zaterdag 25 mei 2019

A Aan De Rand Van Opwekking

De bruid van Christus wordt voorbereid

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Pre-Revival Night – Dordrecht – 23 december 2016

Door de eeuwen heen is het een zeer controversieel onderwerp geworden om de wederkomst van de Heer Jezus Christus ter sprake te brengen. Sommigen geloven dat er een opname zal zijn voor de grote verdrukking, sommigen geloven tijdens de grote verdrukking en sommigen geloven dat er helemaal geen opname zal komen en dat alle Christenen door de grote verdrukking moeten gaan, tot Jezus terugkomt naar deze aarde. Ik weet zeker dat er meer denkbeelden zijn, maar dit zijn degenen waar ik me van bewust ben. Het heeft grote verdeeldheid gebracht in het lichaam van Christus. Ik heb mijn inzichten hierover altijd terzijde gehouden, met name vanwege de vele nutteloze discussies, maar ik geloof dat we in een tijd leven waarin dit onderwerp duidelijk behandeld moet worden. Daarom zal ik met u delen wat de Heilige Geest mij hierover liet zien. Ik vraag u echter niet om dit blindelings als waarheid te accepteren. Dat doe ik nooit. Anders heeft u alleen een mening, zonder uw eigen openbaring. En u heeft openbaring nodig om echt te kunnen zien. Alleen dan kunt u het als waarheid accepteren. Maar ik vraag u wel om het volgende gebed te bidden:

“Lieve Heilige Geest, ik wil graag weten wat U mij te zeggen heeft. Ik wil de waarheid kennen, ongeacht wat het is. Ik verneder mijzelf voor U en vraag U om mij een onderwijsbaar hart te geven. Ik vraag U om de genade en gunst van Uw kennis, wijsheid en inzicht te mogen ontvangen. Dat vraag ik in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van de Levende God. Amen.”

Waarom is het belangrijk om zo’n gebed te bidden? Omdat God nooit geeft aan hen die niet vragen, zoeken of kloppen. Als u het alleen maar makkelijk wilt, of wanneer u kiest wat u het beste uitkomt, dan zult u het niet vinden. Maar wie wil er nu niet bereid zijn, ongeacht wat de waarheid is? Zoals u kunt zien heb ik in het gebed geen enkele vorm van richting aangegeven en heb ik niet gestuurd richting een bepaalde zienswijze. Het gebed is zeer algemeen en is slechts een vraag om de waarheid te openbaren. Niets meer en niets minder. Wanneer u het volgende leest, bestudeer het dan, zoek het op in het Woord van God (niet alleen in deze studie) en laat de Heilige Geest de rest invullen en aan u openbaren wat u moet weten. 

Er zijn twee gedeeltes in de Bijbel die elkaar lijken tegen te spreken. De één zegt dat God ons alle autoriteit en macht over de vijand heeft gegeven, de ander zegt dat de vijand macht zal krijgen om ons te overwinnen. Dat is een beetje vreemd. Dus God komt terug op Zijn Eigen Woord? Doet Hij dat echt? Natuurlijk niet. Hij is de Enige Die altijd en overal consistent is. Toch lijkt het op het eerste gezicht totaal niet logisch. Waarom zou Hij ons iets geven, om het op een later tijdstip weer af te pakken, net op het moment waar we deze kracht het meeste nodig hebben?

Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.
Lukas 10:19 (Lees ook: Markus 16:18, Handelingen 28:5)

En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.
Openbaring 13:7 (Lees ook: Daniel 7:21, Openbaring 11:7)

Opeens lijkt het te gaan van een onoverwinnelijk, krachtig en beschermd lichaam van Christus, naar een zwakke, krachteloze en onbeschermde kerk. Dus op een bepaald moment vindt er een verandering plaats. Er zal iets gebeuren wat dit zal teweegbrengen, maar wat voor iets? We weten dat wanneer het gebeurt, dat dan de grote verdrukking zal beginnen. Om antwoord te geven op deze vraag, geloof ik dat we onszelf af moeten vragen wat het is wat dit alles op dit moment nog tegenhoudt? Ik geloof dat het juiste antwoord hierop als volgt is: Gods strijders. Wanneer ik strijders zeg, dan bedoel ik niet degenen die een snel gebed mompelen en die nauwelijks tijd aan Gods Woord besteden. We hebben het over hen die zijn gegroeid in autoriteit en die weten hoe dit te gebruiken. Zij brengen de dodelijke slagen aan de vijand toe. Zij zijn degenen die de vijand blokkeren om zijn kwade plannen ten uitvoer te brengen. Echt? Ja. Zij hebben de kracht om hem te stoppen. 

Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn.
Mattheus 18:18 (Lees ook: Mattheus 16:19, Johannes 20:22)

Is dit op alle Christenen van toepassing? Ja, dit is zeker op iedereen van toepassing. Maar… Deze autoriteit is beschikbaar voor alle Christenen, maar toch hebben niet alle Christenen deze autoriteit. Ik heb het dan over de autoriteit die vermeld wordt in de Bijbel, op plaatsen zoals Lukas 10:19, Markus 16:18, Mattheus 18:18 en andere gelijksoortige verzen. Die autoriteit wordt niet automatisch aan uw leven toegevoegd, wanneer u uw leven aan Jezus geeft. Die autoriteit is een proces. Het is zoals opgroeien. Eerst bent u een geestelijke baby, dan een peuter, kleuter, kind, tiener, jong volwassene en volwassene. Hoe groeit iemand op in de natuurlijke wereld? Door te eten en te drinken. Het werkt hetzelfde bij geestelijke kinderen. Ze groeien op wanneer ze eten en wanneer ze genoeg eten. Lees Johannes 6:35. Wanneer ze niet eten, dan groeien ze niet, worden ze niet groot en worden ze niet sterk. Dan blijven ze klein, zwak en krachteloos. Natuurlijk is er een tijd voor alles. Iedere wederom geboren Christen heeft het recht om verzorgd te worden en om gevoed te worden met geestelijke melk. Maar op een bepaald punt moet dat veranderen naar normaal voedsel. In het begin zijn het de geestelijke ouders die hen voeden, maar op een bepaald moment zullen zij zelf moeten gaan eten. Wanneer ze dat niet doen, dan groeien ze niet. En wat is dan het resultaat?

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.
Hosea 4:6

Wacht eens even. Maar alle Christenen lezen het Woord van God en horen dat in de kerk, toch? De meesten wel ja. Maar er zijn twee manieren van het hebben van Gods Woord. Simpel gezegd is dat met en zonder de Heilige Geest. Wanneer u het Woord leest of hoort, dan heeft u eenvoudig gezegd alleen een aantal feiten, maar het verandert u niet. Het is niet het soort kennis waar de Bijbel over spreekt. Wanneer we de kennis hebben, dan weten we nog steeds niet hoe dit toe te passen, volgens de wil van God. Zoals we in de Bijbel kunnen zien hadden de Schriftgeleerden en Farizeeën het Woord van God ook, en zij pasten dit toe op basis van hun eigen inzicht en voor hun eigen gewin. Met andere woorden, zij gebruikten het Woord om zichzelf mee te rechtvaardigen. Dat gebeurt vandaag de dag nog steeds in vele kerken. De religieuze geest die achter hun acties zat is vandaag de dag nog steeds extreem actief in de kerken. Religie zal het Woord van God ombuigen, totdat het niets meer is dan het volgen van een lijst met regels. Zolang u zich aan die lijst met regels houdt is alles in orde. Wanneer u dat niet doet, dan zal iedereen u oordelen en veroordelen. Tenzij u doet wat ieder ander doet: doen alsof. De wereld heeft daar al verschrikkelijk veel van gezien toen ze naar de kerk keken. Het zal u niet redden. Het zal u geen toegang tot de hemel geven. Alleen de echte verandering doet er toe. 

Wat betekent echter verandering? Ten eerste betekent het dat u eerlijk bent. Eerlijk tegenover God en eerlijk tegenover uzelf. Het betekent dat u God benadert, wetende dat u verre van perfect bent en dat u Zijn hulp nodig heeft. En u stopt met doen alsof en met het verbergen van uw falen, richting God en richting mensen. Met andere woorden, u komt zoals u bent. En dan is er het Woord van God. Dat Woord kan een verandering teweegbrengen. Wanneer we het Woord van God lezen of horen, dan moet het meer worden dan alleen feiten. We moeten weten wat het betekent en hoe we het kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Het Woord moet levend in ons worden. Alleen de Heilige Geest kan dat doen. Hoe gebeurt dat? Door de sleutels toe te passen die Jezus ons gegeven heeft in Mattheus 7:7. Wanneer we het Woord van God lezen of horen, dan beginnen we bij Hem te vragen wat Hij tot ons persoonlijk wil zeggen. Zelfs wanneer het voor de hand lijkt te liggen wat het betekent. Ik heb geleerd dat God zoveel kan zeggen, door slechts één vers. Stelt u zich dan eens voor wat Hij door de hele Bijbel heen kan zeggen. Maar houd in gedachten dat het uw taak is om te vragen en Gods taak om te geven. Nadat we Hem gevraagd hebben, beginnen we met zoeken. Een manier om dat te doen is door alle referenties die bij het vers horen op te zoeken, of door de hele context van de situatie rondom dat vers te lezen. Een andere manier is door te zoeken naar vergelijkbare situaties in de Bijbel, om te zien wat de context daar is. U begint eenvoudig met het Woord van God te doorzoeken, vanuit de motivatie om het antwoord te vinden. Wederom geldt ook hier dat het uw taak is om te zoeken, en het Gods taak is om u te laten vinden. Hij is Degene Die het begrijpen aan u kan geven. Het laatste gedeelte is het kloppen. Dat betekent dat u niet opgeeft, totdat u heeft gevonden wat u zocht. Ook hier is het zo dat het uw taak is om te kloppen, maar dat God Degene is Die voor u open moet doen. Wanneer gebeurt dit precies? Op het moment dat u gaat vragen, zoeken en kloppen, zal God uw hart doorzoeken, om te zien wat daarin leeft. Wanneer Hij ziet dat u echt wil waar u om vraagt, dat het echt uw verlangen is geworden, dan zal Hij het geven, zal Hij u laten vinden en zal Hij de deur voor u openen. Op dat moment zal het Woord levend in u worden en zal het deel worden van het proces van verandering in uw leven. Het is dus helemaal niet erg wanneer u het Woord van God nog niet begrijpt, of wanneer u slechts gedeelten daarvan begrijpt. Het betekent alleen dat u nog meer mag vragen, zoeken en kloppen. Maar wanneer u het heeft, dan zal ieder stukje Woord dat in u begint te leven u veranderen en u reinigen. 

U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
Johannes 15:3-5 (Lees ook: Johannes 13:10)

Hoewel de autoriteit die Jezus beloofd heeft beschikbaar is voor alle Christenen, door het Woord van God, hebben veel Christenen dit niet. Omdat ze er niet achteraan gaan. Omdat ze meer verlangen naar hun eigen plezier en gewin. Zij die op deze manier handelen tonen de vruchten van een onveranderd hart. Ze horen het Woord van God, maar toch doet het weinig tot niets in hun leven. Daarom blijven ze zonder autoriteit en worden ze een makkelijke prooi voor de vijand. Wanneer ze bidden of proclameren, dan doet het weinig tot niets, omdat het Woord niet leeft in hun harten. Voor hen zijn deze woorden slechts van horen zeggen. Het is leeg en betekenisloos. Het kan een goed gevoel geven, maar het doet niets. Alleen wanneer het Woord in onze harten leeft, alleen wanneer we door de lessen en beproevingen zijn gegaan, zullen we de beloofde autoriteit over de vijand verkrijgen. Kijk maar naar het leven van Jezus. 

Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?  Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt:  De Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift:  God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.
Jakobus 4:1-6

Het verschil ligt in de houding van het hart. Toen Jezus het Woord van God bestudeerde, was Zijn houding niet Zijn Eigen plezier, maar om de Hemelse Vader te behagen. Dat toont een hele andere houding dan de meeste Christenen vandaag de dag. Als gevolg hiervan kon Jezus staande blijven, toen Hij beproefd werd door satan. Wanneer het Woord van God niet in ons leeft, dan zullen we direct vallen wanneer we beproefd worden. Want de dingen die satan tegen Jezus zei stonden ook daadwerkelijk in de Bijbel. Maar het was de Waarheid met een kleine verdraaiing. Wanneer het Woord niet in ons leeft, dan zijn we niet in staat om dat te herkennen. Wanneer dat het geval is, dan worden we zeer makkelijk misleid en gaan we onze eigen vernietiging tegemoet, vanwege een gebrek aan kennis, zoals de profeet Hosea zegt. De vijand zal ons altijd op twee gebieden aanvallen, namelijk op onze identiteit en op onze kennis van het Woord van God, zoals we kunnen zien in Mattheus 4, waar Jezus werd verzocht door satan. Toen de vijand tot Jezus kwam, begon hij met een zeer subtiel “ALS U de Zoon van God bent”, waarmee hij Zijn identiteit en autoriteit in twijfel trok. Twijfelde hij of Jezus wel echt de Zoon van God was? Nee. De vijand wist zeer goed Wie Jezus was (en is). Maar hij wilde weten en zien of Jezus dat ook echt wist. Toen beproefde hij de kennis van Jezus. In beide gevallen bleef Jezus staande. Waarom? Omdat Zijn houding was om de Vader te behagen en niet Zijn Eigen plezier. Dat is waarom Zijn hart puur en heilig bleef. Dat is waarom Hij echt autoriteit had. Omdat Hij in de wil van de Vader bewoog. Dan heeft de vijand geen kracht. Op precies dezelfde manier zal de vijand ons ook verzoeken. Wat moeten we dan doen om staande te blijven? Dat antwoord wordt gegeven door Jakobus, in de onderstaande verzen. 

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.
Jakobus 4:7-10

Opnieuw zien we dat de weg naar herstel leidt door treuren, door huilen, door droefheid en door vernedering. Totdat de houding van ons hart veranderd is. Totdat we Hem echt gezocht hebben, met dezelfde houding als Jezus, om de Vader in de Hemel te behagen. Dit soort Christenen kunnen niet gestopt worden door de vijand, net zoals hij Jezus niet kon stoppen. Alle andere soorten Christenen zijn echt geen partij voor de vijand. Zij worden makkelijk verslagen, vanwege de houding van hun hart. Maar zij die het Woord van God in hun harten hebben leven, hebben op ieder gebied autoriteit. Met ieder stukje Woord dat levend in u wordt, groeit uw autoriteit. 

Is niet Mijn woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE, of als een hamer die een rots verplettert?
Jeremia 23:29

Wat heeft dit alles nu met de bruid van Christus te maken? Zoals we weten zijn er vandaag de dag vele Christenen in de wereld. Maar ze zijn feitelijk onderverdeeld in twee groepen. Zij die geleid worden door de Heilige Geest en zij die geleid worden door religie. De Geest brengt de autoriteit van Jezus; religie brengt niets van waarde. De Geest, die door de harten en levens beweegt van hen die zich door Hem laten leiden, zal het werk van de vijand stoppen. Religie zal het werk van de Heilige Geest stoppen, vanuit de houding van zelfrechtvaardiging. Daar moet ik aan toevoegen dat veel ‘religieuze mensen’ niet eens zien dat dit gaande is. Velen geloven echt dat ze goed bezig zijn en dat hun levensstijl acceptabel is voor God. En dan vindt de opname plaats. Opeens zijn alle door de Geest geleide mensen weg, wat iedere vorm van tegenstand voor de vijand hier op aarde zal wegnemen. Er zal dan werkelijk niets meer zijn wat de vijand stopt. Geen gebedsstrijders die in de bres staan voor hun broeders en zusters. Heel veel religieuze Christenen zullen terstond worden blootgesteld aan de komende grote verdrukking, wat ze op ruwe wijze zal doen ontwaken. In de periode die volgt zal de vijand alle macht krijgen om hen te overwinnen. 

Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!
Markus 13:35-37

Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.
Lukas 21:36

De Griekse vertaling zegt letterlijk: “Wees waakzaam in ieder seizoen”. Jezus zei dat er een ontsnapping mogelijk is voor alle dingen die gaan gebeuren. En ze zullen spoedig gaan plaatsvinden. Misschien vandaag. Misschien morgen. Misschien volgende maand. We weten het niet. We weten alleen dat het op ieder moment kan gebeuren. Natuurlijk kunnen we naar excuses zoeken voor vertraging, maar feit blijft dat God altijd naar de situatie kijkt vanuit Zijn perspectief, niet die van ons. Dus terwijl u kunt denken dat de opname nog ver weg is, kan deze feitelijk zeer dichtbij zijn. Wanneer deze plaatsvindt, wat zal er dan met u gebeuren? Dat is een vraag die alleen u en God kunnen beantwoorden. 

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft  en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te  reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks,  maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.
Efeziërs 5:25-27

Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door  vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood,  om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.
Kolossenzen 1:19-23

We weten dat de Geest van God niet gemist kan worden in onze levens. De late regen die God beloofd heeft is niet voor ons plezier. Het is een noodzaak. Hoe kan de bruid anders zonder vlek of rimpel worden? Hoe kan ons hart anders veranderd worden? Hoe kunnen we anders een heilig leven leiden? Het is onmogelijk zonder de Heilige Geest. De extra maat van de Zevenvoudige Zalving wordt aan ons gegeven om de bruid van Christus voor te bereiden op dat grote moment, waarop Jezus ons komt halen. Maar zijn wij er klaar voor? Zijn wij bereid om met Hem het diepe in te springen? Zijn wij bereid om met Hem door het vuur te gaan? Dat is een vraag die u voor uzelf moet beantwoorden. Echte opwekking zal Gods volk altijd door het vuur doen gaan, om ons te reinigen. Dat kunnen pijnlijke momenten zijn. Het kan erg pijn doen om de conditie te zien waarin wij verkeren, terwijl wij al die tijd dachten dat we alles prima deden. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Gods perspectief is totaal verschillend dan die van ons. Zullen we open staan voor Zijn zienswijze? Het kan diep gaan, maar het zal ons leiden naar waar we moeten zijn. En dan zal de vreugde komen. Onbeschrijfelijke vreugde. Wanneer Zijn bruid heel is gemaakt. Wanneer het hart de staat van heelheid en puurheid heeft bereikt. Laten we weer heel worden. Laten we het licht van de wereld zijn, zoals Jezus reeds zei. Laten we door het vuur gaan en op ieder moment klaar zijn. 

Tot slot kunnen we onszelf natuurlijk afvragen of de titel van deze boodschap, ‘de bruid van Christus wordt voorbereid’, een accuraat statement is? Dat is het niet, hoewel velen het geloven. Zoals u door alle genoemde Bijbelverzen heen kunt zien, is het de bruid die zichzelf moet voorbereiden. Jezus gaat dat niet voor ons doen. Hij heeft ons slechts verteld hoe we het kunnen doen, maar het is aan ons om daar iets mee te doen. Wanneer wij echter beginnen te handelen in lijn met Gods Woord, dan zal de Heilige Geest ons gaan helpen. Aan het einde van mijn boek ‘De Gezalfde Bruid’, had ik het over zoiets als de Zalving in deze eindtijd. In de tijd dat Jezus hier op aarde wandelde was het een zeer algemeen gebruik dat de bruid tien procent van de bruidsschat voor zichzelf vroeg. Niet in de vorm van geld of bezittingen, maar alleen in de vorm van Zalfolie. Maar hier is tevens een sleutel. Ze moest er om vragen. Als ze niet zou vragen, dan zou ze ook niets krijgen. Zo is het ook met ons. Als wij niet vragen, dan zullen we niet ontvangen. Als wij niet zoeken, dan zullen we niet vinden. Als wij niet kloppen, dan zal de deur gesloten blijven. Wij, de bruid van Christus, moeten onszelf voorbereiden in dit seizoen van de late regen, nu het seizoen nog hier is. 

Vraag de HEERE om regen ten tijde van de late regen. De HEERE maakt de onweerswolken, en Hij zal hun regen geven voor ieder gewas op het veld.
Zacharia 10:1

De late regen betekent een extra mate van de Zevenvoudige Zalving, wat ervoor zal zorgen dat we sneller kunnen groeien. Waarom? Omdat de tijd kort is. Hij kan op ieder moment komen. Maar wij moeten er achteraan gaan. Wij moeten vragen om onze tien procent van de bruidsschat. Dat is onze actie, onze verantwoordelijkheid. Jezus zal ons niet voorbereiden. De Vader en de Heilige Geest zullen ons niet voorbereiden. Wij moeten onszelf voorbereiden. Alleen dan zullen we klaar zijn voor het moment waar Jezus Zijn bruid zal komen halen. 

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Openbaring 22:20-21

Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is. Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.
Judas 1:20-25

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL