zaterdag 25 mei 2019

A Aan De Rand Van Opwekking

Het herstel van gerechtigheid

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Pre-Revival Night – Dordrecht – 2 september 2016

Liefde en genade. Daar gaat het allemaal om, volgens de meerderheid van de kerken vandaag de dag. Sommigen vragen zich zelfs af hoe wij iets anders kunnen zeggen, met een bediening die “LoveUnlimited” heet. Feit is dat wij nooit beweren dat Gods liefde en genade niet waar zijn of niet beschikbaar zijn. Zij zijn bijzonder waar. Het is de hele reden waarom de Vader Zijn kostbare Zoon naar de wereld heeft gezonden. Maar wat wij wel beweren is dat dit niet het volledige plaatje is. 

Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.
Romeinen 5:7-11

De opmerkelijke manier waarop God Zijn liefde voor ons toonde werd zichtbaar door het leven, de bediening en het offer van Jezus Christus. Zelfs toen we nog zondaren waren. Zelfs toen we nog als vijanden van God beschouwd werden. Hij bood ons de Weg, dat is Jezus. De vraag is echter of we dan automatisch vergeven zijn of niet? Het Woord maakt duidelijk dat we beslissingen moeten maken in onze levens. Dat is een proces dat de rest van ons leven blijft doorgaan. De ‘eens gered, altijd gered’ theorie is derhalve een leugen. Die suggereert dat wij al vergeven zijn voor iedere zonde die we nog gaan doen, zonder enige verantwoordelijkheid van onze zijde. Het Woord van God maakt zeer duidelijk dat wij wel een verantwoordelijkheid hebben. Het grootste probleem dat God met de mensheid heeft is niet alleen de zonde zelf, maar ook de ontkenning en het negeren daarvan. Het gaat zelfs nog verder, want het maakt God boos.

Ik, Ik verscheur en ga; Ik sleep weg en er zal geen redder zijn. Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.
Hosea 5:14-15

Als we deze verzen lezen, wat maakt God dan boos? Het feit dat ze weigerden om hun zonde een zonde te noemen. Zij rechtvaardigden zichzelf. Voor dat soort mensen is er geen redding. Wanneer wij zondigen, bewust of onbewust, dan creëert dat altijd een legale grond voor de vijand. Wanneer de vijand een legale grond heeft, dan kan God ons niet zegenen. Totdat die legale grond is weggenomen. Totdat Zijn gerechtigheid is hersteld. God begrijpt dat wij kunnen vallen voor zonde. In Zijn Woord bevestigt Hij zelfs hoe makkelijk het is om voor zonde te vallen. Dus dit is geen zaak om een ondragelijke last van zonde op u te nemen. Dit gaat over wandelen in het Licht en zonde erkennen en belijden. Rechtvaardige mensen kunnen ook vallen, maar zij staan weer op. Zij rechtvaardigen hun zonden niet, maar belijden ze. Dat is een houding van het hart. Een houding als “Ik wil geen zonde begaan, maar als ik dat wel doe, dan sta ik direct weer op”. Wanneer wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan kan en zal God ons niet vergeven. Wanneer wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan leeft Jezus niet in ons. Maar wanneer wij onze zonden toegeven en ze belijden, dan zijn wij vergeven en gereinigd door het bloed van Jezus. Want Hij is een expert in het afrekenen met zonde. 

Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.
1 Johannes 1:6-10

Waarom is dit alles zo belangrijk, wanneer we spreken over een opwekking? Omdat een van de vruchten van een echte opwekking altijd herstel zal zijn. Maar God zal altijd bij de wortel beginnen. We spreken over liefde en genade alsof we het begrijpen. We spreken erover alsof onze kerken ermee gevuld zijn. Maar de realiteit is anders. In de meeste gevallen zijn liefde en genade alleen maar lege woorden, zonder betekenis. Mensen komen naar onze kerken, en zolang  ze lid zijn hebben ze de illusie geliefd te zijn. Maar ware liefde wordt pas zichtbaar wanneer het moeilijk begint te worden. Hoe gaan we om met die leider die voor overspel is gevallen? Als hij of zij de zonde erkent en belijdt, waarom zijn wij dan nog zo veroordelend? Waarom is dat opeens een reden om niet meer lief te hebben? Toen koning David zijn zonde erkende en beleed, handelde hij overeenkomstig en herstelde God hem volledig, zonder zijn positie of zalving weg te nemen. Het is een ander geval wanneer mensen hun zonde niet erkennen of belijden, of wanneer ze in zonde willen volharden, maar zij die zich werkelijk in hun hart willen bekeren kunnen en zullen gebruikt worden door God. Alleen religie spreekt over weken of jaren van ‘bekering’. Kijk eens hoe snel God in staat was om David te herstellen, vanwege de houding van zijn hart. Maar afgezien hiervan, hoe gaan we om met de mensen die onze kerken verlaten? Ze kunnen weglopen, zonder dat we er nog iets van horen, zonder dat iemand van ons naar hen omziet, naar hen op zoek gaat of contact met hen opneemt. Ze verdwijnen gewoon. Zomaar. Dit zijn kostbare zielen, kostbare mensenlevens. De manier waarop wij met mensen omgaan, met name in hun tijden van zwakheid, zegt meer over ons dan over hen. Dit zijn de momenten waar liefde zichtbaar zou moeten worden, niet slechts op de momenten dat alles goed gaat. En dit zijn nog maar twee voorbeelden.

In Gods Koninkrijk kan er geen genade zijn, zonder gerechtigheid. Zonder liefde kan er geen gerechtigheid zijn. Als er geen gerechtigheid is, dan is er ook geen liefde en genade. God is genade en God is liefde, maar het fundament waar Hij op zit is gerechtigheid en recht. Op de een of andere manier zijn we dat door de loop der tijd vergeten. Maar het feit dat Jezus Zijn leven voor ons gegeven heeft betekent niet dat God een andere troon voor Zichzelf gebouwd heeft. 

Wolken en donkerheid zijn rondom Hem, gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.
Psalm 97:2

Wanneer we God beginnen te vragen om een opwekking, dan zal Hij altijd van binnenuit gaan werken. Te beginnen in onze harten, dan in onze kerken, dan in onze woonplaatsen,  dan in onze regio’s etc. Maar het begint bij ons. We weten dat het Zijn doel is om Zijn liefde door ons heen zichtbaar te maken voor een wereld in nood. Maar die liefde is gefundeerd op gerechtigheid en recht. Genade is gefundeerd op gerechtigheid en recht. Zonder deze dingen kunnen genade en liefde niet bestaan. Hij is een heilig God. Ik benadruk nogmaals dat dit niet betekent dat wij een last van zonde met ons mee moeten slepen. Het betekent alleen dat wij er eerlijk over moeten zijn. Het verschil tussen God en de vijand is dat God zonde ontmaskert en openbaart, zodat we deze kunnen erkennen en belijden, terwijl de vijand ons zal aanklagen, in zijn poging om ons veroordeeld te krijgen. Het verschil zit dus in de motivatie erachter. God, Die ons wil redden voor de eeuwigheid, satan, die wil dat wij samen met hem in de hel branden. 

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.
Openbaring 12:10

En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.
Johannes 16:8

Wanneer de Heilige Geest ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan is Zijn doel om ons te herstellen. En met herstel bedoel ik de meest vergaande vorm van herstel, naar de persoon die God voor ogen had toen Hij ons schiep. U zou kunnen zeggen dat dit een soort integratieproces is voor de burgers van de Hemel. Hoe meer we hier leren, hoe minder we hoeven te leren wanneer we het Koninkrijk van de Hemel binnengaan. Het voornaamste doel van de Heilige Geest is altijd om de wereld te overtuigen (letterlijk: “ontmaskeren”) van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wanneer wij God om een opwekking vragen, dan zal Hij ons eerst opwekken. Dat begint met het voornaamste doel van de Heilige Geest.

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.
Efeziërs 3:14-19

De naam van onze bediening, LoveUnlimited, is gebaseerd op deze verzen. Liefde is het ultieme doel. Liefde die u zichzelf nog niet voor kunt stellen. Maar, zoals u ziet, kan het wel begrepen worden. Dus er gaat een punt komen waarop u in staat zult zijn dit te ‘begrijpen’. Maar deze verzen beginnen met “om deze reden…”. De vraag is dus: “Welke reden?” In vers 5 zegt het: “zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest”. Wat openbaart de Geest? Zonde, gerechtigheid en oordeel. Om ons schuldig te doen voelen? Nee. Om ons onze zonden te laten erkennen en belijden, zodat God ons op ieder gebied van ons leven kan herstellen. Om ons bewust te maken van Gods gerechtigheid en om ons bewust te maken van het oordeel dat komen gaat. 

U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen, Hij redt hen uit de hand van de goddelozen. Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart.
Psalm 97:10-11

Dus u wilt genade en liefde? Dat is een heel mooi verlangen en volledig in lijn met de wil van God. Het maakt God blij wanneer we dat verlangen hebben en daarvoor gaan. Maar als we willen dat het blijvend is, dan moet het gebouwd worden op het fundament van gerechtigheid en recht. Een van de vele aannames die vandaag de dag gedaan worden is dat er geen noodzaak is om specifiek zonde te belijden, want daar heeft Jezus al mee afgerekend. Dat is een enorme en klassieke fout. Jezus heeft afgerekend met de consequenties van zonde, maar dat betekent niet dat wij niet hoeven af te rekenen met onze zonden. We moeten op het punt van erkennen en belijden komen. We hoeven de last van zonde niet met ons mee te dragen, maar het moet wel in het Licht van Jezus worden gebracht. 

Het grootste deel van onze levens hebben we gehoord over de komende dag des oordeels. Ik heb dit diverse malen in de kerk gehoord. Maar laat me u een nieuwe openbaring geven. Er is geen dag des oordeels. Er zal nooit een dag des oordeels zijn. Ik kan wel begrijpen waarom iedereen denkt dat er een dag des oordeels zal zijn, want vrijwel iedere Bijbelvertaling maakt hier melding van. Het woord dat zij vertaald hebben als “dag” komt van het Griekse woord “hemera”, wat vertaald kan worden als “dag”, maar ook als “tijd” in het algemeen. Het feit dat we niet slechts spreken over een dag wordt meer duidelijk in 1 Korinthe 4:5, waar het spreekt over een seizoen van oordeel, wat afkomstig is van het Griekse woord “karios”. Het is daarom ook meer aannemelijk dat we spreken over een eon van oordeel. Een eon is de hoogst mogelijke vorm van tijdindicatie. Er zijn dagen, weken, jaren, decennia, eeuwen, tijdperken en daarboven eons. Een eon is zo’n enorme hoeveelheid tijd, dat wij niet weten hoelang het duurt. We weten slechts dat het diverse tijdperken omvat. Alleen God kent de omvang, maar het is enorm. Het Woord van God spreekt niet over een dag van oordeel, maar over veel meer dan dat. Het is een klassieke vergissing om te geloven dat Gods oordeel binnen een dag gedaan zal zijn. Dat zal nooit gebeuren. Jezus Christus zal ieder mens persoonlijk oordelen. Iedereen. Niemand uitgezonderd. 

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden,  opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
2 Korinthe 5:10

U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven:  Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.
Romeinen 14:10-12

Dit is een zeer serieuze zaak. God neemt zonde niet lichtvaardig. Hij neemt gerechtigheid niet lichtvaardig. En Hij neemt recht niet lichtvaardig. Jezus Christus zal eenieder van ons oordelen en Zijn oordeel zal eerlijk, oprecht en grondig zijn. Niets zal achterwege worden gelaten. Niets zal vergeten worden. Maar dit betekent niet dat zij die in Christus zijn veroordeeld zullen worden. 

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
Romeinen 8:1

Jezus nam onze straf op Zich. Dus dat gedeelte is afgehandeld. Maar alleen voor hen die in Christus zijn en die wandelen naar de Geest. Er staat niet ‘voor hen die Christen zijn’. Er staat ‘voor hen die in Christus Jezus zijn’. Het spreekt over de mensen die echt hun leven voor Jezus geleefd hebben en die Hem hun eerste prioriteit gemaakt hebben, ook al hebben ze veel fouten gemaakt. Het oordeel zal plaatsvinden op basis van het hart en het karakter. Maar zelfs zij die in Christus zijn zullen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Het zal geen veroordeling zijn, maar we zullen wel verantwoordelijk gehouden worden voor iedere actie en voor ieder woord dat we gesproken hebben. Dat is hoezeer God gerechtigheid en recht waardeert. De rechtszaak van uw leven kan wellicht net zolang duren als uw leven zelf. Hij zal er zeker Zijn tijd voor nemen.

In dit leven hebben we de keuze en de mogelijkheid om onze zonden te erkennen en te belijden. Zij die in Christus zijn hoeven zich geen zorgen te maken wanneer ze onbewust vergeten om bepaalde zonden te belijden. Jezus Christus kijkt naar de houding van onze harten. Als er een oprecht verlangen is om voor Hem te leven, dan zal Hij ons ook vergeven wanneer we zijn gevallen voor zonde. Maar iedere zonde moet beleden worden. Iedere zonde die niet in dit leven is beleden, zal ter sprake worden gebracht bij de rechtszaak van ons leven. Alle zonden die niet zijn beleden tijden ons leven, zullen op dat moment beleden moeten worden (1 Korinthe 11:31). In het bijzijn van Jezus Christus, al de engelen, al de heiligen etc. Niets zal op dat moment verborgen blijven. Maar in dit leven hebben wij ook de mogelijkheid om onze zonden te belijden. Alle zonden die wij tijdens ons leven erkennen en belijden, die zullen niet alleen vergeven worden, maar ze zullen ook nooit meer ter sprake worden gebracht. Alle zonden die wij tijdens ons leven belijden, zullen voor eeuwig worden gewist uit de boeken in de Hemel. Jezus zal het niet meer ter sprake brengen, ook niet tijdens de rechtszaak van uw leven. Omdat u ermee heeft afgerekend. Daarom loont het om zonde nu reeds te belijden, dan om dat te doen in het bijzijn van iedereen, tijdens de rechtszaak van uw leven. 

Ziet u hoe serieus God dit neemt? We hebben alleen nog maar gesproken over onze persoonlijke levens. Hoeveel temeer aandacht zal Hij aan de kerk geven? Aan de kerkleiders? Er zal ook een zaak zijn voor iedere kerk. Wij zullen verantwoordelijk worden gehouden. Wij hebben de verantwoording voor onze steden, regio’s en zelfs voor onze natie. Wat doen wij met die verantwoordelijkheid? Wanneer we over opwekking spreken, dan spreken we over iets terug tot leven brengen. Dat begint met het herstel van gerechtigheid. Dat is het fundament waarop al het andere, inclusief liefde en genade, is gebouwd. Er is geen liefde zonde gerechtigheid. Er is geen genade zonder gerechtigheid. Beide kunnen niet bestaan zonder gerechtigheid. Dus wanneer we zien dat er een gebrek aan gerechtigheid is in een natie, in een stad of in een kerk, dan weet u dat er ook een tekort aan liefde en genade is. 

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.
2 Timotheüs 3:1-5

Wat zegt het hier over liefde? Men zal liefdeloos zijn. En daarnaast zal men ook vele andere dingen zijn. Al deze vruchten zijn vandaag de dag zichtbaar. Ook in de kerk. Niet in iedere kerk, maar helaas wel in vele kerken. Ze spreken over God, over tekenen en wonderen, over heiligheid, maar ze hebben geen vruchten. Ze verloochenen de kracht. Omdat ze proberen om het te bereiken op eigen kracht. Door goede daden te doen. Het is een verandering die slechts tijdelijk is. Wanneer het moeilijk wordt, dan vallen ze. Alleen de Heilige Geest kan en zal het Woord van God levend maken in ons. Alleen dat zal echte verandering teweegbrengen. Die echte verandering is de kracht van het evangelie, de kracht van Jezus Christus. Dat is de vorm van verandering die blijvend is. Dus wanneer we voor opwekking gaan, wanneer we terug tot leven gebracht willen worden, op de manier die in het Woord van God gezien kan worden, dan moeten we bereid zijn om zonde, gerechtigheid en oordeel onder ogen te komen. Want dat is waar het begint. En vanaf daar zal het naar herstel gaan. Maar God zal altijd beginnen bij de wortel van het probleem. Hij zal nooit beginnen met herstel, wanneer de wortel nog intact is. Dat laat de keuze wederom aan ons. Hij zal nooit doen wat wij niet willen. We moeten ervoor kiezen. We moeten Hem toestaan om dit werk in ons en in onze kerken te doen. Dan kan het herstel komen.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL