zaterdag 25 mei 2019

A Aan De Rand Van Opwekking

De Zevenvoudige Zalving

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Pre-Revival Night – Dordrecht – 11 november 2016

Alles in het Christelijk leven is door God gemaakt, naar het model van het leven en de bediening van Jezus Christus. Hij is het ultieme voorbeeld en de blauwdruk voor iedere Christen. In deze studie gaan we kijken naar de Zalving van Jezus Christus. Wanneer het aankomt op de Zalving, dan is dat in bepaalde kringen iets opwindends. Een soort van gadget. Maar hoewel het opwindend kan zijn, is het verre van een gadget. Wanneer de Zalving begint te stromen, dan komt dat met een verwachting. God geeft Zijn Zalving nooit voor niets, of om mensen mee te vermaken. De Zalving heeft altijd een specifiek doel. Welk doel dat is hangt af van het soort Zalving dat wordt vrijgezet. Maar wat op iedere Zalving van toepassing is is het feit dat het bedoeld is voor dienstbetoon, om mee te bedienen of om mee bediend te worden. Wanneer u, als een dienstknecht van God, merkt dat de Zalving begint te stromen, dan betekent dat dat het tijd is voor actie, niet om van het moment te gaan genieten. De Zalving is altijd bedoeld voor dienstbetoon. 

Degenen die mijn boek “De Gezalfde Bruid”  hebben gelezen, weten dat, wanneer we spreken over de Zalving, we spreken over de Geest. Want de Zalving is altijd een beeld van de Geest van God. Wanneer het Woord van God spreekt over de Zalving, dan spreekt het over de Geest van God. Gezalfd zijn betekent dat de Geest van God op en in u is. Wanneer we spreken over de Zalving die begint te stromen, dan spreken we over het moment waar de Heilige Geest in actie wil komen. Als dienaar van God bent u het instrument dat Hij daarvoor wil gebruiken. Dus op die momenten is het heel belangrijk om uw aandacht erbij te houden. Ik heb het niet alleen over kerkdiensten of leiders. Iedere Christen moet klaar zijn om op ieder moment en op iedere plaats gebruikt te kunnen worden. We moeten allemaal gevoeliger worden voor het werk van de Heilige Geest. Wanneer we hebben geleerd om te onderscheiden hoe en wanneer de Heilige Geest beweegt, dan moeten we leren om op datzelfde moment te gaan handelen. 

Wanneer we zeggen dat de Zalving een beeld is van de Geest van God, dan suggereert dat dat er maar één Zalving is, aangezien we spreken over de Heilige Geest. Maar wanneer we het boek Openbaring lezen, dan zien we plotseling niet één, maar zeven Geesten van God. 

Genade zij u en vrede, van Hem  Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn.
Openbaring 1:4

Opeens hebben we het niet langer over ‘de Zalving’, maar over Eén van Zeven. Dat klinkt verwarrend, maar het gaat zo duidelijk worden. Er zijn verschillende Zalvingen, zowel in de geestelijke wereld als in de natuurlijke wereld. Laat me beginnen bij de verschillende wijzen waarop mensen gezalfd kunnen worden. Ik heb het hier nog niet over de Zevenvoudige Zalving. Dit gaat over de manier waarop mensen gezalfd worden, dus de toepassing of het toebrengen van de Zalving. Wanneer we spreken over de verschillende wijzen waarop mensen gezalfd kunnen worden, dan zijn er drie manieren waarop dat gedaan kan worden, welke alle drie hun eigen betekenis hebben. Laat me beginnen bij u te vertellen welke drie manieren dat zijn:

  1. Zalving door besprenkeling
  2. Zalving door te gieten
  3. Zalving door Mashah

De Zalving door besprenkeling was geen manier van Zalving die dagelijks werd toegepast. Het werd gebruikt voor vergeving, voor reiniging/heiliging en voor het herstel van Gods heiligheid en glorie. Voor ieder doel was er een andere manier van besprenkelen. Ze gebruikten het offerbloed voor vergeving, het reinigingswater voor reiniging en de Zalfolie voor het herstel van Gods heiligheid en glorie. Dus hoewel het allemaal gedaan werd door middel van besprenkeling, waren er drie verschillende soorten, die stuk voor stuk hun eigen doel hadden. 

De Zalving door te gieten werd alleen gebruikt voor één doel: om iemand aan te stellen. Voor deze manier van Zalving werd alleen Zalfolie gebruikt. Maar hier waren er drie verschillende manieren van aanstelling. De aanstelling van een koning, de aanstelling van een priester en de aanstelling van een profeet. Dus hoewel het allemaal gedaan werd door Zalfolie over iemand heen te gieten, kon die Zalving dus één van de drie betekenissen hebben. 

De Zalving door Mashah betekent om te wrijven, te smeren en om de hand over het gezicht te halen. Het spreekt over het aanbrengen van Zalfolie op iemands gezicht. Niet zoals we vandaag de dag zien, waar een druppeltje op iemands voorhoofd wordt aangebracht. Dat werd door de hele Bijbel heen nergens gedaan. Deze manier van Zalven, Mashah, werd gebruikt door het hele volk van Israël en door alle Christenen, tot aan de 9e eeuw, toen de religieuze leiders van de kerk het hebben weggenomen van Gods volk. Maar tot dat moment gebruikte iedereen Zalfolie en deze manier van Zalven, op dagelijkse basis. In het Hebreeuws wordt deze manier van Zalven dus Mashah genoemd. Zoals u wellicht al geraden heeft is het word Mashiach afgeleid van het woord Mashah. Mashiach betekent ‘De Gezalfde’ en is de Hebreeuwse naam voor Messias en Christus. Wanneer we dus over Jezus Christus spreken, dan hebben we het over Jezus De Gezalfde. 

Het gebruik van de Zalving door Mashah betekent ergens uitgetrokken en gekozen zijn. Wanneer we onszelf dus Zalven op die manier, dan erkennen we uit deze wereld te zijn getrokken en om gekozen te zijn door Vader God. Maar het betekent ook dat wij geloven dat de Heilige Geest op en in ons is. Het betekent dat wij geloven dat alles wat God beloofd heeft reeds gedaan is. Het is al een feit. We wachten slechts totdat we de resultaten zichtbaar zien worden in het natuurlijke. Het is dus veel meer dan alleen maar een hulpmiddel om ons geloof te laten groeien. Het is al een daad van geloof. Meer nog, het is een profetische daad. Door dit te doen laten we aan de hele natuurlijke en geestelijke wereld zien dat wij geloven dat alles wat God gezegd heeft ja en amen is. Geen wonder dat satan dit dagelijkse persoonlijke gebruik van Zalfolie heeft geroofd van Gods kinderen. Het heeft een ontzagwekkende geestelijke betekenis. Wanneer we spreken over de Zevenvoudige Zalving, dan spreken we over de Zalving door Mashah, aangezien deze Zalvingen reeds beschikbaar zijn. Dit is zo mooi, want het betekent dat deze Geesten van God zo dichtbij zijn, dat Ze ons leven feitelijk aanraken. We hebben het over de Zeven Geesten van God, de Zeven Zalvingen van Yeshua HaMashiach. Net zoals er drie verschillende soorten Zalving door besprenkeling en door gieten zijn, zijn er ook verschillende soorten Zalving bij de Zalving door Mashah. Dit zijn de Zeven Zalvingen van Jezus Christus.

  1. De Zalving van JAHWEH (Zalving van de Vader)
  2. De Zalving van wijsheid (vaardigheid: fysiek en moreel)
  3. De Zalving van begrip (inzicht)
  4. De Zalving van raadgeving
  5. De Zalving van meesterschap
  6. De Zalving van kennis
  7. De Zalving van de vreze van JAHWEH

Dit zijn de Zeven speciale Zalvingen waarmee Jezus was toegerust tijdens Zijn aardse bediening, van voor het moment dat Hij in deze wereld kwam, tot aan vandaag. Wanneer we spreken over de noodzakelijke dingen in onze relatie met God, om een succesvol Christelijk leven te leven en om te bedienen zoals God wil dat we bedienen, dan zijn dit de Zalvingen die we nodig hebben. Het boek Openbaring noemt de Zeven Geesten van God, of de Zeven Zalvingen, vier keer. Toch is het boek Openbaring het enige boek in het Nieuwe Testament dat melding maakt van de Zeven Geesten, in plaats van ‘alleen’ de Geest. Tegelijk wordt er ook niet vermeld wat en wie deze Zeven Geesten zijn. De opsomming die ik net gegeven heb kan gevonden worden in het Oude Testament, in het boek Jesaja, waar het spreekt over Jezus Christus. 

Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.
Jesaja 11:2

Hoe langer u hiernaar kijkt en erover nadenkt, hoe meer interessant en opwindend het wordt. Het is makkelijk om over dit gedeelte in de Bijbel heen te lezen, maar wanneer u begint te zien wat God hier eigenlijk geeft, dan is dat een ‘Wow’ moment. Van iedere van deze Zalvingen kan een aparte studie geschreven worden, en dat zal ik waarschijnlijk ook gaan doen, als de Heer me dat toestaat. Maar voor nu gaan we ze in het kort bekijken. 

De Zalving van JAHWEH

Het spreekt voor zich dat de Bijbel hier niet slechts spreekt over “de Geest van de Heer”, maar over “de Geest van JAHWEH”. Dat is wat er staat in het Hebreeuws. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat de naam van God specifiek genoemd wordt. Dat betekent een openbaring van een gedeelte van Zijn identiteit. Houdt in gedachten dat het hier spreekt over een Zalving van Jezus Christus. Nu kunt u zich afvragen welk gedeelte van de identiteit van God geopenbaard moest worden door Jezus. Welk gedeelte van God was nog niet geopenbaard toen Jezus op aarde kwam? Er was nog één gedeelte dat nog niet geopenbaard was en dat was de openbaring van God als Vader. God had Zichzelf op vele manieren geopenbaard in het Oude Testament, maar nog nooit als een Vader. Dus toen Jezus kwam en over JAHWEH als Vader begon te spreken, toen was dat een enorme en een nieuwe openbaring. Dus dit is de Vader Zalving van God, of de Goddelijke Vaderschap Zalving. Het openbaart God als een liefdevolle en betrokken Vader. Maar het openbaart ook Zijn inzichten over wat vaderschap zou moeten zijn. Want Hij is het ultieme voorbeeld. 

En men noemt Zijn Naam… Eeuwige Vader
Jesaja 9:6

De Zalving van wijsheid

Wanneer we spreken over het soort wijsheid, wat door het Woord van God vermeld wordt, dan spreken we wederom over iets enorms. Dit gaat niet alleen over ‘wijs zijn’, maar gaat veel verder dan dat. De Zalving van wijsheid spreekt over een aantal speciale vaardigheden, fysiek en moreel, om de dingen te kunnen doen zoals God wil dat we ze doen. Om het leven te leven naar Gods perfecte wil en om de nodige vaardigheden te hebben om dat te doen. Voorbeelden in het Oude Testament kunt u vinden in Exodus 31:1-4 en in Exodus 36:1-2. In het Nieuwe Testament was Jezus het ultieme voorbeeld van Gods wijsheid. 

Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde,  voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.
1 Korinthe 1:22-25

De Zalving van begrip (inzicht)

De mensen die mijn onderwijs kennen, weten dat ik vaak zeg dat we blind zijn totdat God ons in staat stelt om te zien. Dat is zo’n diepe waarheid, op het moment dat u het begrijpt. Dat ik het Woord van God kan begrijpen heeft niets met mij te maken. Dat u het Woord van God kunt begrijpen heeft niets met u te maken. Het is God die ons laat begrijpen. Wij tonen onze wil en volharding door te vragen, te zoeken en te kloppen, maar alleen God kan (en zal) onze ogen openen wanneer we echt voor begrip en inzicht gaan. Zonder deze Zalving zult u nooit begrijpen wat God echt te zeggen heeft. Eigenlijk kunnen we stellen dat er, bij het gebrek aan deze Zalving, alleen maar religie is. God vraagt ons niet om te proberen om het te begrijpen, Hij vraagt alleen gehoorzaamheid van ons. In Mattheus 7:7 daagt Jezus ons uit om te vragen, te zoeken en te kloppen. Dat is ons gedeelte. Het is Zijn gedeelte om te geven, om ons te laten vinden en om de deur voor ons te openen. We hoeven dus niet zo hard mogelijk te proberen, we moeten alleen gehoorzaam zijn, terwijl we erop vertrouwen dat Hij ons alles op het juiste moment zal geven.

Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.
Lukas 24:45

De Zalving van raadgeving

Deze Zalving gaat voornamelijk over het kennen van de raadgevingen van de Heer, in iedere situatie. Het Woord van God geeft ons vele richtlijnen over hoe we ons leven kunnen leven naar de wil van God, maar het spreekt in het algemeen. Wat is Zijn wil voor uw leven? Welke keuzes zou u, afgezien van algemene richtlijnen die God geeft, moeten maken? Hoe en waar kan God u het beste gebruiken? Naar welke plaatsen zou u moeten gaan? Wil God u gebruiken in het buitenland of is uw eigen stad? De antwoorden op deze vragen zijn voor ieder persoon verschillend. Toch wil God Zijn raad voor uw leven, de persoonlijke keuzes die u zou moeten maken, de carrière die u zou moeten volgen, waar u zou moeten wonen en alle andere zaken, aan u openbaren. Hij wil in ieder gebied van uw leven betrokken zijn. Dus ook in de moeilijke situaties waar u mee te maken heeft, en waar u geen idee heeft wat u moet doen. De Zalving van raadgeving zal u voorzien van de raadgevingen van de Hemelse gerechtshoven. Zijn raadgevingen zullen u leiden, u verdedigen en u beschermen. 

En men noemt Zijn Naam… Raadsman
Jesaja 9:5

De Zalving van meesterschap

De meeste Bijbelvertalingen vertalen deze Zalving als “macht” of “sterkte”, wat op zich een prima vertaling is, maar persoonlijk geef ik de voorkeur aan een andere mogelijke vertaling, namelijk “meesterschap”. Ik geloof dat “meesterschap” het juiste woord is om de ware betekenis van deze Zalving te omschrijven. Jezus is de Meester van het meesterschap. Jezus is de Meester over alles en iedereen. Vanwege deze Zalving is Hij de Meester over iedere ziekte, iedere demon, iedere gevallen engel enz. De titel van “meester” werd ook gebruikt om Jezus te erkennen als leraar, als Iemand Die op een hoger niveau van meesterschap, kennis en inzicht is etc. Dit is de Zalving om wonderen mee te verrichten, zieken te genezen en om demonen uit te drijven. 

Zij gingen naar Hem toe, wekten Hem en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! Toen stond Hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam stilte.
Lukas 8:24

Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.
Lukas 10:19

De Zalving van kennis

Deze Zalving gaat veel dieper dan alleen het weten van dingen. Om het doel van deze Zalving te begrijpen, raad ik u aan om Hosea 4:6 te bestuderen, waar het zegt dat Gods volk vernietigd wordt, vanwege een gebrek aan kennis. Dus het vrijzetten van deze Zalving betekent automatisch het herstel van Gods volk. Want wanneer kennis hersteld wordt, dan wordt Zijn volk niet langer vernietigd. Meer nog, deze Zalving kan ook omschreven worden als de Zalving van Bewustzijn, als van iemand die wakker wordt uit een lange diepe slaap en zich bewust wordt van zijn omgeving. Deze Zalving gaat over het kennen van God, het kennen van Jezus Christus, het kennen van gerechtigheid en zonde, en daardoor ook het kennen van onze vleselijke conditie. 

Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden:  Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard,  maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Mattheus 16:13-17

De Zalving van de vreze van JAHWEH

Dit kan waarschijnlijk de minst favoriete Zalving van allemaal genoemd worden, met name omdat de vreze van JAHWEH vaak zo verkeerd begrepen wordt. Toch wordt deze Zalving het begin van alle wijsheid genoemd (Spreuken 1:7). Het is de laatste Zalving in deze lijst van Zalvingen, en toch is dit het begin van alles. We hebben het niet over de vrees voor JAHWEH, maar over de vrees van JAHWEH, de vreze die van JAHWEH is. Dat heeft niets te maken met natuurlijke angst, demonische angst of mensenvrees. Letterlijk spreekt het over een onderbuikgevoel, een angst die uit de onderbuik van JAHWEH stroomt. Feitelijk spreekt het over houding en karakter. Dat betekent dat er een keuze bij betrokken is (Spreuken 1:29). De Zalving van de vreze van JAHWEH kan omschreven worden als ontzag, eerbied en onderdanigheid. Dit werd zichtbaar in het leven van Jezus. Hij kwam niet als Heerser, maar als Dienaar. Hij koos ervoor om te dienen. Hij koos ervoor om Zichzelf te vernederen, helemaal tot het einde. En dat vertelt ons heel veel over deze vreze, die uit de onderbuik van JAHWEH stroomt. Het is Zijn karakter en houding. Het ultieme voorbeeld. Maar we moeten er eerst voor kiezen om het te kunnen ontvangen. 

De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.
Spreuken 1:7

Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht.
Spreuken 9:10

Nu dat we weten wat deze Zalvingen zijn blijft er natuurlijk nog een grote vraag over. Zijn deze voor ons beschikbaar? Of is dit wat de Bijbel omschrijft als ‘de late regen’ en moet dit nog komen? Gelukkig wordt die vraag al beantwoord in het Woord van God. 

En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en  zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.
Openbaring 5:6

Let vooral even op het laatste gedeelte. De Zeven Geesten van God ZIJN over heel de aarde uitgezonden. Dus Zij zijn reeds beschikbaar. De Zevenvoudige Zalving is niet bestemd voor een speciale tijd of plaats, het is bedoeld voor het gewone Christelijke leven. Met welk doel? Deze Geesten/Zalvingen worden omschreven als sterren en als lampen. Wat is de overeenkomst tussen sterren en lampen? Zij verspreiden of reflecteren licht. 

En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van God heeft en  de zeven sterren: Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.
Openbaring 3:1

En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God.
Openbaring 4:5

Jezus is het Licht, maar Hij noemde ons ook het licht van de wereld. Dus raad eens wat deze Zalvingen zullen doen in uw leven? Inderdaad, zij zullen u helpen om het Licht van Christus te verspreiden in de donkerste gebieden. Voor Zijn Koninkrijk en voor Zijn glorie. De Zalving is de brandstof van het Licht. Wanneer de Zalving weggaat, dan gaat uw lamp leeg en zal het licht vervagen. 

Terwijl ik nadacht over de eindtijd opwekking, of de late regen, toonde God mij de Zevenvoudige Zalving. Maar na dit bestudeerd te hebben zag ik dat de Zevenvoudige Zalving al beschikbaar is, maar dat veel mensen zich daar niet bewust van zijn. Dat zette me aan het denken. Als deze Zevenvoudige Zalving niet de late regen is, wat dan wel? De Heer antwoordde hier als volgt op: “Je stelt de verkeerde vraag. Je hebt nu het antwoord gekregen aangaande het ‘wat’. Maar aangaande de late regen is de vraag niet wat nog meer, maar hoeveel van die Zevenvoudige Zalving zal worden uitgestort.” Het gaat over de hoeveelheid of de mate ervan. Want er is een hoeveelheid die nog nooit eerder is uitgestort. Het zal de term ‘soaking’ (doordrenken) een hele nieuwe betekenis geven. Het zal tijdelijk zijn, maar het zal enorm zijn. Ver boven wat u zich kunt voorstellen.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL