zaterdag 25 mei 2019

A Aan De Rand Van Opwekking

Wanneer het vuur valt

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Pre-Revival Night – Dordrecht – 28 oktober 2016

In de voorgaande studies hebben we vele malen benadrukt dat het Christelijk leven gaat om de verandering. Echte verandering, die diep binnenin ons plaatsvindt, in onze harten. Als we getuigen over Jezus Christus en over hoe geweldig Hij is, dan moeten onze levens daar het bewijs van zijn. Dat is de enige manier waarop mensen in staat zijn om een stukje van Jezus op deze aarde te zien. Ik heb het niet in de eerste plaats over verandering van daden, hoewel dat er deel van uitmaakt, maar het begint met een verandering van karakter. Natuurlijk kunnen we dat niet uit eigen kracht doen. We hebben de Heilige Geest nodig om ons te helpen dat te bereiken.

In de afgelopen eeuw hebben veel charismatische kerken het belang van de Heilige Geest herontdekt en dat ook benadrukt in hun onderwijs, wat een ware zegen was en is. Maar het gaat nog verder. Naast onze kostbare Heilige Geest is er nog iets waar Jezus ons mee doopt. En dat is met Zijn vuur.

Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.
Mattheus 3:11

Wanneer we spreken over het vuur van God, dan zijn veel mensen daar vaak bang voor. Velen associëren het vuur van God met het vuur van de hel, wat natuurlijk niet echt een prettige gedachte is. Maar dat is niet het soort vuur waar Johannes de Doper hier over sprak. Er is een vuur van veroordeling, maar er is ook een vuur van reiniging, heiliging en passie. En dat is het vuur waar we het hier over hebben. Dat vuur is geen fysiek natuurlijk vuur, het is geen beeldspraak en het is niet iets denkbeeldigs. Het is een echt vuur, maar het is een geestelijk vuur. Soms mogen we het zien, maar soms zien we ook niets. In het geval van de eerste uitstorting van de Heilige Geest, tijdens pinksteren, mochten de mensen het wel zien. 

En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Handelingen 2:2-4

Hier vond iets opmerkelijks plaats. Probeer u eens voor te stellen in wat voor positie de apostelen zich bevonden. Ze hadden gezien hoe Jezus was gemarteld en vermoord, op de meest gruwelijke wijze. Ze hadden gezien hoe Hij was opgewekt uit de dood. Ze hadden gezien hoe Hij terugkeerde naar de Hemel. En nu waren ze helemaal alleen, zonder Hem. En zij volbrachten wat zij waarschijnlijk beschouwden als de laatste opdracht van Jezus. Ze waren samengekomen in Jeruzalem en ze waren aan het wachten. Het waren geen helden. Zeer waarschijnlijk waren ze ook gewoon bang. Maar toen gebeurde dit. De Heilige Geest nam het over, daar waar Jezus Zijn aardse bediening geëindigd had. Opeens waren ze vervuld met kracht en vrijmoedigheid. Het was alsof God de reset knop had ingedrukt en hen een nieuwe start had gegeven. De komst van de Heilige Geest veranderde alles. Het vuur van God had hen in vuur en vlam gezet. In dit geval resulteerde dat in het ontvangen van de kracht en vrijmoedigheid die ze nodig hadden om hun angst en menselijke zwakheid te overwinnen. Maar het vuur van God doet nog meer. 

Want iedereen zal met vuur gezouten worden en ieder offer zal met zout gezouten worden. Het zout is goed, maar als het zout zoutloos wordt, waarmee zult u het smakelijk maken?  Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede.
Markus 9:49-50

De eerste ‘zouting’ is altijd met vuur. Het is het vuur dat diep gaat. Het is het vuur dat alles wat onrein en zondig is ontmaskert. Het is het vuur dat kan en zal afrekenen met de wortel van onze zonden, als we dat toestaan. Het bloed van Jezus Christus heeft ons verzoening gebracht. Het bloed van Jezus Christus heeft ons leven een acceptabel offer voor God gemaakt. Maar dat betekent niet dat we niet in staat zijn om te zondigen. De echte verandering begint wanneer het vuur van de Heilige Geest komt. Als we het vuur toestaan om diep te gaan, dan zal het vuur reinigen. Het vuur zal alle geestelijke bederfelijkheid wegbranden. Wat is het dat bederfelijkheid brengt in onze levens? Dat is ons vleselijk hart. Dus dat is waar het vuur begint. 

De zondaars in Sion zijn angstig, huiver heeft de huichelaars aangegrepen: Wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur? Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed? Hij die wandelt in gerechtigheid en billijk spreekt, die winstbejag door afpersing verwerpt, die zijn handen afwerend schudt om geen geschenken aan te nemen, die zijn oor dichtstopt om niet van bloedvergieten te horen, die zijn ogen sluit om het kwaad niet te zien – die zal wonen op de hoogten; bergvestingen op de rotsen zullen zijn veilige vesting zijn, zijn brood wordt hem gegeven, van water is hij verzekerd.
Jesaja 33:14-16

Hier zien we een duidelijk voorbeeld uit de Bijbel, waaruit blijkt dat het vuur van God geen mensen vernietigt. Dus dit is een ander soort vuur dan het vuur van veroordeling. Maar wat verteert het dan wel? Ik geloof dat het onze zelfrechtvaardiging verteert. De Bijbel leert ons dat ieder mens schuldig is aan zonde en redding nodig heeft (Lees 1 Johannes 1). Jezus Christus heeft ons geleerd dat de oorzaak van ons probleem het menselijk hart is (Lees Mattheus 15:19). Het vuur van de Heilige Geest zal ons reinigen, maar het zal ook iedere zwakheid, iedere onreinheid en iedere zonde van ons leven en van ons hart blootleggen. Wanneer het vuur van God nabij komt, dan wordt het pijnlijk duidelijk in wat voor conditie wij verkeren, in vergelijking tot de heiligheid van God. Dat is in beginsel geen prettige ervaring. Dus het vuur van God beschuldigt ons van zonde? Verre van. Het legt iedere zonde bloot, verborgen of niet. Met welk doel? Zodat we ermee af kunnen rekenen. God wil iedere legale grond, die de vijand nog in ons leven heeft, verwijderd zien uit ons leven. Op de plaatsen waar de vijand nog legale grond in ons leven heeft, dat zijn de plaatsen waar nog zonde is, daar kan God ons niet zegenen. Toch wil Hij ons zegenen. Hij wil dat we vrij zijn. Waarom heeft Hij anders zo’n hoge prijs betaald?

Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde en wat wil Ik nog meer, nu het al ontstoken is! Maar Ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is. Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid. Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter, en schoondochter tegen haar schoonmoeder. En Hij zei ook tegen de menigte: Wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen: Er komt regen. En zo gebeurt het. En als er een zuidenwind waait, zegt u: Er komt hitte. En het gebeurt. Huichelaars, de aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden?
Lukas 12:49-56

Eén van de doelen van Jezus Christus was en is om vuur naar de aarde te sturen. Toch was het vuur nog niet ontstoken toen Jezus dit zei. Dit was één van de vele omwisselingen die Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. De doop waar Hij over sprak was de doop in al onze zonden, zonder dat Hij Zelf ooit zonde had begaan. Hij werd letterlijk ondergedompeld in onze zonden, totdat Hij er volledig van doordrenkt was. Door dit te doen stelde Hij ons in staat om ondergedompeld te worden in het vuur van God, totdat wij er volledig van doordrenkt zijn. Wanneer dat gebeurt, dan is dat het moment waarop de echte verandering begint. Die echte verandering is het enige getuigenis dat waarde heeft. Echtheid is het enige wat ertoe doet. Zelfs wanneer dat betekent dat we toe moeten geven dat we nog ver zijn van waar we zouden moeten zijn. Dat is al een begin. Dat is tenminste eerlijk. Ik geloof dat wij onszelf continu zouden moeten toetsen en onszelf zouden moeten afvragen of we nog steeds het juiste doen in onze levens, kerken en bedieningen. Onszelf toetsen is niet verkeerd. Door dat te doen kunnen we ontdekken of we nog steeds op de juiste weg zitten of niet. Indien niet, dan kunnen we dit reeds in vroeg stadium ontdekken, misschien zelfs wel voordat het pijnlijk wordt. Dan kunnen we er iets aan doen. Maar het laatste wat we zouden moeten doen is doen alsof, zoals veel mensen in de tegenwoordige kerk doen. Het is niet nuttig, het brengt meer schade dan u zich kunt voorstellen en het jaagt mensen weg. Wat mensen nodig hebben is een voorbeeld waar ze zichzelf in kunnen herkennen. Door te laten zien hoe wij omgaan met onze zonden en tekortkomingen, kunnen we een voorbeeld zijn wat anderen kunnen volgen. Maar door het te verbergen laten we alleen maar een hoop hypocriet gedrag zien. Wanneer het vuur komt, dan zal alles geopenbaard zijn. We kunnen in het verleden met veel dingen weggekomen zijn, maar in de komende tijd zal alles geschud gaan worden. En het zal getest worden met vuur. Inclusief uw leven, kerk en bediening. 

Want niemand kan een ander fundament leggen dan  wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden.  De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.
1 Korinthe 3:11-15

Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd:  Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en  daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur.
Hebreeën 12:25-29

Ja, dat staat allemaal in het Nieuwe Testament, dus er is geen excuus om het te negeren. God zal precies doen wat Hij gezegd heeft dat Hij zal doen. Wanneer we al zolang in een omgeving hebben geleefd, waar de kracht en het vuur van God afwezig of minimaal zijn geweest, dan nemen velen aan dat ze gewoon kunnen doorgaan met leven zoals zij voorheen deden. Anderen verlangen naar echte verandering, maar wachten daar al jaren op, zonder iets te zien. In deze gevallen kan het lijken alsof er nooit iets zal veranderen. Maar plotseling zal het veranderen. Het zal onverwachts komen. En het zal alles blootleggen, wat een glashelder onderscheid zal geven tussen hen die werkelijk voor Jezus willen leven, en zij die dat ten diepste eigenlijk niet willen. Als uw geloof en uw daden de test van het vuur kunnen doorstaan, dan zit u op de juiste weg. Het vuur is niet bedoeld voor ons vermaak, noch dat het prettig is voor hen die koppig in zonde blijven leven. Op dit moment zijn er nog vele zonden verborgen, maar alles zal openbaar worden. God zal alles schudden wat er geschud kan worden. Hij is werkelijk een verterend vuur. 

Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en  witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.
Openbaring 3:18

Het vuur van God is een onderwerp dat u door de hele Bijbel kunt zien, inclusief in het Nieuwe Testament. In feite wordt het in het Nieuwe Testament zelfs duidelijker als voorheen. Jezus wil dat onze levens door Zijn vuur gaan. Het wil onze harten en levens zuiveren. Maar dat kost ons wel wat. Het is niet gratis. U zult het niet automatisch ontvangen. Hoe moeten we het dan ‘kopen’? Eén van de grootste vruchten van het vuur is dat het de vreze des Heren brengt, wat één van de Zalvingen van de Zevenvoudige Zalving is. Het boek Spreuken geeft ons een heldere omschrijving van hoe en wat er dan gebeurt. 

Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vreze des HEEREN begrijpen, de kennis van God vinden.
Spreuken 2:1-5

Dat gaat diep. En als we eerlijk zijn, dan kunnen we zien dat God hier niet iets onmogelijks van ons vraagt. Hij zal ons nooit iets vragen waar wij niet toe in staat zijn. Hij vraagt ons alleen wel om zover te gaan als we kunnen, zonder te vertrouwen op onze eigen kracht, wijsheid en inzicht. Hij verwacht een houding van afhankelijkheid van ons. We kunnen onszelf dus vrijwillig onderwerpen aan Zijn wil en doen wat Hij van ons verwacht. Zelfs als we niet begrijpen waarom, wat onze conditie is en hoezeer we Hem nodig hebben. Zodra we in deze richting beginnen te bewegen, dan zal Hij ons helpen dat alles te begrijpen. Hij zal ons Zijn wijsheid, Zijn kennis en Zijn inzicht geven. Dus feitelijk staat Hij ons toe om onze situatie door Zijn ogen te kunnen zien en vanuit Zijn perspectief. Zolang dat niet gebeurt, weten we niets. We hebben Hem nodig om dat voor ons te doen. Maar dit zijn de dingen die wij moeten doen:

  • Het Woord van God lezen
  • Het Woord aannemen als waarheid
  • Over het Woord mediteren
  • Vragen om onderscheiding, wijsheid en inzicht
  • Ernaar zoeken, met ons hele hart

Er was een periode in mijn leven, een aantal jaren geleden, waar de Heilige Geest mij steeds hetzelfde zei, opnieuw en opnieuw. Iedere dag, meerdere keren per dag, maandenlang. Dit is wat Hij zei: “Alleen het Woord van God heeft de kracht om jou van binnenuit te veranderen. Alleen het Woord van God heeft de kracht om dat te doen.” Hij wilde dat ik zou vragen. Hij wilde dat ik zou zoeken. En Hij wilde dat ik daarin zou volharden. Deze sleutels hebben mij zo enorm geholpen. Hij opent echt de deur naar Zijn inzichten, als wij Hem daar om vragen. 

Is niet Mijn woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE, of als een hamer die een rots verplettert?
Jeremia 23:29

Het Woord van God is het ultieme instrument om onze levens mee te meten, om te zien of wij echt naar Zijn wil even. Het vuur van God, het vuur van de Heilige Geest, zal iedere zwakheid en zonde openbaren. Het Woord van God zal ons de oplossing bieden. We hebben beide dus nodig. Wanneer wij in Gods richting beginnen te bewegen, beweegt Hij ook richting ons. En Hij trekt ons dichter naar Zich toe. Hoe meer ons hart er op gericht is om Zijn wil te doen en om Hem te zoeken, hoe meer Zijn vuur in ons zal branden. Maar God kan er ook voor kiezen om een grotere hoeveelheid van Zijn vuur over Zijn volk te laten komen, met als doel om hun ogen te openen voor wat er gaande is in hun leven, kerken en bedieningen. Wij kunnen dus achter het vuur aangaan, maar het vuur kan ook achter ons aangaan. Om ons te helpen in te zien waar we fout zijn gegaan en om alles te toetsen wat we doen. God kan extreem geduldig zijn en Hij is genadig, maar Zijn geduld heeft een limiet. Is dat Bijbels? Ja. Zelfs het Nieuwe Testament maakt daar melding van. Maar sommige mensen lezen liever alleen maar wat ze willen lezen. De boodschap, het Woord van God, is echter altijd zeer gebalanceerd. Hij is een genadig God, toch heeft Zijn geduld grenzen. Hij wil alle mensen redden, maar toch zullen er velen naar de hel gaan. Niet omdat God dat wil, maar omdat ze genegeerd hebben wat Hij in Zijn Woord of door Zijn Geest gezegd heeft. Dat is pas een ongemakkelijk onderwerp, of niet? Toch hoort u daar maar weinig over in de kerk. Maar de hel is echt. De hel is de reden waarom God zoveel doet om onze aandacht te krijgen. Zelfs als dat betekent dat Hij daarvoor Zijn oordelen over ons vrij moet zetten. 

De meeste Christenen zijn opgegroeid in een kerk waar men onderwees dat Gods genade eindeloos is en zonder limiet. Is dat dan niet waar? Ja en nee. Dat is afhankelijk van de houding van onze harten. God zal tot extreme lengtes gaan om onze aandacht te krijgen, om ons te bewegen en om ons te laten zien dat we Hem nodig hebben. Want zonder Hem is de bestemming altijd de hel. Een geloof dat u niet verandert is geen echt geloof. Dat betekent niet dat u perfect hoeft te zijn, maar het betekent wel dat er iets gebeurt. Zelfs al zijn het maar kleine stapjes. Maar als u al tientallen jaren in de kerk zit, en wanneer u nog steeds precies hetzelfde bent als toen u uw leven aan Jezus gaf, dan bent u in gevaar. Echt geloof zal altijd echte verandering brengen. Zoals ik al zei, misschien nog niet op ieder gebied, maar in ieder geval op gebied van uw denken en spreken. God kijkt niet in de eerste plaats naar wat u doet. Zijn hoogste prioriteit is wat er in uw hart leeft. Als u nog steeds ruimte biedt aan zondige gedachten, zonder het verlangen om dat te veranderen, dan heeft u een onveranderd hart. God zal ontmaskeren wat er in uw hart leeft. Hij zal het u laten zien. Maar dan zult u moeten kiezen. Als we doorgaan in zonde, al is het alleen maar in onze harten en niet door daden, en als we daar koppig in willen blijven volharden, dan heeft Zijn genade zeker grenzen. Dan heeft Zijn genade een exacte maat. Maar wanneer u wil veranderen en faalt, zelfs al is het keer op keer, dan is Zijn genade eindeloos. Het is het verlangen om te veranderen wat er voor Hem toe doet. Het verlangen in uw hart toont de liefde die u voor Hem heeft. De liefde voor Zijn Woord toont die liefde die u voor Hem heeft. Dat is dan wel het volledige Woord. Het complete gebalanceerde Woord van God.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus,  Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop,  door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis,  die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.  Daarin verheugt u zich,  ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
1 Petrus 1:3-7

Dat is iets wat u niet vaak meer hoort in de kerk. Maar het staat in de Bijbel. De apostel Petrus heeft het gezegd, één van de apostelen die erg bekend was met dit soort vuur en met beproevingen. Een geloof dat niet beproefd is heeft geen waarde. De waarde komt door de beproevingen. De beproevingen zullen aantonen of het echt is of niet. Dat is één van de dingen wat het vuur van God doet. Wat ik altijd probeer te doen is om te zoeken naar praktische voorbeelden in het normale leven. Het leven van de apostelen was natuurlijk ook normaal, maar ik bedoel wat meer recente voorbeelden. Het moet praktisch zijn. We moeten weten wat het vuur is en wat we kunnen verwachten. Want ik wil niet dat het (weer) aan ons voorbij gaat, en als we het ontvangen, dan wil ik het niet verspillen. 

In de geschiedenisboeken kunnen we lezen over wat er gebeurde tijdens authentieke opwekkingen en wat er gebeurde toen het vuur over de mensen viel. Ik heb deze getuigenissen met een aantal vrienden besproken. Twee van deze vrienden hebben zelf getuige mogen zijn van wat er gebeurde toen het vuur viel, tijdens samenkomsten die zij bijwoonden in Afrika en Azië. Het opmerkelijke is dat al deze getuigenissen, van het verleden en van het heden, allemaal vrijwel identiek zijn. Wanneer ik dat hoor, dan heeft u mijn aandacht. Toen het vuur viel werden alle mensen terstond overtuigd van zonde. Maar niet alleen het weten, ik bedoel weten dat je weet dat je weet dat je weet. Totdat het pijnlijk duidelijk is. In al deze getuigenissen werden mensen zo overtuigd en bewust van hun zonde, dat ze het allemaal uit begonnen te roepen. Ze begonnen te schreeuwen, te huilen, te bidden en zelf te rouwen. Onder het vuur van God wordt de last van zonde bijna ondragelijk. Opeens ziet u alles. Iedere zonde. Iedere zwakheid. Ieder detail dat u voorheen nog nooit als zonde had herkend, maar wat God als ongerechtigheid beschouwt. U ziet alles. En het doet pijn. Veel pijn. Niet fysiek, maar emotioneel en geestelijk. Wanneer u uw hele leven als Christen leeft, en gelooft dat u alles juist doet, om er achter te komen dat er nog steeds verschrikkelijk veel moet veranderen in uw leven, dan doet dat pijn. Dat is precies wat er gebeurt wanneer het vuur valt. Ik benadruk nogmaals dat het nooit bedoeld is om ons te veroordelen, maar om ons te helpen om die berg van zonde te overwinnen. Wanneer we eenmaal voorbij die berg zijn, dan is het vuur van God niet langer pijnlijk, maar wordt het pure vreugde. Maar we moeten eerst voorbij die berg. Zegen kan alleen maar komen in de gebieden waar zonde geen hindernis meer is. Onder het vuur van God zijn de meeste mensen maar wat graag bereid om zich te bekeren. En God wil hen maar wat graag helpen om te overwinnen. Want dat is het doel van Zijn vuur. Dat is het verlangen van een God Die Zijn Zoon naar deze aarde zond om allen te redden.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL