zaterdag 25 mei 2019

A Aan De Rand Van Opwekking

God leren vertrouwen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Pre-Revival Night – Dordrecht – 19 augustus 2016

Datgene wat het meeste van onze tijd in beslag lijkt te nemen, in ons leven als Christen, is wachten. We waren allemaal zo enthousiast toen ons Christelijk leven begon. We hoorden de geweldige getuigenissen van de Bijbel en sommigen hadden zelfs het geluk om recente getuigenissen te mogen horen. We geloofden. We hadden geloof. We waren vol van kracht. Maar toen kwamen de stormen en werd ons geloof beproefd, of we ons daar nu bewust van waren of niet. Het wachten leek oneindig. In sommige gevallen leek ook de isolatie oneindig. Wanneer we om ons heen kijken dan zien we vaak niet al teveel gebeuren. Geweldige getuigenissen? Ja. Geweldige proclamaties en grote woorden? Ja. Resultaten? Nauwelijks. Maar ook dichterbij, in ons eigen leven, zien we nauwelijks resultaat.

Een van mijn voormalige pastors zei altijd dat we in iedere situatie twee opties hebben.  Om bitter te worden of beter. Maar dat is geen beslissing die we maken met onze emotie, hoewel het zeer aantrekkelijk kan zijn om die beslissing vanuit onze emotie te maken. Er zijn momenten waar onze emoties schreeuwen om op te geven, om een andere weg te nemen, om ook eens aan uzelf en aan uw verlangens te denken, om meer tijd te besteden aan ‘makkelijke dingen’ etc. We hebben allemaal met deze momenten te maken gehad, waar we zochten naar een weg eruit of naar een sluiproute. Met name wanneer het erg moeilijk werd. Met name wanneer het pijn begon te doen. Maar dan komt het moment waarop we ons realiseren dat al deze keuzes en emoties maar een ding doen: ons vlees behagen. Ons vlees is volledig naar binnen gericht. Het gaat om wat ik wil, hoe ik het wil, wanneer ik het wil en hoe ik me voel. Het is precies het tegenovergestelde karakter dat Jezus liet zien. Ons vlees behagen maakt ons niet beter, het zal ons uiteindelijk bitter maken. Hoewel iedereen positief aan deze reis begint, zijn er velen die hebben opgegeven toen het moeilijk werd of toen de reis te lang bleek te duren. Dat is ook niet vreemd, want een van de dingen die teleurstelling doet is alle energie en hoop uit u wegzuigen. Maar dat is het moment waarop zichtbaar wordt of uw geloof slechts een opwelling van emotie was, of dat het in staat was om wortel te schieten in uw hart. 

Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.
Spreuken 13:12 (NBG)

Wanneer we werkelijk naar opwekking verlangen, dan moeten we ons realiseren dat God altijd van binnen naar buiten werkt. Wanneer we om opwekking vragen, dan zal God eerst beginnen in onze harten en in onze kerken. Meestal stopt het daar dan ook weer. Er zijn twee sleutelwoorden die onvermijdbaar zijn op de weg naar opwekking. Die woorden zijn uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen. Of, eenvoudiger gezegd, niet opgeven wanneer het moeilijk wordt. In Gods Koninkrijk is het betaalmiddel geloof. Alles wat we kunnen bereiken en ontvangen kan alleen door middel van geloof in ontvangst worden genomen. Zonder geloof hebben we niets. Het begint met het geloof dat Jezus Christus de beloofde Messias (De Gezalfde) is en de Zoon van God. Maar daar stopt het niet. Aan het begin van deze reis naar een opwekking hebben we geloof nodig. Wanneer we onderweg zijn hebben we geloof nodig. Wanneer het moeilijk wordt hebben we geloof nodig. Helemaal tot het punt waar we dat bereikt hebben, en op ieder ander moment dat volgt. Maar wat is de sleutel die we nodig hebben om te kunnen geloven? Het is vertrouwen. Of we iets wel of niet geloven hangt af van de persoon die het gezegd heeft. En dat is waar velen van ons falen. Dat is waarom velen een tekort aan geloof hebben. Niet omdat we geen geloof willen hebben, want ik geloof dat iedereen geloof wil hebben, maar omdat we tegengehouden worden door teleurstellingen. Hoop hebben is niet voldoende. We moeten geloof hebben om verder te kunnen gaan. Dat is het enige betaalmiddel in Gods Koninkrijk. 

Velen van ons hebben beloftes ontvangen. Door profetische woorden, door het Woord van God of direct van de Heilige Geest. Maar naar mate de tijd verstreek kwamen sommige van die beloftes uit, terwijl anderen uitbleven. Er kunnen veel redenen zijn waarom een belofte van God (nog) niet is uitgekomen. Een voorbeeld is het niet volgen van de leiding van de Heilige Geest en zelf met de belofte aan de haal gaan. Een ander voorbeeld is zonde. En dan bedoel ik niet of we alleen vallen voor een zonde, maar of we erin volharden. Iedereen kan vallen voor zonde, maar hoe we daarop reageren bepaalt onze bestemming, hetzij de belofte van God, hetzij de vrucht van onze koppigheid. Maar andere voorbeelden zijn ook beproevingen en timing. Wanneer een belofte nog niet is uitgekomen, dan betekent dat niet altijd dat we iets verkeerd hebben gedaan. Natuurlijk kunnen we de Heilige Geest vragen of we iets gemist hebben, maar in veel gevallen komt het neer op wachten. Wanneer we niets zien gebeuren, dan is dat het moment waarop ons geloof wordt opgerekt. We beginnen ons af te vragen of we het wel goed gehoord hebben, of we misleid zijn, of de persoon die het woord doorgaf vanuit zijn eigen vlees sprak etc. Dat is ook waarom we altijd ieder woord moeten toetsen, voordat we het als waarheid aannemen. Wanneer we het getoetst hebben, en hebben gezien dat het de waarheid is, wat gebeurt er dan? Dan wordt ons geloof ook opgerekt. Maar dan is de vraag of we nog steeds geloven in de betrouwbaarheid van God. Geloven we nog steeds dat Hij trouw is, wanneer het moeilijk begint te worden? Vertrouwen we Hem nog steeds?

De voornaamste reden waarom zoveel Christenen op het punt komen waarop ze het moeilijk vinden om God te vertrouwen, is omdat ze een hele verkeerde definitie van vertrouwen hebben en van hoe dit toegepast moet worden. Vertrouwen is het geloof in de betrouwbaarheid, waardigheid, integriteit en het karakter van een persoon. Iemand vertrouwen is het geven van accreditatie, geloof, aanzien, eer en het prijzen van een persoon, in vrijwillige afhankelijkheid van die persoon.

Ik heb dit onderwerp ook al eens behandeld in een van mijn vorige studies, maar wanneer het gaat over opwekking dan is vertrouwen een zeer belangrijk onderdeel. Vergeef me als ik dingen herhaal die u al weet, maar ik ga het toch doen. Een zeer bekend citaat is: “Vertrouwen is het moeilijkste te vinden en het makkelijkste om te verliezen.” Op de een of andere manier is vertrouwen een soort van valuta geworden in iedere relatie. Het is een verdienmodel geworden. Hoe meer goede dingen u doet, hoe meer vertrouwen u zult verdienen. Hoe meer vertrouwen u verdient, hoe beter uw relatie zal groeien. Vertrouwen wordt in de eerste instantie gebouwd door consistentie (consequent, blijvend, nauwgezet enz.), maar ook door integriteit, competentie, oprechtheid, betrouwbaarheid en toewijding. U moet er iets voor doen. Het is een verdienmodel. Hetzelfde geldt ook voor anderen. Mensen moeten iets voor u doen om met u in relatie te blijven. Ze moeten bewijzen altijd en overal betrouwbaar te zijn. Of we dit nu beseffen of niet, het is een soort systeem in onze manier van denken. Wanneer één van de bouwstenen van vertrouwen beschadigd raakt, dan beginnen we de schade op te meten. Gebaseerd op de ‘kosten’ (emotioneel, fysiek of financieel), besluiten we of we bereid zijn daar overheen te stappen en om een nieuwe kans te geven (m.a.w. opnieuw in de relatie te investeren).

Wanneer vertrouwen beschadigd raakt, dan is het meestal erg moeilijk om dat weer terug te krijgen. Vanuit de positie van iemand die verraden is wordt het moeilijker om in dergelijke relaties betrokken te zijn. Verraad is één van de moeilijkste dingen om mee af te rekenen. De meest geziene reactie is dat we onszelf dichtmetselen en afstand nemen van elkaar, wat het probleem alleen maar in stand houdt. We plaatsen muren om ons hart heen om onze meest kwetsbare gevoelens en emoties te beschermen. Hoe meer vertrouwen is geschonden, hoe meer we zijn verraden, des te groter en dikker zullen de muren om ons hart worden en des te moeilijker wordt het om onszelf weer te geven in andere relaties. Maar dit houdt ons niet veilig, het houdt ons eenzaam en geïsoleerd.

En dan is er het punt waar u er achter komt dat dit hele ‘systeem van vertrouwen’ totaal niet in lijn is met het Woord van God. Een poosje terug hoorde ik een bekende man van God het volgende zeggen: “Heb iedereen lief, maar vertrouw niemand, alleen God”. Een opmerkelijke uitspraak, vergeleken met het geloofssysteem van deze wereld. De psychologie zal u vertellen dat u nooit in staat zult zijn om gezonde relaties te hebben, zonder dat daar vertrouwen bij betrokken is. Ik ben er achter gekomen dat dat precies het tegenovergestelde is van wat God ons vertelt. Ik heb de ruim 200 plaatsen in de Bijbel getoetst, waar het Woord spreekt over vertrouwen, en ik ben er achter gekomen dat op iedere plaats waar het Woord op een positieve manier over vertrouwen spreekt, het altijd (en alleen) spreekt over vertrouwen in God. Maar het gaat verder dan dat. Het Woord vertelt ons expliciet dat een ieder die in een mens vertrouwt onder een vloek zit. 

Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land. Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is.
Jeremia 17:5-7

Dat is nogal wat. Hier vertelt God ons dat geen enkel mens vertrouwd zou moeten worden. Dan zegt Hij dat een ieder die wel op een mens vertrouwt vervloekt is. Voor God is dat hetzelfde als dat ons hart van Hem wijkt. Dat is een zeer grote uitspraak, aangezien we weten hoe enorm belangrijk ons hart voor God is. Het resultaat van de vloek die daaraan verbonden is is geestelijke en natuurlijke armoede, maar ook geestelijke blindheid en onvruchtbaarheid. Laten we eerlijk zijn, wie heeft er niet op een mens vertrouwd? Dat hebben we allemaal gedaan. Maar waarom is vertrouwen in een mens dan zo slecht? God beantwoordt die vraag een paar verzen verder. 

Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
Jeremia 17:9-10

In tegenstelling tot wat velen geloven, heeft Jezus nooit iets anders onderwezen. Hij benadrukte het zelfs door te onderwijzen hoe slecht onze harten zijn. Hij begon te vertellen dat het kennelijk mogelijk is om Hem met onze lippen te eren, terwijl ons hart verre van Hem is (Matteüs 15:8-9). Toen ging Hij verder en onderwees dat ons hart boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen en godslasteringen voortbrengt (Matteüs 15:19). Jezus heeft nooit gezegd dat de vloeken niet langer van toepassing zijn. Maar wat Hij wel deed was ons een weg aanbieden om onder de vloek uit te kunnen komen, door Zijn offer. Die weg begint altijd met bekering.

Zoals u nu misschien al wel weet ben ik niet alleen geïnteresseerd in het ‘wat’, maar met name in het ‘waarom’. Die vraag is gedeeltelijk beantwoord door wat God zegt over de conditie van onze harten. Maar het vertelt ons niet wat vertrouwen precies doet en wat de connectie precies is. Laten we dus eens een kijkje nemen naar deze ‘bouwstenen’ van vertrouwen, zijnde consistentie, integriteit, competentie, oprechtheid, betrouwbaarheid en toewijding. 

Consistentie

Het woord consistentie laat ons de ‘constante factor’ zien. Met andere woorden, datgene dat er altijd is, onveranderlijk, samenhangend en perfect in lijn. Wanneer we spreken over de constante factor, dan moet ik denken aan Hebreeën 13:8, waar het zegt: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.” Er is geen mens die in staat is om dit over zichzelf te zeggen. 

Integriteit

Dit kan simpel worden uitgelegd als getrouw en waarachtig. Wederom moeten we dan concluderen dat er geen mens is die dit in alle eerlijkheid over zichzelf kan zeggen. Wanneer we kijken naar wat het Woord zegt over ‘getrouw en waarachtig’, dan vinden we de naam ‘Ne’eman V’Yashar’ (Openbaring 19:11), wat precies dat betekent en één van de identiteiten van Jezus Zelf is. 

Competentie

Dit kan worden uitgelegd als de conditie van in staat zijn om het juiste te doen. In Filippenzen 4:13 zegt het Woord: “Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.” Dat betekent ook dat we zonder Christus en zonder Zijn kracht niets kunnen doen. Opnieuw iets waar we zelf niet toe in staat zijn.

Oprechtheid

Ware oprechtheid is vrij zijn van misleiding, hypocrisie en onechtheid. Het is oprechtheid en eerlijkheid. Alles tezamen kunnen we concluderen dat dit het verschil is tussen het kennen en wandelen in de waarheid en het niet kennen van en wandelen in de waarheid, of dit nu door koppigheid of onwetendheid is. Het is alleen Jezus Die kan zeggen dat Hij de Waarheid (Johannes 14:6), Waarheidsgetrouw en Trouw (Openbaring 19:11) is, want wij zijn allen gevallen voor misleiding, hypocrisie en onechtheid, op één of meerdere gebieden. 

Betrouwbaar

Dit kan verklaard worden als voorspelbaar en betrouwbaar. Dit brengt ons terug bij Jezus Christus, Die altijd volledig hetzelfde is. Hij is Degene Die altijd voorspelbaar en betrouwbaar is, als ‘Rosh vaSof’ (Openbaring 1:8), het Begin en het Einde. Ongeacht hoe hard we proberen, op onze eigen kracht zullen alleen in staat zijn om een bepaalde periode betrouwbaar te zijn. Het enige alternatief dat we hebben is om net te doen alsof. 

Toewijding

De daad van toewijding, een verplichting of belofte. In Jesaja 55:11 zegt de Heer dat Zijn Woord altijd zal doen waartoe het gezonden is. Het grootste voorbeeld van Zijn toewijding was het feit dat Hij Jezus Christus naar deze aarde zond, om ons te redden. Jezus, het Levende Woord. Het Woord dat tot in het kleinste detail werd verwezenlijkt. Dit is een niveau van toewijding, overigens ook de enige ware vorm van toewijding, die wij nooit op eigen kracht kunnen bereiken. 

Wanneer we naar deze bouwstenen van vertrouwen kijken, dan kunnen we zien wat God bedoelde met het feit dat we ons vertrouwen niet in een mens kunnen stellen. Iedere bouwsteen botst met de conditie van ons hart. Het geloof dat we ons vertrouwen in een mens kunnen stellen, ongeacht wie het is, komt voort uit trots, vanuit het vertrouwen op onze eigen inzichten en ons eigen oordeel. Er bestaat niet zoiets als gedeeld vertrouwen. We vertrouwen in God of we vertrouwen in mensen. Wanneer we in mensen vertrouwen, dan zegt God dat ons hart van Hem wijkt. Dus we zullen één van de twee mogelijkheden moeten kiezen. Vertrouwen in God of vertrouwen in een mens. De beslissing is aan ons. 

De hebzuchtige verwekt twist, maar wie op de Here vertrouwt, wordt overvloedig verkwikt. Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen.
Spreuken 28:25-26

Vertrouwt de metgezel niet, verlaat u niet op de vriend; behoed de deuren van uw mond voor haar die aan uw boezem ligt.
Micha 7:5

Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen; het is beter bij de Here te schuilen dan op edelen te vertrouwen.
Psalm 118:8-9

Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is.
Psalm 146:3

Ja, voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt. En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, [dat] Hij ons ook verder verlossen zal.
2 Corinthiërs 1:9-10

Relaties worden niet gebouwd met vertrouwen. Ze worden gebouwd met liefde en liefde alleen. Die liefde wordt door God aan ons gegeven en wij hebben de mogelijkheid om dat te delen en om het weg te geven zoals Jezus deed. Onzelfzuchtig. Onvoorwaardelijk. Maar wanneer het op vertrouwen aankomt, dan moeten we onszelf een vraag stellen. De vraag die we onszelf moeten stellen is: “Is God trouw?” Houd in gedachten dat het antwoord op deze vraag alleen op alles van toepassing kan zijn of op niets. Als we ervoor kiezen om te geloven dat God trouw is, dan is Hij trouw op ieder gebied. Als we ervoor kiezen om te geloven dat Hij niet trouw is, of dat Hij niet trouw is op bepaalde gebieden, dan hebben we op ieder gebied twijfel. Of Zijn hele Woord is waar, of alles is een leugen. Het is aan ons om te kiezen. En ja, ik gebruik het woord ‘kiezen’ met opzet, omdat vertrouwen een beslissing is en geen emotie. De emoties zijn er wel bij betrokken, maar het begint met een beslissing. Onze emoties volgen die beslissing. Wij kiezen wat we willen geloven. Maar aan het begin van deze reis naar een opwekking hebben we vertrouwen nodig. We hebben geloof nodig. Zonder vertrouwen en geloof hebben we alleen maar geestelijke armoede, natuurlijke armoede, geestelijke blindheid en onvruchtbaarheid. Maar wanneer we met onze wil het besluit nemen om God te vertrouwen, om te geloven in Zijn trouw, ongeacht de pijn en de teleurstellingen, dan zal Hij ons al de hulp geven die we nodig hebben. Ons geloof zal opgerekt worden, maar bij iedere stap zal Hij ons voldoende kracht geven om door te gaan. Wanneer we volharden en verdragen, dan zullen we altijd de belofte binnengaan. Op Zijn tijd en op Zijn manier. Maar het zal gebeuren. Want Hij is werkelijk trouw. Dus wat is onze beslissing?

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL