zaterdag 25 mei 2019

H Het Herstel van Gods Volk

De meest erge zonde

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Toen God Zijn wet aan Zijn volk gaf, stelde Hij ook een groep mensen aan die het volk zouden vertegenwoordigen voor Zijn aangezicht. Zij waren degenen die de tabernakel- en tempeldiensten verrichtten. Zij waren de bemiddelaars tussen God en de mens. Deze groep mensen, de priesters, gebruikten de wet die God aan Mozes gegeven had. Die wet was de basis voor hun priesterschap. Maar toen Jezus kwam veranderde dat allemaal. Niet alleen veranderde het priesterschap, maar ook de wet veranderde.

Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet.
Hebreeën 7:12

Dit verteld ons dat God nu een hele andere manier van denken en handelen van ons verwacht. De wet van Mozes zei feitelijk dat als u de regels zou volgen, dat u daardoor gerechtvaardigd zou worden. Zoals we echter allemaal weten, was er niemand in staat om die wet te houden. Zij faalden allen. Zelfs in deze tijd, wanneer wij proberen om de wet te houden, falen we allemaal. Wat is dan het nut van de wet? Het is de wet die:

  • Ons laat zien Wie God is;
  • Ons laat zien wat Zijn standaard is;
  • Ons laat zien wat onze conditie is;
  • Ons laat zien dat we een Reddende Priester en Bemiddelaar nodig hebben

Toen het Woord vlees geworden was, en toen Jezus Christus op deze aarde werd geboren, startte er een heel nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de mensheid. Toen Hij Zijn leven op aarde leefde, zette Zijn levensstijl een compleet nieuwe standaard neer voor leiderschap, namelijk een leiderschap van liefde, nederigheid, dienstbaarheid, toewijding, consistentie, integriteit, competentie, oprechtheid en betrouwbaarheid. Ieder detail in Zijn leven was volmaakt. Zijn grote liefde voor ons werd zichtbaar in Zijn offer, door de lijdensweg en kruisiging. Hij ging naar de hel en terug voor ons. Hij overwon de dood en werd de Overwinnende Zoon van God, met een onvoorstelbare liefde voor ons. Door Zijn daden startte Zijn leven niet alleen een nieuw hoofdstuk, het maakte het ook een hoofdstuk zonder einde. Door alles heen liet Hij zien wat ware liefde is, Hij toonde Zijn betrouwbaarheid, Zijn trouw en Hij introduceerde de nieuwe vorm van priesterschap. En zoals Hebreeën 7:12 zegt, volgde daar ook een verandering van wet uit. 

Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Matteüs 22:37-40

De leiders van die tijd hadden echt een ongelofelijke hekel aan Jezus en aan Zijn onderwijs. En dus probeerden zij Hem te pakken op zonde. Eén van de Farizeeën was ook een advocaat (wetgeleerde) van de wet van Mozes, en hij vroeg Hem welke wet als het allerbelangrijkste beschouwd zou moeten worden. Het antwoord dat Jezus gaf was een revolutionaire verandering, maar niet in tegenspraak met de wet van Mozes. Jezus toonde aan dat het ‘alleen’ houden van de wet niet langer goed genoeg was. Niet alleen is het belangrijk voor God wat we doen, maar veel belangrijker is waarom we het doen. Wat dit ‘waarom’ zou moeten zijn werd hier door Jezus duidelijk gemaakt: liefde. 

Door de meest Beminnelijke, Kostbare, Grootste maar Nederigste, Krachtigste, Majestueuze Koning de koningen op te offeren, zijnde Jezus Christus, liet God Zijn grote liefde voor ons zien. Door dit grootse offer te accepteren, door Jezus te accepteren als onze Messias, accepteren wij Zijn liefde en zal God Zijn liefde in onze harten uitstorten. Het vraagt ook van ons dat we opnieuw definiëren wat liefde is, aan de hand van Gods standaard. Gods liefde is in volledige mate beschikbaar voor ons, altijd, overal en ongelimiteerd. Vanaf het moment dat we Jezus Christus accepteren, is het noodzakelijk dat we beginnen te leren wat liefde is. Hoewel liefde beschikbaar is, is het ons vermogen om liefde de ontvangen dat aandacht vereist. Hoe meer tijd we met God doorbrengen, hoe meer vertrouwen we in Hem stellen, hoe meer liefde in staat zal zijn om alle gebieden van ons hart te bereiken. Het is alleen God Die ons kan helpen om het punt te bereiken waar we in staat zijn om in volle mate lief te hebben. We hebben Hem nodig. Daarom zou onze focus ook altijd op Hem gericht moeten zijn. Ons vertrouwen zou altijd in Hem moeten zijn.

Met de liefde die God ons geeft, mogen wij Hem terug liefhebben. Maar God vereist dat wanneer wij besluiten om Hem lief te hebben, dat wij Hem liefhebben met onze hele hart, onze hele ziel en met ons hele verstand. Dat betekend dat al de intenties en de motivaties van ons hart in lijn zouden moeten zijn met de liefde. Het soort liefde dat Hij aan ons liet zien. Het betekend dat al onze emoties in lijn moeten komen met die liefde. Het soort liefde dat Hij liet zien. Het betekend dat onze volledige manier van denken in lijn moet komen met de liefde. Het soort liefde dat Hij ons liet zien. Met andere woorden, God heeft geen gebied in ons leven open gelaten dat het zich kan veroorloven om niet lief te hebben. Maar in alle eerlijkheid, dit is een proces. Liefde is iets dat we moeten leren. Maar we kunnen dat alleen leren van de Meester. Het begint met een beslissing, niet met een emotie. Het gaat door als wij vragen om begrip en wijsheid, om het te kunnen pakken. En het wordt volmaakt door Jezus, Die het aan ons openbaart. Het is een reis, en zoals bij iedere reis betekend dat dat het in beweging is. Het is altijd in beweging en stopt pas wanneer wij stoppen. 

Met ieder beetje dat we leren over liefde, wil God dat wij het gebruiken om Hem lief te hebben. Ten tweede vraagt Hij van ons om onszelf te leren liefhebben. Dat is geen trotse manier van ‘liefde’. Hoe dichter we bij God komen, hoe meer we onze wanhopige behoefte aan een Redder inzien. Wanneer wij dus dichter in Zijn liefde naderen, en in Zijn aanwezigheid komen, dan opent dat onze ogen voor alle slechte dingen die in ons leven waren en zijn. Het zal geen mogelijkheid overlaten om dat lief te hebben, en het confronteert ons met de grote vraag wat het nu precies is wat God zo liefheeft aan ons. Het vereist van ons dat we niet langer naar onszelf kijken met onze eigen ogen, want dan is er niets meer of lief te hebben. Maar wanneer we naar onszelf kijken vanuit Zijn oogpunt, dan kunnen we iemand zien die lief te hebben is. Vanwege Zijn liefde. Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Vanwege Zijn genade. Het is het soort liefde dat niet gebaseerd is op wat we doen, maar op wie we zijn. En wij zijn alleen omdat Hij is. Op het moment dat we ons dat realiseren, dan realiseren we ons wat voor enorme genade Hij ons gegeven heeft. We realiseren ons dan ook dat wij niets meer hebben om op te beroemen. En met dezelfde soort liefde en genade die God aan ons gegeven heeft, wil Hij dat wij onze naasten liefhebben. Niet door naar hen te kijken op basis van wat zij doen, maar op basis van wie God zegt dat ze zijn: een kostbaar mens die lief te hebben is en voor wie Jezus Zijn leven gegeven heeft. Dat vereist dat wij liefhebben met dezelfde soort liefde waarmee God ons liefheeft. Het vereist dat wij dezelfde soort genade hebben als die God ons gegeven heeft, ongeacht wat ze gedaan hebben, omdat Hij het ook aan ons gegeven heeft, ongeacht wat wij gedaan hebben. Dat werd de wet die Jezus ons gegeven heeft. Liefde. En het vereist verandering van ons. Niet door onze eigen kracht, maar door Zijn kracht. 

Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden; want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus.
Romeinen 2:12-16

Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan doet gij wèl. Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding.
Jacobus 2:8-9

Toen Jezus ons onderwees over de liefde, sprak Hij over liefde zonder terughoudendheid. Wanneer wij liefhebben, dan zouden we volledig lief moeten hebben. Met ons hele hart, onze hele ziel en met ons hele verstand, geen ruimte latend voor iets anders. De wet van Mozes ging feitelijk over wat we doen. Deze dingen waren zichtbaar. De mensen konden zien of u de wet hield. Maar deze nieuwe wet van liefde leeft in ons. We kunnen alle juiste dingen doen, zonder dat ons hart, ziel en verstand daar actief bij betrokken zijn, in welk geval wij zonde begaan tegen de liefde. In Romeinen zegt Paulus dat er een dag zal komen dat al onze geheimen door Jezus geoordeeld zullen worden. In Jacobus zegt het letterlijk dat zij die slechts ‘gedeeltelijk’ of ‘partijdig’ liefhebben, door de wet van de liefde ontmaskerd zullen worden als overtreders. 

Toen Jezus deze ‘wet van liefde’ gaf, voegde Hij daaraan toe dat deze geboden alle andere geboden bevatten. Dus wat is de meest erge zonde? Het is de zonde tegen de liefde. Wanneer zondigen wij tegen de liefde?

Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.
Matteüs 5:28

Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden). Want Hij, die gezegd heeft: Gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslag, zijt gij toch een overtreder van de wet geworden. Spreekt zó en handelt zó als (mensen past), die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die geen barmhartigheid bewezen heeft; barmhartigheid (echter) triomfeert over het oordeel.
Jacobus 2:10-13

Op het moment dat u een slechte gedachte als een optie begint te beschouwen, dan wordt het een zonde. Zelfs wanneer u de daad niet gedaan heeft. Deze nieuwe wet van liefde gaat over wat er in onze harten leeft. Wanneer het in ons hart leeft, dan kunnen we God niet met ons hele hart liefhebben, omdat een deel wordt teruggehouden. Om die reden kunnen we onszelf ook niet volwaardig liefhebben. En als we onszelf niet volwaardig kunnen liefhebben, dan kunnen we ook onze naasten niet liefhebben. Wanneer we naar iemand kijken om hem/haar te begeren, dan hebben we overspel begaan. Wanneer we naar iemand kijken en ze in onze gedachten reeds vermoord hebben, dan zijn we schuldig aan moord. Wanneer we naar iets kijken en overwegen om het te stelen, dan zijn we reeds schuldig aan diefstal. Ziet u hoe ver dit gaat?

Jacobus gaat zelfs nog verder. Hij zegt dat wanneer u één wet breekt, dat u dan alle wetten breekt. Dus met dat in gedachten, wanneer u een zonde (ongeacht welke) als een optie begint te beschouwen, zelfs wanneer u de daad niet begaan heeft, dan bent u een overtreder van de wet. Schuldig aan overspel, schuldig aan moord, schuldig aan diefstal, schuldig aan godslastering, schuldig aan afgoderij, schuldig aan liegen etc. Wie kan dan staande blijven? Dat antwoord is simpel. Zonder Zijn genade kan niemand staande blijven. De wet is niet bedoelt om u te rechtvaardigen, het is bedoelt om ons te doen realiseren in welke conditie wij zijn. Wanneer we ons dat realiseren, dan zorgt dat ervoor dat we ons realiseren hoezeer wij een Redder nodig hebben. Waarom zijn we schuldig aan het breken van de hele wet, wanneer we slechts een van de regels overtreden? Dat is vanwege waar de zonde vandaan komt. De bron van alle zondes is precies hetzelfde. 

Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.
Matteüs 15:19

Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Matteüs 3:10

Terwijl het oude verbond alleen afrekende met zonde, ging Jezus verder dan dat en rekende af met de wortel van de zonde, waarbij Hij aantoonde dat dat de echte zonde is. Alles wat we doen, iedere zonde die we begaan, is een vrucht van wat in ons hart leeft. Jezus toonde aan dat onze ‘zichtbare zondes’ niet het meest belangrijke probleem zijn, maar dat wat verborgen is, waar het vandaan komt: ons hart. Wanneer het hart veranderd, dan zullen de vruchten veranderen. Het probleem is dat we allemaal hetzelfde hart hebben waar Jezus het over had. We hebben allemaal nodig dat onze harten veranderd worden. Datgene wat Jezus omschreef in Matteüs 15:19 zijn de dingen die in onze vleselijke harten zijn. Alles. Boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen en godslasteringen. Dus wanneer we iemand veroordelen, dan veroordelen we daarmee onszelf ook, want wij hebben precies hetzelfde hart dat de zonde heeft voortgebracht die wij veroordelen. 

Wanneer we nog steeds spreken in termen als ‘de meest erge zonde’, dan betekend dat dat we nog geen helder begrip hebben van wat genade is. Wat is het doel van een waardeoordeel geven aan zonde? Het is altijd om daarmee een passende straf toe te passen. Maar wanneer we over straf spreken, dan spreken we over veroordeling. En wanneer we over straf en veroordeling spreken, dan spreken we over de wet zonder genade. Dat is een zeer gevaarlijk gebied om u op te begeven. Zoals het Woord zegt: Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die geen barmhartigheid bewezen heeft.

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, waarin we zo gemakkelijk verstrikt raken, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.
Hebreeën 12:1-2

Voor een ieder die Jezus Christus heeft geaccepteerd, die de conditie van zijn/haar hart erkend en die bereid is te veranderen, is er genade beschikbaar. Ik heb het niet over de mogelijkheid om te veranderen, maar over de bereidheid in onze harten. Dat is het gedeelte waar Jezus naar kijkt. Hij is Degene die ons de mogelijkheid geeft, zodra Hij onze bereidheid ziet. Spreekt zó en handelt zó als (mensen past), die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. Laat ons genade tonen aan hen die dat het meeste nodig hebben. Genade triomfeert over het oordeel.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL