gehouden. Maar wanneer zowel u als uw partner reageren op het werk van God in uw levens, dan zal het herstel in uw huwelijk een toename bevatten. Het zal beter zijn dan voorheen. 

En dan is er de tweede uitzondering: overspel. Maar de uitzondering kan wellicht anders zijn dan u verwacht. In tegenstelling tot iedere andere zonde, is iedere vorm van seksuele zonde iets dat plaatsvind in uw eigen lichaam. We weten dat het loon van de zonde de dood is, maar dat is ongeacht welke zonde. Ongeacht of een kerk dit nu als groot of klein aanmerkt. Wanneer u Gods wet breekt, dan is het oordeel de dood, wanneer we niet in Jezus zijn. Maar ook in dit leven zijn er consequenties, zoals vloeken, ziekten, demonische gebondenheden enz. De zondes buiten ons lichaam veroorzaken dit al, maar in ons lichaam is het vele malen erger. 

Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.
1 Corinthiërs 6:18-20

Hier heb ik een kleine wijziging aan, aangezien de vertaling enigszins afwijkt van de brontekst. Vrij vertaald zou de laatste zin moeten zeggen: “Verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, aangezien beiden God toebehoren”. In het geval van seksuele zonde, dan zondigen we in de eerste plaats tegen God, dan tegen onszelf en dan tegen onze partner. Er is veel meer bij betrokken dan bij iedere andere zonde. Door dit te doen nodigt u andere geesten uit om in de tempel van de Heilige Geest te komen. U gebruikt dan Gods eigendom om het te vervuilen. In het geval van seksuele gemeenschap, komt daar altijd een gebondenheid uit voort, in welk geval u bevrijding van deze boze geesten nodig heeft. Dit is een soort zonde dat het werk van de Heilige Geest in u beperkt. Ieder gebied dat onder de controle is van andere geesten, is niet onder de controle van de Heilige Geest. Hoewel Hij het niet leuk vind, accepteert Hij wel uw keuzes. De enige weg terug is door u te bekeren, door uw denken over de zonde te veranderen en door bevrijd te worden door Jezus. 

Aangezien u getrouwd bent, bent u één met uw partner. Dat betekend dat wanneer u seksuele gemeenschap heeft met iemand anders, dat dit niet alleen consequenties heeft voor u, maar ook voor uw partner. Het is een open deur voor de vijand om alle levens te verwoesten die daarbij betrokken zijn en samengevoegd zijn. Het was in dit licht dat Jezus het volgende zei:

Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo niet geweest. Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk.
Matteüs 19:8-9

Voor de volledigheid, daar hoort (vrij vertaald) nog achter te staan: “En wie een gescheiden vrouw trouwt pleeg ook overspel”. Dit is nu één van de redenen waarom het zo belangrijk is om het “waarom” achter het “wat” te begrijpen, of de motivatie achter een actie of uitspraak. We weten dat de motivatie van God, Zijn ultieme doel, is om te redden, genezen, bevrijden en te herstellen. Maar hier lijkt Jezus plotseling af te wijken van dat doel. Alle zondes kunnen en zouden vergeven moeten worden, maar op het moment dat uw partner zich schuldig maakt aan seksuele immoraliteit, dan zou u moeten scheiden. Laten we hier eens een stap verder mee gaan en hier echt naar kijken zoals Jezus hiernaar kijkt.

Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.
Matteus 5:28

Dit is hoe erg het is. Volgens deze standaard zijn de meeste van ons gevallen. Realiseert u zich dat dit zou betekenen dat slechts een enkeling nog getrouwd zou kunnen blijven? Met name op dit gebied. Iedere gemeente zou gevuld zijn met een meerderheid van gescheiden mensen, en velen zouden de gelegenheid aangrijpen en als mogelijkheid beschouwen om aan het huwelijk te kunnen “ontsnappen”. Maar Gods motivatie kennende, waar is dan het herstel in dit alles? Zijn houding van genade kennende, waar is dan de verzoening?

Jezus heeft ons geen “carte blanche” toegeworpen om te kunnen scheiden in geval van seksuele immoraliteit. Hij toonde aan dat dit een probleem van het hart is. We zijn zo vaak gericht op dat wat er gebeurd is, dat we ons nauwelijks nog afvragen waar het in de eerste plaats vandaan kwam. We rekenen liever af met de vrucht dan met de wortel. Maar Jezus ging direct naar de wortel van het probleem. Eerst zei Hij dat Mozes hen toe had gestaan om van hun vrouwen te scheiden, vanwege de hardheid van hun harten. Dat is een slechts iets. Het is ook een ‘hart’ iets. Toen ging Hij verder door te zeggen dat scheiden alleen een optie is in het geval van seksuele immoraliteit. Maar wat wordt beschouwd als seksuele immoraliteit? In Matteüs 5 zei Jezus dat zodra u naar iemand kijkt, met een gedachte van lust, dat u dan reeds overspel heeft gepleegd. Slechts één blik en één gedachte. Wat is daarvoor nodig? Een seconde? Op het moment dat u het zich realiseert, is het al gebeurd. Niet alleen dat, Jezus zei ook dat overspel in dat geval reeds in uw hart heeft plaatsgevonden. Het is dus wederom een issue van het hart. 

Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.
Matteüs 15:19

Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Matteüs 3:10

Met de standaard die Jezus heeft neergezet, en wetende dat het hart de oorzaak is, is dat een groot probleem. Het laat ons zien hoezeer wij een oplossing nodig hebben, wat ook precies was wat Jezus duidelijk maakte. Terwijl de Schriftgeleerden en Farizeeën van alles probeerden om mensen en zonden te categoriseren, om daarmee zichzelf te rechtvaardigen, bracht Jezus alles terug tot één categorie: schuldig vanwege het hart. Dat is het probleem en dat is waar de oplossing nodig is. 

Dus wat zouden we moeten doen in het geval van seksuele immoraliteit en wat is de uitzondering? In deze situaties is het hart van God aangaande de situatie hetzelfde. Hij wil redden, genezen, bevrijden en herstellen. Maar feit blijft dat dat niet altijd mogelijk is, vanwege de houding van onze harten. Dus wat moet er veranderen? God? De acties? Het hart? God is en blijft Dezelfde. De acties zullen niet veranderen, tenzij het hart veranderd. Dus het enige wat overblijft dat zou moeten veranderen, is ons hart en de harten van de mensen die betrokken zijn. Ieder huwelijk omvat twee harten. 

Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten – is dit tóch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen – en een man moet zijn vrouw niet verstoten.
1 Corinthiërs 7:10-11

Willen we vergeven, of willen we vast blijven zitten in onvergevingsgezindheid en bitterheid? Zijn we gericht op herstel of op straf? Het doel van ons hart zou moeten zijn om te vergeven en om hersteld te worden. Dus van onze zijde zou de deur naar verzoening en herstel altijd open moeten zijn. Dat is een keuze, geen emotie. Het is een keuze die gebaseerd is op de wil van God voor onze levens en gebaseerd op de genade die Hij ons gegeven heeft. Maar het is ook een keuze die wij maken, wetende dat wij dit niet kunnen doen en dat het Jezus is Die dit werk doet in uw leven en in het leven van uw partner. 

De oorzaak van de zonde is het hart. Wat er nodig is is bekering, waarmee ik “verandering van denken” bedoel, zoals omschreven in hoofdstuk 7 en 8. Hoewel God alles wil herstellen, is dat alleen mogelijk wanneer wij gehoor geven aan Zijn roep tot bekering. Daarom moeten we de zonde ook erkennen als een zonde, schuld belijden en de Heilige Geest toestaan om het van ons over te nemen, zodat ons hart (de wortel) kan veranderen. Het komt feitelijk neer op het – op ieder gebied – opnieuw instellen van het Woord van God als de standaard voor onze levens. We beschouwen Gods Woord als de Waarheid en de Standaard. Alles wat daarvan afwijkt beschouwen we als een leugen. 

Dan is hier de uitzondering. Wanneer één van beiden niet bereid is om zijn of haar denken aangaande de zonde te veranderen, dan wordt herstel daarmee onmogelijk. Het is geen optie om de zonde maar gewoon te negeren, om te negeren dat het een zonde is en om door te gaan alsof er niets gebeurd is. Waar geen erkenning is, daar kan geen verzoening zijn. We zouden allemaal gericht moeten zijn op herstel, maar aangezien u één bent met uw partner, moeten beiden hetzelfde willen. Zoals we hebben gezien in Matteüs 19, toonde Jezus aan dat er zoiets is als hardheid van hart. Of dat nu bij de dader is, die niet bereid is zijn/haar zonde een zonde te noemen en niet wil veranderen, of dat dit nu bij het slachtoffer is, die niet werkelijk wil vergeven en hersteld wil worden. Dit zijn allemaal problemen van het hart. 

Wanneer de dader niet bereid is om zijn/haar zonde te erkennen als een zonde, en niet door God veranderd wil worden, dan sluit dat de deur naar verzoening en moet dat beschouwd worden als volharding in zonde. Dat is hardheid van hart. De Heilige Geest overtuigd, maar de dader kiest ervoor om Zijn stem te negeren. De dader is één vlees geworden met iemand anders en hij/zij is nu één vlees met u. Aangezien u één vlees bent, betekend dit dat er een enorme open deur is voor de vijand om zowel het leven van uw partner als uw leven te verwoesten. Dat is een serieuze dreiging en een legale grond voor de vijand. In een dergelijk geval is er geen andere optie dan om te scheiden en om alle (geestelijke) banden te verbreken, om daarmee uzelf en het werk van God in u te beschermen. Maar wanneer de dader de zonde wel erkent en bereid is om veranderd te worden, dan is dat op zichzelf al een vrucht van het werk van de Heilige Geest in hem/haar. Dat is de vrucht van overtuiging, en de erkenning en bereidheid zijn een vrucht van bekering. Deze vruchten openen de deur naar verzoening en volledig herstel, als we God toestaan het werk in ons te doen. 

Wanneer een slachtoffer wordt geconfronteerd met de seksuele immoraliteit, dan is dat altijd een zeer pijnlijk moment. Geen twijfel mogelijk. Maar zoals in iedere andere situatie in het leven, zou onze houding moeten zijn om te vergeven (door een keuze) en om Jezus toe te staan om aan het werk te gaan met de gebrokenheid en pijn in onszelf. Ware vergeving zal altijd resulteren in herstel en verzoening. Dat is het moment waar de vergeving de bestemming heeft bereikt. Maar ook aan deze zijde kan er hardheid van hart zijn. Ons verlangen om iemand gestraft te zien worden en om het ze betaald te zetten voor wat hij/zij heeft gedaan, kan groter groeien dan het verlangen om op Gods stem te reageren. Het is een strijd tussen de wet en de genade. 

In ieder huwelijk waar twee harten zijn gericht op Jezus, waar er bekering, vergeving en overgave is, daar is hoop. We hebben niets anders over om te bieden, dan onze gebrokenheid en de bereidheid om God door ons te laten werken, om het karakter van Jezus in ons te maken. Wanneer beiden toestaan dat God Zijn werk kan doen, dan zal dit niet alleen naar herstel leiden. Uw huwelijk zal niet ‘gewoon’ opgelapt worden. Het zal nieuw worden gemaakt. Zoals eerder aangegeven zal God een toename aan die ‘nieuwheid’ toevoegen. Jezus zal uw huwelijk vele malen sterker en aanzien beter dan voorheen maken. Dat is Zijn karakter. Hij is Degene die alles weer mooi maakt. Dit doet me denken aan een lied van de David Crowder Band, genaamd “Stars”. Dit lied eindigt met de volgende woorden (vertaald naar het Nederlands):

Hoe kan zo’n Koning
Zijn Licht op mij schijnen
En alles weer mooi maken
Ik wil schijnen
Ik wil een licht zijn
Ik wil je vertellen dat het goed komt
En ik wil schijnen en ik wil vliegen
Alleen om je nu te kunnen vertellen
Dat het goed zal komen, het zal goedkomen
Het zal goedkomen. 

Want ik heb je niets vanuit mezelf te bieden
Maar dit Licht dat op mij schijnt, schijnt op jou
En het maakt alles weer mooi
Het zal goedkomen, het zal goedkomen.

Het enige wat ik daar nog aan kan toevoegen is: Vertrouw op Jezus met heel uw hart.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL