zaterdag 25 mei 2019

H Het Herstel van Gods Volk

Een schending van vertrouwen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Vertrouwen is het geloof in de betrouwbaarheid, waardigheid, integriteit en het karakter van een persoon. Iemand vertrouwen is het geven van accreditatie, geloof, aanzien, eer en het prijzen van een persoon, in vrijwillige afhankelijkheid van die persoon.

Wanneer we aan relaties denken, of dit nu vriendschappelijk of romantisch is, ouders, broers en zussen, collega’s etc., dan denken we aan vertrouwen. Het is een ongelofelijk belangrijk aspect in iedere relatie. Neem het vertrouwen weg, en meestal blijft er niets meer over. Er zijn miljoenen citaten van – volgens deze wereld – inspirerende en wijze mensen, die ons vertellen dat vertrouwen de basis is van iedere relatie. Elkaar vertrouwen betekend dat we ons veilig voelen bij elkaar. Het geeft ons een gevoel van veiligheid, acceptatie en vrijheid. Het is het perfecte plaatje van iedere vorm van relatie. Totdat dat vertrouwen wordt geschonden. In de meeste gevallen veranderd dat alles. 

Een zeer bekend citaat is: “Vertrouwen is het moeilijkste te vinden en het makkelijkste om te verliezen.” Op de een of andere manier is vertrouwen een soort van valuta geworden in iedere relatie. Het is een verdienmodel geworden. Hoe meer goede dingen u doet, hoe meer vertrouwen u zult verdienen. Hoe meer vertrouwen u verdient, hoe beter uw relatie zal groeien. Vertrouwen wordt in de eerste instantie gebouwd door consistentie (consequent, blijvend, nauwgezet enz.), maar ook door integriteit, competentie, oprechtheid, betrouwbaarheid en toewijding. U moet er iets voor doen. Het is een verdienmodel. Hetzelfde geldt ook voor anderen. Mensen moeten iets voor u doen om met u in relatie te blijven. Ze moeten bewijzen altijd en overal betrouwbaar te zijn. Of we dit nu beseffen of niet, het is een soort systeem in onze manier van denken. Wanneer één van de bouwstenen van vertrouwen beschadigd raakt, dan beginnen we de schade op te meten. Gebaseerd op de ‘kosten’ (emotioneel, fysiek of financieel), besluiten we of we bereid zijn daar overheen te stappen en om een nieuwe kans te geven (m.a.w. opnieuw in de relatie te investeren). 

Wanneer vertrouwen beschadigd raakt, dan is het meestal erg moeilijk om dat weer terug te krijgen. Vanuit de positie van iemand die verraden is wordt het moeilijker om in dergelijke relaties betrokken te zijn. Verraad is één van de moeilijkste dingen om mee af te rekenen. De meest geziene reactie is dat we onszelf dichtmetselen en afstand nemen van elkaar, wat het probleem alleen maar in stand houd. We plaatsen muren om ons hart heen om onze meest kwetsbare gevoelens en emoties te beschermen. Hoe meer vertrouwen is geschonden, hoe meer we zijn verraden, des te groter en dikker zullen de muren om ons hart worden en des te moeilijker wordt het om onszelf weer te geven in andere relaties. Maar dit houdt ons niet veilig, het houdt ons eenzaam en geïsoleerd.

En dan is er het punt waar u er achter komt dat dit hele ‘systeem van vertrouwen’ totaal niet in lijn is met het Woord van God. Een poosje terug hoorde ik een bekende man van God het volgende zeggen: “Heb iedereen lief, maar vertrouw niemand, alleen God”. Een opmerkelijke uitspraak, vergeleken met het geloofssysteem van deze wereld. De psychologie zal u vertellen dat u nooit in staat zult zijn om gezonde relaties te hebben, zonder dat daar vertrouwen bij betrokken is. Ik ben er achter gekomen dat dat precies het tegenovergestelde is van wat God ons verteld. Ik heb de ruim 200 plaatsen in de Bijbel getoetst, waar het Woord spreek over vertrouwen, en ik ben er achter gekomen dat op iedere plaats waar het Woord op een positieve manier over vertrouwen spreekt, het altijd (en alleen) spreekt over vertrouwen in God. Maar het gaat verder dan dat. Het Woord vertelt ons expliciet dat een ieder die in een mens vertrouwt onder een vloek zit. 

Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land. Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is.
Jeremia 17:5-7

Dat is nogal wat. Hier verteld God ons dat geen enkel mens vertrouwd zou moeten worden. Dan zegt Hij dat een ieder die wel op een mens vertrouwd vervloekt is. Voor God is dat hetzelfde als dat ons hart van Hem wijkt. Dat is een zeer grote uitspraak, aangezien we weten hoe enorm belangrijk ons hart voor God is. Het resultaat van de vloek die daaraan verbonden is is geestelijke en natuurlijk armoede, maar ook geestelijke blindheid en onvruchtbaarheid. Laten we eerlijk zijn, wie heeft er niet op een mens vertrouwd? Dat hebben we allemaal gedaan. Maar waarom is vertrouwen in een mens dan zo slecht? God beantwoord die vraag een paar verzen verder. 

Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
Jeremia 17:9-10

In tegenstelling tot wat velen geloven, heeft Jezus nooit iets anders onderwezen. Hij benadrukte het zelfs door te onderwijzen hoe slecht onze harten zijn. Hij begon te vertellen dat het kennelijk mogelijk is om Hem met onze lippen te eren, terwijl ons hart verre van Hem is (Matteüs 15:8-9). Toen ging Hij verder en onderwees dat ons hart boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen en godslasteringen voortbrengt (Matteüs 15:19). Jezus heeft nooit gezegd dat de vloeken niet langer van toepassing zijn. Maar wat Hij wel deed was ons een weg aanbieden om onder de vloek uit te kunnen komen, door Zijn offer. Die weg begint altijd met bekering.

Zoals u nu misschien al wel weet ben ik niet alleen geïnteresseerd in het ‘wat’, maar met name in het ‘waarom’. Die vraag is gedeeltelijk beantwoord door wat God zegt over de conditie van onze harten. Maar het verteld ons niet wat vertrouwen precies doet en wat de connectie precies is. Laten we dus eens een kijkje nemen naar deze ‘bouwstenen’ van vertrouwen, zijnde consistentie, integriteit, competentie, oprechtheid, betrouwbaarheid en toewijding. 

Consistentie

Het woord consistentie laat ons de ‘constante factor’ zien. Met andere woorden, datgene dat er altijd is, onveranderlijk, samenhangend en perfect in lijn. Wanneer we spreken over de constante factor, dan moet ik denken aan Hebreeën 13:8, waar het zegt: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.” Er is geen mens die in staat is om dit over zichzelf te zeggen. 

Integriteit

Dit kan simpel worden uitgelegd als getrouw en waarachtig. Wederom moeten we dan concluderen dat er geen mens is die dit in alle eerlijkheid over zichzelf kan zeggen. Wanneer we kijken naar wat het Woord zegt over ‘getrouw en waarachtig’, dan vinden we de naam ‘Ne’eman V’Yashar’ (Openbaring 19:11), wat precies dat betekend en één van de identiteiten van Jezus Zelf is. 

Competentie

Dit kan worden uitgelegd als de conditie van in staat zijn om het juiste te doen. In Filippenzen 4:13 zegt het Woord: “Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.” Dat betekend ook dat we zonder Christus en zonder Zijn kracht niets kunnen doen. Opnieuw iets waar we zelf niet toe in staat zijn.

Oprechtheid

Ware oprechtheid is vrij zijn van misleiding, hypocrisie en onechtheid. Het is oprechtheid en eerlijkheid. Alles tezamen kunnen we concluderen dat dit het verschil is tussen het kennen en wandelen in de waarheid en het niet kennen van en wandelen in de waarheid, of dit nu door koppigheid of onwetendheid is. Het is alleen Jezus Die kan zeggen dat Hij de Waarheid (Johannes 14:6), Waarheidsgetrouw en Trouw (Openbaring 19:11) is, want wij zijn allen gevallen voor misleiding, hypocrisie en onechtheid, op één of meerdere gebieden. 

Betrouwbaar

Dit kan verklaard worden als voorspelbaar en betrouwbaar. Dit brengt ons terug bij Jezus Christus, Die altijd volledig hetzelfde is. Hij is Degene Die altijd voorspelbaar en betrouwbaar is, als ‘Rosh vaSof’ (Openbaring 1:8), het Begin en het Einde. Ongeacht hoe hard we proberen, op onze eigen kracht zullen alleen in staat zijn om een bepaalde periode betrouwbaar te zijn. Het enige alternatief dat we hebben is om net te doen alsof. 

Toewijding

De daad van toewijding, een verplichting of belofte. In Jesaja 55:11 zegt de Heer dat Zijn Woord altijd zal doen waartoe het gezonden is. Het grootste voorbeeld van Zijn toewijding was het feit dat Hij Jezus Christus naar deze aarde zond, om ons te redden. Jezus, het Levende Woord. Het Woord dat tot in het kleinste detail werd verwezenlijkt. Dit is een niveau van toewijding, overigens ook de enige ware vorm van toewijding, die wij nooit op eigen kracht kunnen bereiken. 

Wanneer we naar deze bouwstenen van vertrouwen kijken, dan kunnen we zien wat God bedoelde met het feit dat we ons vertrouwen niet in een mens kunnen stellen. Iedere bouwsteen botst met de conditie van ons hart. Het geloof dat we ons vertrouwen in een mens kunnen stellen, ongeacht wie het is, komt voort uit trots, vanuit het vertrouwen op onze eigen inzichten en ons eigen oordeel. Er bestaat niet zoiets als gedeeld vertrouwen. We vertrouwen in God of we vertrouwen in mensen. Wanneer we in mensen vertrouwen, dan zegt God dat ons hart van Hem wijkt. Dus we zullen één van de twee mogelijkheden moeten kiezen. Vertrouwen in God of vertrouwen in een mens. De beslissing is aan ons. 

De hebzuchtige verwekt twist, maar wie op de Here vertrouwt, wordt overvloedig verkwikt. Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen.
Spreuken 28:25-26

Vertrouwt de metgezel niet, verlaat u niet op de vriend; behoed de deuren van uw mond voor haar die aan uw boezem ligt.
Micha 7:5

Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen; het is beter bij de Here te schuilen dan op edelen te vertrouwen.
Psalm 118:8-9

Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is.
Psalm 146:3

Ja, voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt. En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, [dat] Hij ons ook verder verlossen zal.
2 Corinthiërs 1:9-10

Wanneer vertrouwen geschonden is dan zat er in de eerste plaats al iets niet goed, al voordat het vertrouwen werd geschonden. Het betekend dat u op een mens hebt vertrouwd. Dit kan misschien niet erg aardig klinken. Met name als u degene was die verraden is. Maar ik kan de Waarheid van het Woord niet verbuigen. Sommige dingen moeten gezegd worden om u werkelijk te kunnen helpen om tot volledige genezing, bevrijding en herstel te komen. Dat kan alleen maar wanneer wij onszelf onderwerpen aan het Woord dat God ons gegeven heeft en dit ook accepteren. 

Relaties worden niet gebouwd met vertrouwen. Ze worden gebouwd met liefde en liefde alleen. Die liefde wordt door God aan ons gegeven en wij hebben de mogelijkheid om dat te delen en om het weg te geven zoals Jezus deed. Onzelfzuchtig. Tegelijk kunnen we iets zien wat met kop en schouders boven iedere bouwsteen van vertrouwen uitsteekt. Dat is het feit dat Jezus Christus op elk niveau aanwezig is. Voor nu wil ik u helpen om af te rekenen met het verraad waarmee u te maken heeft gehad, want ik besef heel goed hoe pijnlijk dit kan zijn. Daarom geeft ik u een gebed dat u kunt bidden, om dat wat u hier geleerd heeft in daden om te zetten. Als u daar nog iets aan toe wilt voegen of God meer over uw situatie wilt vertellen dan hier vermeld staat, dan moet u dat zeker doen. Dit is uw persoonlijke en intieme moment met uw God, Degene Die Betrouwbaar, Getrouw en Waarachtig is. Altijd en overal.

Gebed

Lieve Heer Jezus, Vader God, Heilige Geest, ik kom voor Uw aangezicht, in Uw aanwezigheid. Ik wil belijden dat ik gezondigd heb door in een mens te vertrouwen, door in mezelf te vertrouwen en door te vertrouwen in mijn eigen oordeel. Ik realiseer me nu dat dat vertrouwen niet gecombineerd kan worden met vertrouwen in U, als mijn God en Redder. Daarom kies ik er nu voor om mijn vertrouwen in de mens, mijn vertrouwen in mezelf en mijn vertrouwen in mijn oordeel op te geven. Ik wil me ervan bekeren en ik kies ervoor om vanaf dit moment te denken en te handelen naar Uw Woord alleen. Ik verklaar dat vanaf dit moment mijn vertrouwen alleen nog in U is. Ik geef al mijn trots op en verneder mijzelf voor U. Verander mijn hart, Jezus. Ik vertrouw op U. Genees me, bevrijd me en herstel me, lieve Jezus. 

En nu neem ik stelling, in de autoriteit die Jezus Christus mij gegeven heeft (Lukas 10:19). In de machtige naam van Jezus Christus verbreek ik nu iedere vloek die verbonden is met vertrouwen in mensen en met het vlees tot arm stellen. Ik heb mijn zonde beleden, en daarom ben ik vergeven (1 Johannes 1:9) en zijn mijn zondes uitgewist (Handelingen 3:19). Ik verklaar deze vloek nu tot verbroken, in de machtige naam van Jezus! Ik ben gezegend, want mijn vertrouwen is in Hem en Hij is mijn hoop. Ik ben als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. (Jeremia 17:7-8). Amen!

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL