zaterdag 25 mei 2019

A Aan De Rand Van Opwekking

Een verandering van hart

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Pre-Revival Night – Dordrecht – 14 oktober 2016

Daar waar religie u zo hard mogelijk zal laten werken om de “perfecte Christen” te worden, zal een ware relatie dat niet doen. Het is nooit de bedoeling geweest dat u zo hard mogelijk werkt om uzelf te veranderen. Dat is niet waar het Christendom over gaat. Het heeft niets te maken met uw eigen inspanningen, maar meer met de gelijkenis van Christus. De gelijkenis met Christus kan in een woord omschreven worden: afhankelijkheid. En dat gaat volledig in tegen onze menselijke natuur. We hebben allemaal de neiging om onszelf eerst goed en perfect te maken, voordat we onszelf aan God presenteren. Wanneer we zonde hebben begaan, dan hebben we de neiging om daar eerst vanaf te komen, voordat we terug naar God gaan. Dus in veel gevallen werken we zo hard mogelijk om onszelf te veranderen. Maar dan is er het probleem met het oplossen van zonde. Er zijn geen grijze gebieden in ons leven. Het is zwart of wit. Goed of slecht. Alles wat niet goed is is slecht en heeft verandering nodig. Maar de enige verandering die blijvend is is radicale verandering. Het soort verandering dat uw leven omkeert. Dat is de enige vorm van verandering die acceptabel is voor God. Dit is mijn meest eerlijke ervaring met het proberen om zonde te verslaan. Hoe harder u probeert, hoe harder u faalt, hoe harder u valt. Dat doet de vraag ontstaan wat wij dan wel kunnen doen om van zonde af te komen en om die radicale verandering te krijgen die nodig is in onze levens. Dit is wat Jezus daarover zei.

Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.
Mattheus 5:29-30

Dat is radicale taal. Het lijkt er zelfs op dat Jezus ons hier de oplossing voor ons probleem geeft. Dus laten we onze bijlen en messen slijpen, want er is wat hak en snijwerk te doen. Echt? Natuurlijk niet. Wat zegt Hij hier dan? De sleutelwoorden in dit Bijbelgedeelte zijn de woorden “als” en “doet struikelen”. Als het uw oog zou zijn dat u doet struikelen (letterlijk: in zonde verstrikt doet raken), dan zou u uw oplossing hebben door het eruit te rukken. Als het uw rechterhand zou zijn dat u doet struikelen (wederom letterlijk: in zonde verstrikt doet raken), dan zou u uw oplossing hebben door deze af te hakken. Dan zou u een leven vrij van zonde hebben en zou u eeuwig leven in de hemel hebben, ook al zou uw lichaam verminkt zijn. Dat is er vanuit gaande dat het uw oog of uw hand zou zijn. Maar we hebben het hier over de oorzaak. En het feit is dat noch uw ogen, noch uw handen de oorzaak van uw zondes zijn. In veel gevallen voeren die slechts de zonde uit die reeds volgroeid is. De oorzaak is echter totaal verschillend.

U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.
Mattheus 5:27-28

Dat gaat dieper. Veel dieper. We moeten begrijpen dat de zonde zelf niet slechts een actie is. Zonde is een proces, een reeks van acties. En hier beschrijft Jezus het begin van dat proces. Veel mensen denken dat dit alleen op overspel van toepassing is, maar het gaat veel verder dan dat. Jezus gaf alleen een algemeen voorbeeld, om aan te tonen hoe het proces werkt en hoe God het ziet. Later ging Hij specifieker in op de conditie van het menselijk hart.

Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.
Mattheus 15:19

Als we de eerdere oplossing die Jezus gaf hier zouden toepassen, dan zouden we een enorm probleem hebben. Het is niet ons oog en niet onze hand die ons in zonde verstrikt doen raken. Het is ons hart. Wat zouden we daaraan moeten doen? Het uitrukken? Het eruit snijden? Dat zou ons onmiddellijk doden. Dus wat Jezus hier duidelijk maakt is dat er niets is dat wij kunnen doen om af te rekenen met de oorzaak van onze zondes. Jezus maakt zeer duidelijk dat we hulp nodig hebben. Anders zijn we veroordeeld tot een leven van zonde, zonder hoop om vrij te kunnen worden. 

De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
Mattheus 3:10

Johannes de Doper zei al dat Jezus zou komen om een aantal dingen te doen. Een van die dingen is om de bijl aan de wortel van de boom te leggen, wat een beeld is van de volgroeide zondes in het menselijk leven. Hij benadrukte ook dat de enige oplossing om van zonde af te komen is om deze af te hakken bij de wortel. Zolang de wortel onaangetast blijft zal het altijd doorgaan met het voortbrengen van zonde, keer op keer. Aangezien Jezus aangaf dat het menselijk hart de wortel van onze zonden is, moet de verandering daar beginnen. Maar dat begint bij de erkenning en belijdenis van zonde en van de conditie van ons menselijk hart. Zolang we onze conditie niet zien, herkennen en erkennen, kunnen we niet verder. Als we het wel zien, maar niet erkennen, dan hebben we een groot probleem met God.

Hij is wijs van hart en sterk van kracht; wie heeft zich tegen Hem verhard en vrede gehad?
Job 9:4

Dat is een uitstekende vraag. Het antwoord daarop is: niemand. Want wat is het resultaat wanneer we zonde in ons leven hebben en wanneer we weigeren om er iets mee te doen? Wat is het resultaat wanneer we beginnen met het rechtvaardigen van onze zondige daden? Wat gebeurt er wanneer we zonde als gerechtigheid gaan beschouwen en afwijken van het Woord dat God ons gegeven heeft? Dan wijkt God van ons!

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.
1 Johannes 1:8-10

Ja, God zal van ons wijken en we zullen er weer alleen voor staan. Want wanneer Zijn Woord niet in ons is, is Jezus niet in ons, want Hij is het Levende Woord. Waar begint dat? In onze harten. We kunnen het herkennen aan de vruchten, maar God ziet het al wanneer de zonden nog niet volgroeid zijn. En Zijn oordeel is niet alleen aan het einde van een leven, of op het moment wat veel mensen de dag des oordeels noemen. Hij oordeelt doorlopend.

De HEERE zal over de volken rechtspreken. Doe mij recht, HEERE, want ik ben rechtvaardig en oprechtheid is bij mij. Laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de goddelozen, maar doe de rechtvaardige standhouden, o rechtvaardige God, Die harten en nieren beproeft.
Psalm 7:9-10

Wie worden door God gered? De oprechten van hart. Alleen zij die menen wat ze zeggen. Als de woorden van onze monden overeenkomen met de overleggingen van onze harten, en wanneer deze in lijn zijn met het Woord van God, dan zal Hij ons redden. Met andere woorden, ons leven kan in een slechte staat verkeren en we kunnen nog steeds zonden in ons leven hebben, maar wanneer we de oprechte bereidheid hebben om te veranderen, dan zal God ons altijd te hulp komen. Maar als we belijden te willen veranderen, terwijl we een of meer zonden koesteren, dan zal er nooit verandering komen en zullen geen van deze zonden vergeven worden. We moeten een beslissing maken. God vraagt niet of we kunnen veranderen, want Hij weet dat we dat niet kunnen in eigen kracht. Hij vraagt ons of we willen veranderen. Dat betekent dat we moeten kiezen wat we willen.

Een van de meest indrukwekkende gebeurtenissen in de Bijbel is het moment waarop God Salomo bezoekt en hem vraagt wat hij wil. Hij mocht alles vragen wat hij maar wou, ongeacht wat, en God zou het hem geven. Zelfs de sky was niet de limit. Toch was Salomo niet gericht op materiele bezittingen, bekendheid of kracht. Hij zag zijn conditie en het gat dat zijn vader, koning David, had achtergelaten. Hij realiseerde zich dat hij nooit in staat zou zijn om Gods volk te leiden, op een manier die welgevallig zou zijn voor God. Hij realiseerde zich dat hij op zoveel gebieden tekortschoot, maar toch was het zijn verlangen om God te behagen. Dat is waarom hij vroeg om iets wat hem kon helpen om dat te bereiken, in plaats van al het andere wat hij had kunnen vragen. Hij vroeg om de wijsheid en het inzicht die hij nodig had om Gods volk te leiden. 

Toen zei God tegen Salomo: Omdat dit in uw hart geweest is en u geen rijkdom, bezittingen en eer gevraagd hebt, of het leven van wie u haat, of zelfs niet een lang leven gevraagd hebt, maar wijsheid en kennis voor uzelf gevraagd hebt, zodat u over Mijn volk, waarover Ik u koning gemaakt heb, zou kunnen rechtspreken, daarom is de wijsheid en de kennis aan u gegeven. Verder zal Ik u rijkdom, bezittingen en eer geven, zoveel als de koningen vóór u niet gehad hebben en zoveel als de koningen na u niet zullen hebben.
2 Kronieken 1:11-12

We kunnen God niet voor de gek houden. Wanneer we Hem iets vertellen, dan kijkt Hij dwars door ons heen, alsof we van glas zijn. Hij kijkt altijd naar ons hart, wanneer we Hem iets vertellen. Wanneer dat niet overeenkomt, dan zal er niets gebeuren. Dan hebben we alleen maar dode en nutteloze religie. Maar wanneer het wel overeenkomt, dan zal Hij, net zoals bij Salomo, tot extreme lengtes gaan om ons te helpen en ons te zegenen in alles wat we doen. U kunt zich wellicht afvragen wat dit alles met een opwekking te maken heeft? Omdat het hart het begin daarvan is.

Veel mensen kijken naar opwekkingen zoals ze naar feesten kijken. Veel “feel good” momenten, enorme tekenen en wonderen, een plotselinge uitbarsting van vreugde, voorspoed, zegeningen enz. Maar feit is dat geen van de ware opwekkingen ooit zo begonnen is. Ja, deze dingen zullen er uiteindelijk uit voortkomen. Maar het is niet hoe het begint. Iedere opwekking begint met een openbaring van ons eigen hart en van alles wat daar plaatsvindt. Wanneer het vuur en de glorie van God dichtbij komen, dan zal het iedere zwakte, iedere tekortkoming en letterlijk iedere zonde blootleggen. Waarom doet God dat? Niet om ons aan te klagen, dat is zeker. Hij doet dat om aan te tonen dat we moeten veranderen. En dat is precies waar het Christendom over gaat. Verandering. Echte verandering. Ogen die gericht zijn op Jezus. Harten die volledig hersteld zijn. Maar alleen God kan dat voor ons doen. Dat heeft Hij met opzet zo gedaan. Want als we onszelf niet kunnen veranderen, wat maakt ons dat dan? Juist, het maakt ons volledig afhankelijk. Niet het soort afhankelijkheid waarbij er nooit iets gebeurt, maar het soort afhankelijkheid waar Hij ons laat zien Wie Hij werkelijk is. Een liefdevolle Vader Die Zijn enige Zoon voor ons gegeven heeft. Voor iedere zonde, iedere zwakheid en iedere tekortkoming die u heeft of ooit zult hebben. Wanneer we ons beginnen te realiseren hoe slecht onze conditie is, hoe zondig het menselijk hart is, dan beginnen we het uit te roepen om Zijn genade. Maar om dat te kunnen zien hebben we eerst openbaring nodig. We moeten het gedeelte van ons leven onder ogen komen dat we liever niet zien. We moeten erkennen dat we in een slechte staat verkeren en verandering nodig hebben. Alleen dan zullen we de werkelijke waarde van de gave van genade kennen. Maar het gaat verder dan dat. God heeft ons namelijk niet alleen genade gegeven, Hij geeft nog meer.

Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.
Ezechiël 36:26-27

De meeste kerken zullen u onderwijzen over redding. Als u geluk heeft zit u zelfs in een gemeente waar ze u leren over de Heilige Geest en over hoezeer we Hem nodig hebben. Maar slechts weinige kerken onderwijzen over de noodzaak van een veranderd hart. Het “oude” menselijk hart kan niet gerepareerd worden. God zal nooit met ons vleselijk hart aan de slag gaan. Maar als we het willen, en als we er om vragen, dan kan en zal Hij ons een volledig nieuw hart geven. Dat zal niet automatisch gebeuren. We moeten eerst zien hoe hard we dat nodig hebben. Waarom? Omdat we anders weer in precies dezelfde vallen lopen. Dus waar moeten we beginnen? In het Woord van God. Alleen het Woord van God heeft de kracht om u te veranderen. Want Jezus is het Levende Woord. Hoe meer u in Zijn Woord blijft, hoe meer u in Hem blijft. En wanneer u dat doet, dan zal het alles in beweging zetten. En het zal verandering brengen. Echte verandering. Maar we moeten vragen. We moeten er oprecht naar op zoek gaan. We moeten blijven kloppen op Zijn deur (Mattheus 7:7). Wat betekent dat? Het betekent dat we moeten bidden. Het betekent dat we tijd moeten doorbrengen in Zijn Woord. Niet slechts een paar verzen vluchtig lezen, maar met onze volledige aandacht en met als doel om het echt te begrijpen. En we moeten doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen hebben. Met andere woorden, we moeten het echt willen om het te krijgen. We moeten er eerst de waarde van inzien, voordat God ons toestaat om het te ontvangen. Maar wanneer we dat doen, dan zal er geen deur voor ons gesloten blijven. 

U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, HEERE, U zult hun hart versterken, Uw oor zal er acht op slaan om de wees en de verdrukte recht te doen. Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven.
Psalm 10:17-18

Hoor toch dit, dwaas volk, zonder verstand, zij hebben ogen, maar zij zien niet, zij hebben oren, maar zij horen niet. Zou u voor Mij niet bevreesd zijn, spreekt de HEERE, of zou u voor Mijn aangezicht niet beven? Ik, Die het zand gemaakt heb tot een grens voor de zee, een eeuwige verordening, die zij niet zal overschrijden. Al kolken haar golven, zij zullen niets kunnen uitrichten, al bruisen zij, zij zullen hem niet overschrijden. Maar dit volk heeft een opstandig, ongehoorzaam hart, zij zijn afgeweken, zij gingen hun eigen weg. Ze zeggen niet in hun hart: Laten wij toch de HEERE, onze God, vrezen, Die de regen geeft, zowel vroege regen als late regen, op zijn tijd, Die de vastgestelde weken van de oogst voor ons bewaakt.
Jeremia 5:21-24

Wanneer zullen we terugkeren tot God? Wanneer zullen wij onszelf weer vernederen en Degene vrezen Die ons geschapen heeft? Zoals u misschien wel weet zijn de vroege en de late regen een beeld van de uitstorting van Zijn Geest, wat wij dan weer opwekking noemen. Wanneer de regen van Zijn Geest begint te vallen, dan is dat het moment waar verandering begint plaats te vinden, diep binnenin ons. Maar we moeten onszelf vernederen en we moeten toegeven dat we Hem nodig hebben. Zonder Jezus kunnen we niets doen. Niets wat van waarde is. We kunnen onze religieuze diensten houden, maar we zullen nooit iets hebben wat God behaagt, totdat de verandering van binnenuit begint te komen. Alleen de Geest van God kan ons daarmee helpen. De weg om daar te komen is om onszelf te vernederen voor God en om onze afhankelijkheid van Hem te belijden, terwijl we onze zonden belijden. Jezus is een expert in het afrekenen met zonde. Hij heeft ervoor betaald. Wanneer we onze zonden aan Hem geven, dan zal Hij ermee afrekenen en is er vergeving en genade. Alleen dan zal de Geest van God het overnemen en alles herstellen en veranderen. De beslissing is aan ons. Gaan we door met leven in ontkenning? Of komen we tot de erkenning en belijdenis van onze zonden? De keuze is aan ons.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL