zaterdag 25 mei 2019

H Het Herstel van Gods Volk

Compleet en volledig herstel

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
Johannes 10:10

Hier zien we twee tegenovergestelde karakters: Eén Die ons leven en overvloed wil geven en één die wil stelen, slachten en verdelgen. Wanneer we een zonde begaan, dan is de vijand altijd snel om ons aan te klagen en om een schuldgevoel op ons te leggen, een last die wij niet kunnen dragen. Verder vertelt hij ons zo vaak dat we nooit zullen slagen, dat we nooit goed genoeg zullen zijn en dat we net zo goed op kunnen geven, omdat God ons opgegeven zou hebben. Maar het karakter van Jezus zegt alles. 

Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven – maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven – God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
Romeinen 5:6-8

Dit laat Gods opmerkelijke liefde voor ons zien. Wat was er om lief te hebben in ons? Wat hebben wij gedaan voor God? Wij waren niet rechtvaardig of goed. We waren zelfs niet op zoek naar God. Toch heeft Hij ons gevonden. Het was inderdaad andersom. Hij was Degene die naar ons zocht. Wanneer God zonder Christus naar ons kijkt, dan zijn er alleen maar zondaren te zien. Mensen die vol zitten met dingen die God zo haat en welke het tegenovergestelde zijn van Zijn karakter. Daar was niets aantrekkelijks aan. En toch besloot Hij om door dat alles heen te kijken en om ons Jezus Christus te geven, Die Zijn leven voor ons gegeven heeft. Dat is pas opofferende, onzelfzuchtige en onvoorwaardelijke liefde, gericht op niets minder dan ons complete en volledige herstel. 

In deze wereld betekend herstel om iets terug te brengen in de voormalige of de originele staat. Dat is het beeld wat we allemaal hebben, wanneer we aan herstel denken. Maar in het Koninkrijk van God is dat niet aan de orde. Het woord ‘herstel’ dekt de lading eigenlijk niet. Wanneer we de controle overgeven aan Jezus, en wanneer we Hem toestaan om ons te veranderen, dan is dat een heel nieuw niveau van herstel. Hij brengt ons niet terug in de voormalige of originele staat, waarbij de littekens achterblijven, maar Hij doet iets veel grootser dan dat. Hij maakt alle dingen nieuw. Zonder littekens. Onschuldig. En zelfs dat is niet alles wat Hij doet. In het Koninkrijk van onze God, betekend herstel altijd toename, vermenigvuldiging over verbetering, zodat het aanzienlijk beter wordt dan de originele staat. 

En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen. De dorsvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overstromen. Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan (alles) opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de knager, mijn groot leger dat Ik op u afzond. Gij zult volop en tot verzadiging eten, en gij zult loven de naam van de Here, uw God, die wonderbaar met u gehandeld heeft; mijn volk zal nimmermeer te schande worden.
Joël 2:23-26

Water is het beeld van vruchtbaarheid. Zonder water zal alles droog en uitgedroogd raken, en zal het uiteindelijk sterven. Wanneer het water komt, dan begint alles weer vruchtbaar te zijn. Zelfs onze eigen menselijke lichamen bestaan gedeeltelijk uit water, variërend tussen de 50% en 75%. Dus wanneer God begint te spreken over de regen, dan is dat een beeld van vruchtbaarheid en herstel. In vers 23 wordt gesproken over de ‘vroege regen’ of de ‘voormalige regen’, zoals de regen waaraan de mensen gewend waren. De meeste Bijbelvertalingen hebben dit gedeelte er uit gelaten, maar vers 23 spreekt letterlijk over ‘dezelfde hoeveelheid’ of ‘dezelfde maat’ als voorheen, welke Hij over ons zal brengen. Volgens de standaard van deze wereld is dat dus herstel. Alles gaat terug naar ‘normaal’. Maar dan spreekt het over de ‘late regen’ die daaraan toegevoegd zal worden. En dat is wat we toename noemen. 

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
Romeinen 8:37-39

Aangaande deze verzen gaf Derek Prince ooit eens een mooie uitleg. Hij zei: “Zover ik het begrijp, betekend dit dat u de strijd ingaat, deze overwint, en er weer uitkomt met meer dan waarmee u er bent ingegaan. U heeft dan winst gemaakt." Maar betekend dit dan dat de zonde winstgevend is? Absoluut niet. Als u goed opgelet heeft, dan heeft u gezien dat het juist de zonde is die ons leven verwoest. Maar het betekend wel dat Gods genade groter is dan dat. Hij beloont de zonde niet, Hij beloont het feit dat we naar Hem terugkeren en dat we ons vertrouwen in Hem stellen. En dat is wel winstgevend. Hij veracht de gewonde, zwakke en breekbare mensen niet. Wanneer wij Hem verlaten, dan staat Hij op de uitkijk, ernaar verlangend om ons terug te zien keren, om ons te zegenen en om ons te overladen met Zijn liefde en genade. 

Het lijkt allemaal zo oneerlijk dat zij die zonde hebben begaan en zich bekeren hersteld worden, en zelfs met toename. Dat gaat tegen ons gevoel van rechtvaardigheid in. Is het oneerlijk? We kunnen concluderen dat zij die zich bekeren iets krijgen wat ze niet verdienen, namelijk vergeving van zonde en herstel. Maar dat is ook precies wat genade is. Gaat het in tegen ons gevoel van rechtvaardigheid? Nee. Het gaat in tegen ons gevoel van veroordeling en bestraffing. Genade gaat in tegen veroordeling en bestraffing, aangezien het doel van genade is om te herstellen, terwijl het doel van veroordeling en bestraffing is om te verwoesten, beschadigen of om wraak te hebben. De genade van God is voor ons beschikbaar gemaakt, vanwege Jezus. Ten eerste wil Hij ons herstellen. Dan vraagt Hij ons om het door te geven en om dezelfde genade toe te kennen aan hen die tegen u hebben gezondigd. Dan heb ik het over het soort genade dat tot het uiterste gaat, naar compleet en volledig herstel. 

Onze relatie met God

Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Johannes 7:37-38

Terug naar het water. Het boek Joël spreekt over de voormalige en de late regen, Jezus spreekt over stromen van levend water. In beide gevallen spreekt het over vruchtbaarheid en herstel, maar ook over Degene Die de Bewaker en Uitvoerder van dit geweldige herstel is. We hebben het dan over de Heilige Geest, onze beste Vriend en Helper. Zonder Hem is niets van dit alles mogelijk. Hij herstelt onze zielen (Psalm 23:3) en Hij zorgt ervoor dat het leven van God door ons heen stroomt. In alles heeft Jezus ons het perfecte voorbeeld laten zien. Wanneer we naar onze kostbare Jezus kijken, naar Zijn leven en naar Zijn karakter, dan weten we de blauwdruk van het werk dat de Heilige Geest in ons gaat doen. Hij gaat ons vormen naar het beeld van Jezus. 

Door Zijn hele leven heen heeft Jezus één groot patroon van herstel laten zien. Zijn hart ten opzichte van ons is om te redden, te genezen, te bevrijden en om ons compleet te herstellen. Het patroon dat Hij liet zien was pure genade. Hij deed alles wat Hij van zijn kant kon doen om dit alles voor ons mogelijk te maken. Maar zoals in iedere relatie, zijn er meerdere mensen betrokken. De eerste relatie die God wilde herstellen was en is de relatie tussen Hem en u. Het soort relatie dat Hij met u wil is een hart tot hart relatie (Matteüs 15:8). Wanneer het hart er niet in is, dan is alles voor niets (vers 9). Eerst trekt God ons naar overtuiging van zonde. Op dat punt kunnen wij er met ons hart voor kiezen hoe we daarop reageren. Wanneer we dat doen, dan trekt Hij ons verder naar bekering (vernieuwing van ons denken), en Hij zal ons door het hele proces heen blijven trekken, tot het punt van herstel en verder, naar toenemend herstel. Maar dit alles kan alleen gebeuren wanneer ons hart er in is en wanneer onze beslissingen oprecht zijn. Het enige wat Hij wil is een oprecht hart. Hij doet het werk in ons. Wanneer ons hart er niet volledig in is of niet volledig oprecht is, omdat we er bijvoorbeeld voor kiezen om van de zonde te houden, dan kan en zal Hij ons niet naar herstel leiden. Dit is eenvoudig omdat Zijn Licht niet te combineren is met duisternis. Er zijn geen grijze gebieden. Ieder gebied dat niet volledig in het Licht is, behoort toe aan de duisternis. Maar wanneer we een oprecht hart hebben, dan is er geen gebied waar Hij ons niet vandaan kan trekken, richting het Licht. Onthoud goed dat de sleutels oprechtheid, erkenning, overgave van controle, vertrouwen en wachten zijn, terwijl wij in Zijn Woord blijven. 

Onze relatie met mensen

Deze blauwdruk is ook degene die God wil gebruiken voor het herstel van onze relaties met mensen. Dat is iets anders dan ‘gewoon’ vergeving. Vergeving betekend dat we onze claim over iemands leven loslaten, door hen te vergeven en door hun zonde niet langer tegen hen te houden, ongeacht hun houding of reactie richting u. Maar zoals u kunt zien aan de blauwdruk die Jezus ons gegeven heeft, stopt het daar niet. Die blauwdruk gaat verder tot volledig herstel en toenemend herstel. Dit is waarom we het karakter nodig hebben dat God in ons bouwt. Dit is wat het betekend om uzelf op de tweede plaats te zetten en de wil van God op de eerste plaats. Het is echter wel zo dat herstel niet altijd plaats kan vinden.

Wanneer een persoon gezondigd heeft, wanneer u ervoor gekozen heeft die persoon te vergeven en wanneer u op het punt van verzoening bent aanbeland, dan zijn er een aantal dingen die moeten gebeuren om herstel mogelijk te maken. Deze dingen zijn hetzelfde als in onze relatie met God. Laat me beginnen te benadrukken dat deze dingen moeten gebeuren in de harten van de betrokkenen, inclusief in uw eigen hart. Ten eerste moet er oprechtheid zijn, een oprechte bereidheid om te verzoenen. Dit is GEEN voorwaarde voor vergeving (dat moeten we altijd doen), maar wel voor herstel. Ten tweede moet er erkenning zijn van wat er is gebeurd tussen de betrokken mensen. Het soort erkenning wat hier bedoelt wordt is wat het Woord van God zegt over de situatie. Zonder erkenning is het niet mogelijk voorbij dit punt te komen. Deze twee punten moeten eerst in ons plaatsvinden, daarna in de betrokkenen. 

Het klinkt allemaal misschien hard, maar wanneer we besluiten om iemand te vergeven en om onze claim los te laten, dan zal God direct een proces van herstel beginnen in onze harten. Hij zal de wonden genezen, tot het punt waar de pijn verdwijnt en het u in staat stelt om die persoon lief te hebben. Zoals eerder reeds aangegeven zijn we in alles afhankelijk van God. Wat Hij van ons wil is een beslissing. Wanneer we besluiten om Zijn blauwdruk te volgen en om onszelf te onderwerpen aan Zijn perfecte wil, dan zal Hij het in ons doen. Na deze beslissing geven we alles over aan God, terwijl we Hem vertrouwen dat Hij Zijn werk zal doen in alle betrokken mensen. We proberen de situatie niet te sturen, maar we laten de Heilige Geest de stuurman zijn. Dat is genade tonen en leven. Dat betekend dus niet dat we de betrokken mensen moeten vertrouwen. We vertrouwen ze niet, we vertrouwen alleen op God. Maar we hebben ze wel lief, en dat is een beslissing. U zult verbaasd staan om er getuige van te mogen zijn wat God in u en in de betrokken mensen kan doen!

En wanneer er geen oprechtheid of erkenning is in de betrokken mensen? Herstel is alleen mogelijk wanneer de betrokken mensen ook echt actief betrokken zijn en wanneer ze oprecht zijn in hun relatie met God en met u. Een vrucht van die oprechtheid is erkenning. Wanneer ze niet oprecht zijn en niet erkennen wat er gebeurd is, in het Licht van Gods Woord, dan zullen ze nooit veranderen. Dat houd de deur open voor vele soortgelijke zondes tegen u en tegen God. In dit geval hebben we geen andere keuze dan om hen alleen te vergeven en om verder onze afstand te houden, terwijl we de deur open houden voor wanneer God ze in overtuiging en bekering trekt, en ze daar op reageren. De houding van God is dat Hij ons kans na kans geeft en genade op genade (Johannes 1:16). Deze situaties stellen ons in staat om het door te geven, door verzoening of door de deur open te houden voor wanneer verzoening op een bepaald moment weer mogelijk wordt. 

Er is nog een ander scenario waar herstel niet mogelijk is. Dat heb ik al een beetje aangegeven, maar dat is het scenario waar u niet bereid bent om de genade ten volle tot uiting te laten komen, zelfs niet wanneer degene die tegen u gezondigd heeft u met een oprecht hart benaderd en met het verlangen om te verzoenen. In dit geval heeft de vergeving nog niet nog niet volledig tot uiting kunnen komen. Wanneer we iemand echt vergeven, dan is het aan ons om bij die beslissing te blijven en om niet weggetrokken te worden door onze emoties of door andere afleidingen. Bij die beslissing blijven betekend dat we onze focus gericht houden op Jezus Christus, de Auteur van ons geloof en Degene die ons geloof volwassen maakt. Het blijft een beslissing die wij moeten nemen. Maar meer dan dat, het gaat over ons vertrouwen in het werk van Jezus in het leven van die andere persoon. Op het moment dat iemand zich aan Jezus over geeft, dan is het vanaf dat moment het werk van Jezus. U heeft wellicht niet te maken met een perfect persoon, maar u weet dat Degene die in die persoon aan het werk is er alles aan zal doen om het karakter van Jezus te bouwen. Als we nog niet open staan voor volledig herstel, terwijl de condities juist zijn, dan moeten we ons denken veranderen (bekeren) en Jezus vragen om de genade die we nodig hebben voor Zijn opdracht van liefde en om Zijn genade volledig door ons tot uiting te kunnen laten komen.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL