zaterdag 25 mei 2019

A Aan De Rand Van Opwekking

Het tijdperk van oordelen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Pre-Revival Night – Dordrecht – 16 september 2016

In de vorige studie hebben we gesproken over het herstel van gerechtigheid. Niet het meest populaire onderwerp tegenwoordig, maar wanneer u ziet waar het toe leidt, dan wilt u het maar wat graag accepteren. In onze zoektocht naar opwekking kan deze stap niet worden overgeslagen. Want als we het overslaan, dan zal er niets gebeuren. Wanneer u een huis gaat bouwen, dan begint u altijd met de fundering. Jezus Christus is de hoeksteen van dat fundament. Vanuit Gods oogpunt is het fundament Zijn gerechtigheid. Ik heb het dan niet zozeer over veroordeling. We weten dat er genade beschikbaar is voor een ieder die in Jezus Christus is. Maar zowel veroordeling als genade zijn beiden niet Gods volledige gerechtigheid. Ze maken er deel van uit. Eén van beiden, veroordeling of genade, is de uitkomst van de rechtszaak. Het is de uitspraak, niet het volledige plaatje. Er zal tijd van een rechtszaak zijn, met de Heer Jezus Christus als onze Rechter. Zelfs nu we al weten dat de uitspraak genade zal zijn. Het woord genade is zo’n goedkoop woord geworden in de tegenwoordige kerk. Het is beroofd van de ware betekenis. Het is gebruikt als een excuus om te zondigen. Erger nog, het is gebruikt als een excuus om niet te hoeven veranderen en om verandering niet toe te staan. We moeten leren hoezeer God gerechtigheid en recht waardeert. Zonder Zijn openbaring, over deze twee zaken, zullen wij nooit in staat zijn om genade op waarde te schatten. En dan hebben we het alleen nog maar over het laatste oordeel, voor de grote witte troon. Maar dat is niet alles. 

Wanneer we spreken over oordeel, dan denken veel mensen dat dit alleen aan het einde zal zijn. Op het moment waarop we voor Zijn aangezicht verschijnen, wanneer we de aarde hebben verlaten. Feit is dat dat het laatste oordeel is, wat aantoont dat dat oordeel de laatste is in een reeks van oordelen. Gods oordelen zijn reeds begonnen en zullen in heftigheid toenemen, naarmate we het einde van dit tijdperk naderen. Genade betekent niet dat oordelen zijn uitgesloten. Het betekent dat wij, de volgelingen van Jezus Christus, een weg eruit hebben, zodat wij een andere uitkomst kunnen hebben in onze rechtszaak. Jezus heeft nooit gezegd dat Hij is gekomen om Zijn oordeel door genade te vervangen. Integendeel, Hij is gekomen om oordeel te brengen. 

Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen naar Mij toe trekken.
Johannes 12:31-32

En Jezus zei:  Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen,  opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden. En sommigen van de Farizeeën die bij Hem waren, hoorden dit en zeiden tegen Hem: Zijn wij dan soms ook blind? Jezus zei tegen hen: Als u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde.
Johannes 9:39-41

Terwijl we deze verzen lezen, en het karakter van onze Jezus kennen, kunnen we een duidelijke motivatie zien voor de oordelen die Hij toestaat over de aarde, de naties, onze regio’s, onze kerken en over de levens van mensen. Deze motivaties zijn:

  1. Om mensen naar Hem toe te trekken
  2. Om hen die geestelijk verblind zijn te laten zien
  3. Om hen die menen te kunnen zien te verblinden

Het laatste punt, om hen die menen te kunnen zien te verblinden, spreekt over de religieuze mensen. Over hen die zichzelf rechtvaardigen. Mensen die denken en geloven dat ze het goed doen, en hun zonden rechtvaardigen, die hebben geen Redder nodig. Daarom zullen zij onder het oordeel blijven. Dus wat is het belangrijkste doel van de oordelen van Jezus? Om duidelijk te maken dat er iets niet goed zit en dat er iets moet veranderen. Het volgende doel is dat zij, die onder één of meer oordelen zijn, bij God gaan zoeken naar antwoorden, zodat Hij hen kan herstellen. De Heilige Geest is tenslotte gekomen om ons te laten zien wat zonde, gerechtigheid en oordeel zijn. De oordelen zijn bedoeld om onze aandacht te krijgen. Wanneer Hij onze aandacht heeft, dan laat Hij graag zien wat er fout zit. Dat is waar Zijn genade het overneemt. Deze oordelen zijn niet het einde. Ze vinden nu over de hele wereld plaats. Zijn oordelen zullen doorgaan, totdat het laatste oordeel komt. Een duidelijk voorbeeld van oordelen in deze tijd, in plaats van alleen aan het einde, kan gevonden worden in Korinthe. 

Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden.
1 Korinthe 11:29-32

Tegenwoordig zijn veel mensen nog steeds bang om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal, vanwege deze verzen. Maar Zijn oordelen zijn niet beperkt tot het Heilig Avondmaal, hoewel dit wel een goed voorbeeld is. Wat gebeurt hier? Deze verzen spreken niet over mensen zonder zonde. Anders zou er geen reden zijn voor oordelen. Het werkt hetzelfde als in de natuurlijke wereld. Zolang u een gehoorzame burger bent, dan zal niemand een rechtszaak tegen u beginnen. Maar wanneer we zonde begaan, dan zijn we in overtreding. Op datzelfde moment zal satan ons onmiddellijk beginnen aan te klagen voor de troon van God. Wanneer we werkelijk in overtreding zijn met het Woord van God, dan heeft hij een punt en heeft hij legale grond. Het enige rechtvaardige wat God op dat moment kan doen is oordelen. Niet aan de hand van de aanklachten, maar aan de hand van Zijn Eigen Woord. Wat er vervolgens gebeurd is aan ons, aangezien wij de ‘extra optie’ van genade beschikbaar hebben. 

Onszelf oordelen betekent eenvoudig om onze harten en daden te onderzoeken, en om tot de erkenning en belijdenis te komen van iedere zonde die zich daarin bevindt. Dit gaat niet over onszelf schuldig voelen of om een last van schaamte op te nemen. Het gaat over het toegeven dat er iets fout zit en in strijd is met het Woord van God. Het woord bekering betekent eenvoudig het veranderen van onze manier van denken. Aangaande wat precies? Aangaande Jezus Christus en aangaande zonde. Om genade te kunnen ontvangen moeten we Jezus Christus accepteren als zijnde de beloofde Messias en als de Zoon van God. We moeten ook tot erkenning komen en iedere zonde toegeven waarvan de Heilige Geest ons overtuigt. Dit betekent feitelijk dat we voor het aangezicht van God toegeven dat we schuldig zijn aan zonde en dat we Zijn vergeving en genade nodig hebben. Dat is wat het betekent om onszelf te oordelen. Wanneer we dat doen, dan zegt het Woord van God dat Hij ons niet alleen zal vergeven, maar bovendien ook zal reinigen van alle ongerechtigheid (1 Johannes 1:9). We kunnen ons wellicht beschaamd voelen om de zonde die in ons leven is toe te geven. We kunnen ons wellicht schuldig of extreem schuldig voelen. Maar negeren is nooit een optie. De schaamte en het schuldgevoel zullen weggaan. Beiden kunnen een enorme berg lijken die niet overwonnen kan worden, maar dat lijkt alleen maar zo. De liefde en genade van God zijn zo extreem groot. En Zijn genade is iedere morgen weer nieuw. Wanneer we onszelf in lijn brengen met het Woord van God en met Zijn wil, dan is er ongelimiteerde genade. Hij zal de schaamte en de schuld van ons wegnemen. Hij zal ons op iedere mogelijke wijze herstellen. 

En dan is er het gedeelte waar het spreekt over het niet oordelen van onszelf. Dat is precies het tegenovergestelde van wat ik zojuist beschreven heb. Het betekent dat we onszelf en onze zonden rechtvaardigen. Het betekent dat we net doen alsof alles in orde is en dat we niets fout hebben gedaan, ook al hebben we gezondigd. Niet alleen voor de mensen om ons heen, maar erger nog, we kiezen er dan voor om de leugen te geloven dat we niets fout hebben gedaan. Een ander scenario, wat net zo slecht is, is dat we met onze mond toegeven en belijden, terwijl ons hart er niet bij betrokken is. Dit zijn de scenario’s waar we op het punt staan te zondigen en waar we in ons hart zeggen dat we later wel weer om vergeving vragen, terwijl we er willens en wetens voor kiezen om door te gaan. Ik heb het dan niet over hen die gebonden zijn door zonde en bevrijding nodig hebben, maar over hen die liever voor de begeerten van het vlees kiezen, dan voor het doen van de wil van de Vader. Door dit te doen kiezen zij er willens en wetens voor om in een leugen te geloven. Wanneer de Bijbel zegt dat we onszelf moeten oordelen, dan betekent dit dat we eerst ons hart moet oordelen, voordat we met onze mond belijden. God zal altijd onze harten doorzoeken, om te zien of dat wat we spreken in overeenstemming is met wat er in ons hart leeft. Wanneer dat het geval is, dan worden onze belijdenissen en gebeden verhoord. Wanneer dat niet het geval is, dan hebben onze belijdenissen en gebeden geen enkele betekenis voor God. Ze zijn dan waardeloos. Een verspilling van tijd. God zal niets doen met deze belijdenissen en gebeden, omdat we onszelf dan niet werkelijk in ons hart geoordeeld hebben. Dat is wat de Bijbel bedoelt met de verzen over het Heilig Avondmaal. 

Of we onszelf nu wel of niet in ons hart oordelen, vanaf de buitenkant kan alles prima op orde lijken. Want niemand kan zien wat er in ons hart leeft, dan alleen God. Sommigen hebben de gave gekregen om de harten van mensen te mogen zien, door de kracht van de Heilige Geest, maar de meeste mensen hebben dat niet. Hoe kunnen we dan zien of er iets fout zit of niet? Door de vruchten. In het geval van het Heilig Avondmaal wordt dit het meest duidelijk. Wanneer wij onszelf niet oordelen, dan heeft God geen andere keuze dan om ons te oordelen. Het Woord vermeldt drie soorten vruchten die plaatsvinden wanneer mensen zichzelf niet oordelen en waar het oordeel van God het overneemt. Deze vruchten zijn vrij schokkend:

  1. Mensen werden zwak
  2. Mensen werden ziek
  3. Mensen stierven

Dit zijn niet de vruchten van het laatste oordeel. Dit zijn de vruchten van het hier en nu. God doet niet aan politiek. God doet niet aan schone schijn. Hij wil alleen maar eerlijkheid en gerechtigheid. Terugkijkend naar de gemeentes waar ik geweest ben, kan ik niet zeggen dat ik ooit iemand heb horen zeggen dat dit de reden is waarom veel mensen zwak en ziek worden, en zelfs sterven. Maar het is zeer reeel. Terwijl alles wat er nodig is alleen maar eerlijkheid in onze harten is en het maken van de keuze dat onze zonden ook zonden zijn en in tegenstelling tot het Woord van God, gevolgd door de belijdenis van onze mond. 

Sta op, HEERE God, hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet. Waarom lastert de goddeloze God? Waarom zegt hij in zijn hart: U zult geen rekenschap eisen? Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees.
Psalm 10:12-14

Moeilijkheden, pijn, zwakheid en ziekte kunnen indicators van iets zijn. Het hoeft niet altijd veroorzaakt te zijn door zonde, maar het is een zeer reeele mogelijkheid. We zouden altijd oplettend moeten zijn en deze mogelijkheid moeten onderzoeken. De oordelen van God zijn niet gelimiteerd tot het Heilig Avondmaal. Dat noemde ik alleen als een van de vele voorbeelden van Gods oordelen in het hier en nu. Hij oordeelt over ieder gebied in ons leven en in de kerken. Hij vereist rekenschap. Onthoud goed dat Zijn doel nooit is om ons te veroordelen. Dat is niet wat Hij wil doen. Hij wil ons ook niet zien lijden onder de consequenties van onze zonden. Maar Hij zal die consequenties wel toestaan in onze levens, wanneer wij onszelf niet oordelen. Onthoud dat Jezus zei dat Zijn oordelen bedoeld zijn om mensen tot Hem te trekken, om hen die geestelijk blind zijn te doen zien en om hen die claimen te kunnen zien geestelijk blind te maken. Zijn einddoel is compleet en volledig herstel. Hij zal alle middelen inzetten om dat doel te bereiken, inclusief Zijn oordelen. Maar Zijn oordelen zijn ook niet gelimiteerd tot onze levens en kerken. Hij is de Rechter over alles. En Zijn oordelen gaan de gehele wereld over en groeien in intensiteit, terwijl we het einde van dit eon naderen. 

Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur.
Hebreeën 12:25-29

Volgens het woord van het verbond dat Ik met u sloot, toen u uit Egypte vertrok, en Mijn Geest, Die in uw midden stond: Wees niet bevreesd! Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken en Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de HEERE van de legermachten. Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, spreekt de HEERE van de legermachten.
Haggai 2:6-9

Ja, deze gedeelten van de Bijbel spreken over deze tijd en de oordelen van God zullen over de aarde komen. Alles wat geschud kan worden zal worden geschud. En er is veel wat geschud kan worden. Zoveel mensen werken zo hard om het milieu te redden en om deze aarde te beheren, maar feit is dat alles wat zich in dit milieu en op deze aarde bevindt, onderhevig is aan bederf. Het kan niet gered worden. Alleen mensen kunnen gered worden. Al het andere zal vergaan. Sommige dingen kunnen niet voorkomen worden. De oordelen van God, en de verwijdering van de dingen die geschud kunnen worden, zijn zaken die niet voorkomen kunnen worden. Zijn gerechtigheid zal zegevieren. Zijn oordelen zullen dus over de aarde komen, over onze naties, over onze steden, over onze kerken en over onze levens. En wij staan in het centrum van deze gebeurtenissen. 

Om mensen te kunnen herstellen en om iedereen de mogelijkheid te geven om te kunnen worden gered, genezen, bevrijd en hersteld, moet Gods gerechtigheid eerst hersteld worden. Zijn gerechtigheid is het fundament van alles en is niet iets wat lichtvaardig opgenomen moet worden. Zonder dat hebben we geen van die dingen. Zonder dat zal er nooit een opwekking komen. Zonder dat is een opwekking volledig uitgesloten. Zoals ik een poosje terug al zei zijn er twee mogelijkheden om Gods gerechtigheid te herstellen. De eerste is door Zijn oordelen, de tweede is door Zijn genade. Zijn oordelen zullen komen over ieder gebied waar zonde genegeerd of zelfs goedgekeurd wordt. Niets zal uitgesloten worden. Zijn genade zal komen over ieder gebied waar we zonde erkennen en belijden, met ons hart en met onze mond. Dus wat er met ons gebeurt, met onze kerken, met onze steden en met onze natie, hangt dus feitelijk van ons af. Maar zelfs wanneer Zijn oordelen over ons komen, dan zijn deze nog steeds bedoeld om ons wakker te schudden. Het betekent dat er iets fout zit en onze aandacht nodig heeft. Met name in dit tijdperk zullen zijn oordelen niet minder worden. Ze zullen toenemen. De stormen zullen komen, precies zoals Jezus dat al aangekondigd heeft. Als u denkt dat de situatie in de wereld makkelijker gaat worden, dan kunt u beter opnieuw denken. Dat zal nooit meer gebeuren. Het zal erger en erger worden, totdat het volgende punt is bereikt.

En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?
Openbaring 6:12-17

Naarmate we het einde naderen zal het alleen maar donkerder worden. Er liggen moeilijke tijden voor ons. Maar temidden van dat alles kunnen wij staan. Hoe erger en duisterder het wordt, hoe feller onze lichten kunnen schijnen. Het kan lijken alsof er geen hoop meer over is, terwijl we de oordelen zien toenemen, maar dat is verre van de waarheid. Er is nog steeds heel veel hoop over. Meer nog, een wereld in nood wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters van God. Met name wanneer er moeilijke tijden aanbreken, dan gaan mensen op zoek naar antwoorden. Dat is het moment waarop wij beschikbaar moeten zijn. God zal nooit voor ons doen wat wij voor onszelf kunnen doen. Hij zal ons redden, genezen, bevrijden en herstellen. Maar Hij zal ons nooit forceren om onze zonden te belijden. Hij zal alleen laten zien dat er iets fout zit. Hij zal ons overtuigen van zonde. Maar wij moeten de actie ondernemen om te beslissen om die zonde toe te geven en te belijden. Dat is onze verantwoordelijkheid. Voor onze levens, onze gezinnen, onze kerken en voor ieder gebied waarover wij autoriteit hebben gekregen. God zal er ons verantwoordelijk voor houden. 

Hoe meer oordelen er over de aarde komen, hoe meer God probeert om mensen tot Zich te trekken. Dat is het doel van Zijn oordelen. Om mensen wakker te maken! Om hen die blind zijn te doen zien en om hen die claimen te kunnen zien geestelijk blind te maken. Dat is niet iets verkeerds. Datgene wat verkeerd is is de reden waarom de oordelen plaatsvinden. Op het moment dat we beginnen te verlangen naar een opwekking, geloof ik dat dat Gods hart verheugt. Als we daar echt voor gaan, dan zal het altijd bij onszelf beginnen, in onze eigen harten. Van daaruit zal het naar de kerken gaan. Onze levens en kerken zullen tegen het Licht van God worden gehouden, totdat iedere ongerechtigheid zichtbaar wordt. Dan hebben we een optie. Om alles te negeren wat God openbaart, of om onszelf te vernederen en onze zonden te belijden. Op het moment dat wij onze zonden belijden, dan zijn wij terug in lijn met het Woord van God. Dan zal Hij ons herstellen. Dan wordt Zijn kracht vrijgezet. Dan kan Hij ons werkelijk gebruiken om een wereld in nood te bereiken. Maar vergis u niet, veel mensen verlangen naar God, maar ze verlangen ook naar echtheid. 

Een van de grootste redenen waarom mensen de kerk hebben verlaten is het gebrek aan echtheid. In veel gemeentes wordt zwakheid niet getoond. Het wordt verborgen achter een facade. We moeten op het punt komen waar alle facades omver gehaald worden en waar iedere zwakheid, tekortkoming en zonde zichtbaar wordt. We moeten begrijpen dat mensen naar ons kijken, als een voorbeeld van hoe het Christelijk leven zou moeten zijn. Als ze niet kunnen zien hoe wij met onze zwakheden, tekortkomingen en zonden omgaan, waar zouden ze dat dan wel moeten leren? De kerk moet weer een veilige omgeving worden om zonden te kunnen belijden, zonder geoordeeld te worden door broeders en zusters in Christus. Oordeel is bedoeld voor hen:

  1. Die hun zonden nog niet zien
  2. Die hun zonden nog niet beleden hebben
  3. Die weigeren zich te bekeren

Maar het was en is nooit bedoeld om de mensen te oordelen die hun zonden erkennen en belijden, en die naar ons toe komen in hun momenten van zwakheid. Als wij deze mensen gaan oordelen, dan gebruiken we het als een systeem van straf en is genade verre van ons. De kerk moet een veilige omgeving zijn, waar mensen naast u staan en u willen helpen om te overwinnen, door de kracht van Jezus Christus. Dan kan een gemeente groeien. Alleen wanneer we eerlijk nederig en zachtmoedig zijn ten opzichte van elkaar.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL